Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Luite tn 35 ja Luite tn 35a maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.01.2009 korraldus number 84
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2009 nr 84-k

 

 

Luite tn 35 ja Luite tn 35a maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 19¹, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56¹, 56², 57, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määrusega nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. märtsi 1998 otsus nr 9809, millega tunnistati endise kinnistu nr 4719 maa tagastamise suhtes õigustatud subjektideks XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades; Tallinna notari Gunnar Savisaare 18. detsembril 2008 tõestatud ehitiste kaasomandi osalise lõpetamise leping, ehitise kaasomandi lõpetamise leping, nõudeõiguse mõtteliste osade loovutamise lepingud ja kokkulepe õigusvastaselt võõrandatud maa jagamiseks ja tagastamiseks lahustükkidena (notari ametitoimingute raamatu registri nr 5858), milles lepiti kokku Luite tn 35 maaüksusel asuvate ehitiste ja maa tagastamise nõudeõiguse jäämises XXXXXXXX ning XXXXXXXX omandisse võrdsetes mõttelistes osades ja Luite tn 35a maaüksusel asuva ehitise ning maa tagastamise nõudeõiguse jäämises XXXXXXXX omandisse; litsentsi omava maamõõtja Endel Leppiku koostatud katastriüksuste plaanid (tööd nr LE-39-08 ja nr LE-40-08) ning õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 8910 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Luite tn 35;

1.2 pindala: 2304 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (osa endisest kinnistust nr 4719, pindalaga 4511 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — ½ mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — ½ mõttelises osas.

3. Punktis 1 nimetatud tagastataval maal paiknevad ehitised (ehitisregistri koodiga 101025985 elamu, ehitisregistri koodiga 220392931 kaev ja ehitisregistri koodiga 220392932 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 9. jaanuaril 2009).

4. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Luite tn 35a;

4.2 pindala: 2175 m²;

4.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

5. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (osa endisest kinnistust nr 4719, pindalaga 4511 m²) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX.

6. Punktis 4 nimetatud tagastataval maal paiknev ehitis (ehitisregistri koodiga 101025986 kuur) kuulub punktis 5 nimetatud isikule (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 9. jaanuaril 2009).

7. Maa tagastamist taotlevad isikud on lähtuvalt kaasomandi osa suurusest kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, alljärgnevalt:

7.1 XXXXXXXX — 51 (viiskümmend üks) krooni ja 40 (nelikümmend) senti;

7.2 XXXXXXXX — 51 (viiskümmend üks) krooni ja 40 (nelikümmend) senti;

7.3 XXXXXXXX — 97 (üheksakümmend seitse) krooni ja 20 (kakskümmend) senti.

Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maaüksuse aadress.

8. Lugeda endise kinnistu nr 4719 maa tagastamise taotlus lahendatuks.

9. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

9.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

9.2 juhinduda Luite tn 35 maaüksuse kasutamisel elektroonilise side seaduse §-des 116-119 sätestatud nõuetest, kuna krunti läbib Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluv õhuliin;

9.3 tagada Luite tn 35 maaüksust läbivale Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile juurdepääs ja kaitsetsoon ning kinnisasja omanikuna sõlmida Eesti Energia Aktsiaseltsiga servituudi leping;

9.4 taluda asjaõigusseaduse § 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

10. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 5 nimetatud isikutele;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär