Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Strateegia "Tallinn 2025" läbivaatamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 22.01.2009 otsus number 4
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. jaanuar 2009 nr 4

 

 

 

 

Strateegia “Tallinn 2025“ läbivaatamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 71, Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 7 lõikega 1 ja Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 2004 määrusega nr 23 “Strateegia “Tallinn 2025“ kinnitamine“

 

 

1. Algatada strateegia “Tallinn 2025“ läbivaatamine eesmärgiga ajakohastada ja täpsustada strateegilist arengudokumenti ja kehtestada “Strateegia “Tallinn 2025“ läbivaatamise algatamise lähteülesanne“ vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamine ja vajaduse olemasolul selle algatamine.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna linna ametiasutustele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2009
otsuse nr 4
LISA

 

Strateegia “Tallinn 2025“ läbivaatamise algatamise lähteülesanne

 

 

 

Strateegia “Tallinn 2025“ läbivaatamise eesmärgiks on strateegilise arengudokumendi ajakohastamine, lähtudes viimase viie aasta jooksul toimunud majanduslikest, sotsiaalsetest ja poliitilistest muudatustest ja säilitades üldjoontes strateegia väljakujunenud struktuuri.

Strateegia “Tallinn 2025“ on pikaajalise ajaperspektiiviga kontseptuaalne baasdokument Tallinna edasiseks arenguks ja arendamiseks. Strateegia “Tallinn 2025“ määratleb, millised on Tallinna üldised taotlused ja strateegilised arengusuunad ning milliseid põhivalikuid saab ja tuleb nende saavutamiseks teha.

Tallinna arengustrateegia läbivaatamine algatatakse linnavolikogu otsusega ja toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele.

Tallinna arengustrateegia läbivaatamise korraldamise eest vastutab Tallinna Linnakantselei arenguteenistus.

Tallinna arengustrateegia läbivaatamine korraldatakse, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Tallinna põhimäärusest, Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määrusest nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“, 10. juuni 2004 määrusega nr 23 kinnitatud “Strateegiast “Tallinn 2025““ ning teistes kehtivates arengudokumentides sätestatust.

Strateegia “Tallinn 2025“ läbivaatamine korraldatakse järgmiste etappide ja tähtaegade alusel:

1. Tallinna Linnavolikogu otsus “Strateegia “Tallinn 2025“ läbivaatamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine“ – jaanuar 2009;

2. riigihanke läbiviimine strateegia “Tallinn 2025“ konsultandi leidmiseks – veebruar 2009;

3. ekspertrühmade moodustamine – veebruar 2009;

4. strateegia “Tallinn 2025“ ajakohastamine, töö ekspertrühmades – märts, aprill 2009;

5. avaliku arutelu korraldamine – mai 2009;

6. strateegia “Tallinn 2025“ ajakohastatud eelnõu esitatakse selle menetlemiseks Tallinna Linnavalitsusele – juuni 2009;

7. strateegia “Tallinn 2025“ ajakohastatud eelnõu esitatakse Tallinna Linnavolikogule – juuni 2009.

Strateegia “Tallinn 2025“ ajaline kehtivus pikeneb viie aasta võrra, aastani 2030.

Strateegia “Tallinn 2025“ kaheks põhiosaks on üldstrateegiat ja allstrateegiaid kirjeldavad osad.

Üldstrateegia osa kirjeldab arengueelduseid ja sisaldab lähteolukorra analüüsi, arengueesmärkide ja arengutsüklite kirjeldust, analüüse ja prognoose osutatavatest toodetest ja teenustest. Lisaks analüüsib üldstrateegia osa Tallinna konkurentsi- ja koostöösituatsiooni võrreldes teiste omavalitsustega ning annab suunised vajalike funktsioonide kvaliteetseks täitmiseks soodsas keskkonnas.

Kuut allstrateegiat kirjeldav osa käsitleb ajakohastatult linnale oluliste objektide, projektide ja ürituste realiseerimisvõimalusi, täpsustab statistilisi andmeid, vaatab üle linna ressursijuhtimise põhimõtted. Perioodi pikkusest tulenevalt peab arvestama asjaoluga, et pole võimalik täpselt prognoosida pakutud arengusuundade elluviimiseks vajalike eelarvevahendite mahtu, küll aga on võimalik tähelepanu juhtida sellistele arengusuundadele, mis aitavad hoiduda õigustamatult suurtest kuludest ja/või suurendada linna tulubaasi. Tuleb käsitleda ka võimalikke riske arengudokumendis püstitatud eesmärkide saavutamisel ning võimalusi nende riskide maandamiseks.

Pikaajalise dokumendina loob strateegia “Tallinn 2025“ aluse lühemaajaliste arengudokumentide koostamiseks ja omavahelisele seostatusele. Tallinna eelarvestrateegia, Tallinna arengukava, Tallinna valdkonnapõhised arengukavad, territooriumi osade arengukavad ning Tallinna hallatavate asutuste arengukavad viiakse strateegiaga “Tallinn 2025“ kooskõlla strateegia läbivaatamisele järgneval aastal.

Strateegia arvestab nii riiklike kui ka Euroopa Liidu strateegiliste arengudokumentidega (sh  Lissaboni strateegia).

Strateegia “Tallinn 2025“ ajakohastamist konsulteerib riigihanke tulemusena edukaks tunnistatud pakkuja. Protsessis osalevad Tallinna linna ametiasutused, linnavolikogu liikmed, juriidiliste isikute esindajad, kodanikeühenduste esindajad. Arenguteenistus korraldab avaliku arutelu kaudu kõigi huvitatud isikute, sh keskkonnaorganisatsioonide kaasamise strateegia “Tallinn 2025“ uuendamise protsessi. Strateegia “Tallinn 2025“ puhul on tegemist strateegilise planeerimisdokumendiga, millele kohaldatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust, sest § 31 kohaselt on strateegiline planeerimisdokument määratletud ka kui strateegia, mille kehtestab kohaliku omavalitsuse organ õigusaktiga. Strateegia ajakohastamisel otsustab keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust Tallinna Linnavalitsus lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatust.

Tallinna arengustrateegia avalikustatakse Tallinna veebilehel.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees