Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde registri Geoveeb asutamine
Tallinna Linnavolikogu 22.01.2009 otsus number 8
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. jaanuar 2009 nr 8

 

 

 

 

Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde registri Geoveeb asutamine

 

 

 

Avaliku teabe seaduse § 431 lg 1 ja 433 lg 1 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-ga 1 ja lg 3 p-ga 1, ehitusseaduse § 20 lg-tega 1 ja 3, Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1994 määruse nr 138 “Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korra kinnitamine“ p-ga 34 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007 määrusega nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“ ning tulenevalt vajadusest luua kaasaegne Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde andmeid sisaldav andmekogu

 

 

1. Asutada Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde register Geoveeb (edaspidi register).

2. Registri asutaja on Tallinna Linnavolikogu.

3. Registri omanik ja vastutav töötleja on Tallinna linn.

4. Registri vastutava töötleja õiguste teostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil esitada Tallinna Linnavalitsusele registri põhimääruse eelnõu hiljemalt 31. detsembriks 2009.

6. Registri arendamise, täiendamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistusele linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha otsus teatavaks Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde registrile andmeandjateks olevatele Tallinna linna ametiasutustele.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees