Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste täitmine ühiskanalisatsiooni väljaehitamisel
Tallinna Linnavolikogu 22.01.2009 otsus number 10
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. jaanuar 2009 nr 10

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste täitmine ühiskanalisatsiooni väljaehitamisel

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 4. septembri 2008 revisjoniaktist nr 6/08 “Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste täitmine ühiskanalisatsiooni väljaehitamisel“, revisjonikomisjoni 29. septembri 2008 otsusest nr 9 ja Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2008 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta

 

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Märkida, et ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni torustike rajamine toimus aastatel 2005–2007 vastavalt Tallinna Linnavalitsuse poolt kooskõlastatud veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste tööde plaanidele ning Tallinna Linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvele.

3. Tallinna Kommunaalametil esitada linnavolikogu revisjonikomisjonile aruanne ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kava täitmise kohta 2008. aastal vee-ettevõtjate lõikes 1. maiks 2009.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees