Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu omaniku või valdaja vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Ain Valdmannile
Tallinna Linnavalitsus 21.01.2009 korraldus number 77
Redaktsiooni kehtivus:21.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. jaanuar 2009 nr 77-k

 

 

Tallinna linna ja raudteeinfrastruktuuri- ettevõtja või raudtee muu omaniku või valdaja vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Ain Valdmannile

 

 

 

Raudteeseaduse § 38 lg 2 ja teeseaduse § 28 lg 2 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2004 määruse nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ § 86 - § 105, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2007 määruse nr 70 „Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine“ § 1 ja § 2 lg 1

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu omaniku või valdaja (edaspidi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja) vahel sõlmitavate raudteeülesõidukohtade talihoolduse lepingute projektid.

2. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama järgmiste raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatega sõlmitavatele raudteeülesõidukohtade talihoolduse lepingutele:

2.1 Aktsiaselts EESTI RAUDTEE (lisa 1);

2.2 Aktsiaselts Propaan (lisa 2);

2.3 Edelaraudtee Infrastruktuuri AS (lisa 3);

2.4 BLRT Grupp Aktsiaselts (lisa 4);

2.5 Aktsiaselts TALLINNA SADAM (lisa 5);

2.6 AKTSIASELTS ANNILO (lisa 6);

2.7 AS Kuusakoski (lisa 7);

2.8 Aktsiaselts BETONEKS (lisa 8);

2.9 Aktsiaselts Krapesk (lisa 9);

2.10 Aktsiaselts SCANTRANS (lisa 10).

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Põhja - Tallinna Valitsusele ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2009

korralduse nr 77-k

LISA 1

RAUDTEEÜLESÕIDUKOHTADE TALIHOOLDUSE LEPING

 

Tallinn

                                               „ jaanuar  2009

 

Tallinna linn, (edaspidi tee omanik), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2009 korralduse nr ...-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

ja Aktsiaselts EESTI RAUDTEE, (edaspidi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja), äriregistri kood 10281796, keda esindab põhikirja alusel  ………………………………….,

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled, lepivad teeseaduse § 28 lõike 2 ja raudteeseaduse § 38 lõike 2 alusel kokku alljärgnevas (edaspidi leping):

1.         Lepingu objekt

Lepingu objektiks on Tallinna linnas Aktsiaseltsile EESTI RAUDTEE kuuluvate/valduses olevate järgmiste raudteeülesõidukohtade (edaspidi ülesõit) talihooldustööde (edaspidi töö) korraldamine:

1.1 Hiiu tänava ülesõit;

1.2 Kalasadama tänava I ülesõit;

1.3 Paljassaare tee I ülesõit;

1.4 Pärnu maantee ülesõit Nõmmel;

1.5 Pärnu maantee ülesõit Hiiul;

1.6 Pärnu maantee ülesõit Pääskülas;

1.7 Telliskivi tänava I ülesõit;

1.8 Telliskivi tn II ülesõit;

1.9 Tondi tänava ülesõit;

1.10 Tööstuse tänava II ülesõit;

1.11 Veerenni tänava II linna poolne ülesõit;

1.12 Kopli tänava II ülesõit;

1.13 Betooni põik ülesõit;

1.14 Betooni põik ülesõit;

1.15 Nõlva tänava ülesõit;

1.16 Laevastiku tänava ülesõit.

2.         Poolte kohustused

2.1         Tee omanik on kohustatud tagama lepingu punktis 1 loetletud ülesõitude korrashoiu talveperioodil ja korraldama talihooldustööde teostamise vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ ja lepingu punktis 3 täpsustatud tehnilistele nõuetele.

2.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kohustatud tee omanikule teatama 10 tööpäeva jooksul ülesõitude likvideerimisest või raudteeinfrastruktuuri omaniku või valdaja vahetumisest/muutumisest.

3.         Töö tehnilised üksikasjad:

3.1         Ülesõitude teekattel ei tohi olla sõidukite liiklemist raskendavat lund ega jääd.

3.2         Teelt eemaldatav ja sõidukite poolt kõrvaletõrjutav lumi ega muu külmumisohtlik materjal ei tohi sattuda rööbastee rennidesse ega ülesõidu kõrvale rööbastele raudtee veeremi gabariiti.

3.3         Koristatud lumi ei tohi takistada nähtavust.

3.4         Kõrvaletõrjutud lume sulamisveele peab olema tagatud raudteelt ja ülesõidult äravoolamine.

3.5         Ülesõidu puhastamiseks kasutatav tehnika ei tohi tekitada rööbasteele ega ülesõidu teekattele mehaanilisi vigastusi.

3.6         Kemikaalide kasutamisel lähtutakse talviste teehoiutööde tehnoloogianõuetest.

4.         Poolte vastutus

4.1         Kui üks pooltest rikub lepingu nõudeid, võib teine pool kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

4.2         Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.3         Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teisele poolele teatama. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist otsustavad pooled lepingu edasise jätkamise või lõpetamise küsimuse.

4.4         Tee omanik vastutab töö käigus tema enda süül elektri-, turvangu- ja sideseadmetele tekitatud vigastamise eest.

5.         Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1         Leping jõustub allakirjutamisel poolte poolt ja on sõlmitud tähtajatult.

5.2         Pooled võivad lepingu objekti muutumisel lepingu lõpetada ühekuulise etteteatamisajaga. Lepingu muudatused ja lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

6.         Kontaktisikud ja teadete edastamine

6.1         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab oma vastutava isiku, kes juhendab töö teostamist, annab tee omanikule vajalikku informatsiooni ning kontrollib töö kvaliteeti. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutav isik on ………….., tel. ……………, e-post….............

6.2         Tee omanik määrab vastutavad isikud, kes korraldavad lepingu täitmist.

6.2.1        Tee omaniku vastutav isik lepingu punktides 1.1 kuni 1.12 loetletud ülesõitude osas on Tallinna Kommunaalameti…………........., tel......................, e-post.........................

6.2.2        Tee omaniku vastutav isik lepingu punktides 1.13 ja 1.14 nimetatud ülesõitude osas on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse...................., tel..............................., e-post............................

6.2.3        Tee omaniku vastutav isik lepingu punktides 1.15 ja 1.16 nimetatud ülesõitude osas on Põhja-Tallinna Valitsuse......................, tel....................................., e-post.................................

6.3         Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis. See nõue ei kehti informatsioonilise iseloomuga teadetele, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi (faks, e-post).

7.         Muud tingimused

7.1         Tee omanikul on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Tee omanik kohustub raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustub tee omanikku  kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.3         Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendab vaidlused Harju Maakohus.

7.4         Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja teine tee omanikule.

 

Poolte andmed ja allkirjad

Tallinna Kommunaalamet                                              AS EESTI RAUDTEE

Registrikood 75014913                                                Äriregistri kood 10281796

Mündi 2, 15197 Tallinn                                     Toompuiestee 35, 15073 Tallinn

Tel.645 7191                                                               Tel.  ………………………

kommunaal@tallinnlv.ee                                                                                               

 

 

 

_______________________                                      ____________________________

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2009

korralduse nr 77-k

LISA 2

RAUDTEEÜLESÕIDUKOHTADE TALIHOOLDUSE LEPING

 

Tallinn

                                               „ jaanuar  2009

 

 

Tallinna linn, (edaspidi tee omanik), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2009 korralduse nr ...-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

ja Aktsiaselts Propaan (edaspidi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja), äriregistri kood 10102144, keda esindab põhikirja alusel  ………………………………….,

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled, lepivad teeseaduse § 28 lõike 2 ja raudteeseaduse § 38 lõike 2 alusel kokku alljärgnevas (edaspidi leping)

1.         Lepingu objekt

Lepingu objektiks on Tallinna linnas AS PROPAANile kuuluvate/valduses olevate järgmiste raudteeülesõidukohtade talihooldustööde (edaspidi töö) korraldamine:

1.1 Betooni tänava ülesõidukoht;

1.2 Betooni põik ülesõidukoht.

2.         Poolte kohustused

2.1         Tee omanik on kohustatud tagama lepingu punktis 1 nimetatud ülesõitude korrashoiu talveperioodil ja korraldama talihooldustööde teostamise vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ ja lepingu punktis 3 täpsustatud tehnilistele nõuetele.

2.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kohustatud tee omanikule teatama 10 tööpäeva jooksul ülesõidu likvideerimisest või raudteeinfrastruktuuri omaniku või valdaja vahetumisest/muutumisest.

3.         Töö tehnilised üksikasjad:

3.1         Ülesõidu teekattel ei tohi olla sõidukite liiklemist raskendavat lund ega jääd.

3.2         Teelt eemaldatav ja sõidukite poolt kõrvaletõrjutav lumi ega muu külmumisohtlik materjal ei tohi sattuda rööbastee rennidesse ega ülesõidu kõrvale rööbastele raudtee veeremi gabariiti.

3.3         Koristatud lumi ei tohi takistada nähtavust.

3.4         Kõrvaletõrjutud lume sulamisveele peab olema tagatud raudteelt ja ülesõidult äravoolamine.

3.5         Ülesõidu puhastamiseks kasutatav tehnika ei tohi tekitada rööbasteele ega ülesõidu teekattele mehaanilisi vigastusi.

3.6         Kemikaalide kasutamisel lähtutakse talviste teehoiutööde tehnoloogianõuetest.

4.         Poolte vastutus

4.1         Kui üks pooltest rikub lepingu nõudeid, võib teine pool kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

4.2         Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.3         Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teisele poolele teatama. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist otsustavad pooled lepingu edasise jätkamise või lõpetamise küsimuse

4.4         Tee omanik vastutab töö käigus tema enda süül elektri-, turvangu- ja sideseadmetele tekitatud vigastamise eest.

5.         Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1         Leping jõustub allakirjutamisel poolte poolt ja on sõlmitud tähtajatult.

5.2         Pooled võivad lepingu objekti muutumisel lepingu lõpetada ühekuulise etteteatamisajaga. Lepingu muudatused ja lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

6.         Kontaktisikud ja teadete edastamine

6.1         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab oma vastutava isiku, kes juhendab töö teostamist, annab tee omanikule vajalikku informatsiooni ning kontrollib töö kvaliteeti. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutav isik on ……….., tel. ……………, e-post….............

6.2         Tee omanik määrab vastutavad isikud, kes korraldavad lepingu täitmist.

6.2.1         Tee omaniku vastutav isik lepingu punkti 1.1 ülesõidu osas on Tallinna Kommunaalameti …………………........., tel...................................., e-post..............

6.2.2        Tee omaniku vastutav isik lepingu punkti 1.2 ülesõidu osas on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ...................................., tel.............................., e-post........................

6.3         Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis. See nõue ei kehti informatsioonilise iseloomuga teadetele, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi (faks, e-post).

7.         Muud tingimused

7.1         Tee omanikul on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Tee omanik kohustub raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustub tee omanikku  kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.3         Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendab vaidlused Harju Maakohus.

7.4         Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja teine tee omanikule.

 

Poolte andmed ja allkirjad

Tallinna Kommunaalamet                                              AS Propaan

Registrikood 75014913                                                Äriregistri kood 10102144

Mündi 2    15197 Tallinn                                               Gaasi 6, 11415 Tallinn

Tel.6457191                                                                Tel.  ………………………

kommunaal@tallinnlv.ee           

                                                                                   

 

_______________________                                      ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari  2009

korralduse nr 77-k

LISA 3

RAUDTEEÜLESÕIDUKOHTADE TALIHOOLDUSE LEPING

 

Tallinn

                                               „ jaanuar  2009

 

 

Tallinna linn, (edaspidi tee omanik), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2009 korralduse nr ...-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

ja Edelaraudtee Infrastruktuuri  AS (edaspidi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja), äriregistri kood 10786958, keda esindab põhikirja alusel  ………………………………….,

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled, lepivad teeseaduse § 28 lõike 2 ja raudteeseaduse § 38 lõike 2 alusel kokku alljärgnevas (edaspidi leping)

1.         Lepingu objekt

Lepingu objektiks on Tallinna linnas EDELARAUDTEE INRASTRUKTUURI AS´ile kuuluvate/valduses olevate järgmiste raudteeülesõidukohtade talihooldustööde (edaspidi töö) korraldamine:

1.1 Järvevana tee ülesõit;

1.2 Valdeku tänava ülesõit;

1.3 Veerenni tänava I ülesõit (järve pool);

1.4 Viljandi maantee ülesõit.

2.         Poolte kohustused

2.1         Tee omanik on kohustatud tagama lepingu punktis 1 nimetatud ülesõitude korrashoiu talveperioodil ja korraldama talihooldustööde teostamise vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ ja lepingu punktis 3 täpsustatud tehnilistele nõuetele.

2.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kohustatud tee omanikule teatama 10 tööpäeva jooksul ülesõidu likvideerimisest või raudteeinfrastruktuuri omaniku või valdaja vahetumisest/muutumisest.

3.         Töö tehnilised üksikasjad:

3.1         Ülesõidu teekattel ei tohi olla sõidukite liiklemist raskendavat lund ega jääd.

3.2         Teelt eemaldatav ja sõidukite poolt kõrvaletõrjutav lumi ega muu külmumisohtlik materjal ei tohi sattuda rööbastee rennidesse ega ülesõidu kõrvale rööbastele raudtee veeremi gabariiti.

3.3         Koristatud lumi ei tohi takistada nähtavust.

3.4         Kõrvaletõrjutud lume sulamisveele peab olema tagatud raudteelt ja ülesõidult äravoolamine.

3.5         Ülesõidu puhastamiseks kasutatav tehnika ei tohi tekitada rööbasteele ega ülesõidu teekattele mehaanilisi vigastusi.

3.6         Kemikaalide kasutamisel lähtutakse talviste teehoiutööde tehnoloogianõuetest.

4.         Poolte vastutus

4.1         Kui üks pooltest rikub lepingu nõudeid, võib teine pool kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

4.2         Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.3         Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teisele poolele teatama. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist otsustavad pooled lepingu edasise jätkamise või lõpetamise küsimuse.

 

4.4         Tee omanik vastutab töö käigus tema enda süül elektri-, turvangu- ja sideseadmetele tekitatud vigastamise eest.

5.         Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1         Leping jõustub allakirjutamisel poolte poolt ja on sõlmitud tähtajatult.

5.2         Pooled võivad lepingu objekti muutumisel lepingu lõpetada ühekuulise etteteatamisajaga. Lepingu muudatused ja lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

6.         Kontaktisikud ja teadete edastamine

6.1         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab oma vastutava isiku, kes juhendab töö teostamist, annab tee omanikule vajalikku informatsiooni ning kontrollib töö kvaliteeti. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutav isik on ……….., tel. ……………, e-post….............

6.2         Tee omanik määrab vastutava isiku, kes korraldab lepingu täitmist. Tee omaniku vastutav isik on Tallinna Kommunaalameti ………........., tel........................, e-post...................

6.3         Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis. See nõue ei kehti informatsioonilise iseloomuga teadetele, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi (faks, e-post).

7.         Muud tingimused

7.1         Tee omanikul on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Tee omanik kohustub raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustub tee omanikku  kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.3         Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendab vaidlused Harju Maakohus.

7.4         Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja teine tee omanikule.

 

Poolte andmed ja allkirjad

Tallinna Kommunaalamet                                              EDELARAUDTEE INFRASRUKTUURI AS

Registrikood 75014913                                                Äriregistri kood 10786958.

Mündi 2    15197 Tallinn                                               Kaare 25, 72212 Türi, Järvamaa.

Tel.6457191                                                                Tel.  ………………………

kommunaal@tallinnlv.ee                                                                                               

 

_______________________                                      ____________________________

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2009

korralduse nr 77-k

LISA 4

RAUDTEEÜLESÕIDUKOHTADE TALIHOOLDUSE LEPING

 

Tallinn

                                               „ jaanuar  2009

 

 

Tallinna linn, (edaspidi tee omanik), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2009 korralduse nr ...-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

ja BLRT Grupp Aktsiaselts (edaspidi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja), äriregistri kood 10068499, keda esindab põhikirja alusel  ………………………………….,

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled, lepivad teeseaduse § 28 lõike 2 ja raudteeseaduse § 38 lõike 2 alusel kokku alljärgnevas (edaspidi leping)

1.         Lepingu objekt

Lepingu objektiks on Tallinna linnas BLRT Grupp Aktsiaseltsile kuuluvate/valduses olevate järgmiste raudteeülesõidukohtade (edaspidi ülesõit) talihooldustööde (edaspidi töö) korraldamine:

1.1         Maleva tänava ülesõit;

1.2         Sepa tänava ülesõit.

2.         Poolte kohustused

2.1         Tee omanik on kohustatud tagama lepingu punktis 1 nimetatud ülesõitude korrashoiu talveperioodil ja korraldama talihooldustööde teostamise vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ ja lepingu punktis 3 täpsustatud tehnilistele nõuetele.

2.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kohustatud tee omanikule teatama 10 tööpäeva jooksul ülesõidu likvideerimisest või raudteeinfrastruktuuri omaniku või valdaja vahetumisest/muutumisest.

3.         Töö tehnilised üksikasjad:

3.1         Ülesõidu teekattel ei tohi olla sõidukite liiklemist raskendavat lund ega jääd.

3.2         Teelt eemaldatav ja sõidukite poolt kõrvaletõrjutav lumi ega muu külmumisohtlik materjal ei tohi sattuda rööbastee rennidesse ega ülesõidu kõrvale rööbastele raudtee veeremi gabariiti.

3.3         Koristatud lumi ei tohi takistada nähtavust.

3.4         Kõrvaletõrjutud lume sulamisveele peab olema tagatud raudteelt ja ülesõidult äravoolamine.

3.5         Ülesõidu puhastamiseks kasutatav tehnika ei tohi tekitada rööbasteele ega ülesõidu teekattele mehaanilisi vigastusi.

3.6         Kemikaalide kasutamisel lähtutakse talviste teehoiutööde tehnoloogianõuetest.

4.         Poolte vastutus

4.1         Kui üks pooltest rikub lepingu nõudeid, võib teine pool kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

4.2         Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.3         Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teisele poolele teatama. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist otsustavad pooled lepingu edasise jätkamise või lõpetamise küsimuse.

4.4         Tee omanik vastutab töö käigus tema enda süül elektri-, turvangu- ja sideseadmetele tekitatud vigastamise eest.

 

5.         Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1         Leping jõustub allakirjutamisel poolte poolt ja on sõlmitud tähtajatult.

5.2         Pooled võivad lepingu objekti muutumisel lepingu lõpetada ühekuulise etteteatamisajaga. Lepingu muudatused ja lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

5.3          

6.         Kontaktisikud ja teadete edastamine

6.1         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab oma vastutava isiku, kes juhendab töö teostamist, annab tee omanikule vajalikku informatsiooni ning kontrollib töö kvaliteeti. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutav isik on ………….., tel. …………, e-post …….............

6.2         Tee omanik määrab vastutava isiku, kes korraldab lepingu täitmist.

6.2.1        Tee omaniku vastutav isik lepingu punktis 1.1 nimetatud ülesõidu osas on Tallinna Kommunaalameti………………........., tel.................., e-post.........................

6.2.2        Tee omaniku vastutav isik lepingu punktis 1.2 nimetatud ülesõidu osas on Põhja-Tallinna Valitsuse .............................................., tel.................., e-post................................

6.3         Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis. See nõue ei kehti informatsioonilise iseloomuga teadetele, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi (faks, e-post).

7.         Muud tingimused

7.1         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on õigus kontrollida töö käiku. Tee omanik kohustub raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.2         Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendab vaidlused Harju Maakohus.

7.3         Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja teine tee omanikule.

 

Poolte andmed ja allkirjad

Tallinna Kommunaalamet                                              BLRT Grupp Aktsiaselts

Registrikood 75014913                                                Äriregistri kood 10068499

Mündi 2, 15197 Tallinn                                     Kopli 103, Tallinn

Tel.6457191                                                                Tel.  ………………………

kommunaal@tallinnlv.ee                                                                                               

 

_______________________                                      ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2009

 korralduse nr 77-k

LISA 5

RAUDTEEÜLESÕIDUKOHTADE TALIHOOLDUSE LEPING

 

Tallinn

                                               „ jaanuar  2009

 

 

Tallinna linn, (edaspidi tee omanik), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2009 korralduse nr ...-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

ja Aktsiaselts TALLINNA SADAM (edaspidi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja), äriregistri kood 10137319, keda esindab põhikirja alusel  ………………………………….,

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled, lepivad teeseaduse § 28 lõike 2 ja raudteeseaduse § 38 lõike 2 alusel kokku alljärgnevas (edaspidi leping)

1.         Lepingu objekt

Lepingu objektiks on Tallinna linnas AS-le TALLINNA SADAM kuuluvate/valduses olevate järgmiste raudteeülesõidukohtade (edaspidi ülesõit) talihooldustööde (edaspidi töö) korraldamine:

1.1         Paljassaare põik ülesõit.

1.2         Paljassaare tee I ülesõit;

1.3         Paljassaare tee II ülesõit.

2.         Poolte kohustused

2.1         Tee omanik on kohustatud tagama lepingu punktis 1 nimetatud ülesõidu korrashoiu talveperioodil ja korraldama talihooldustööde teostamise vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ ja lepingu punktis 3 täpsustatud tehnilistele nõuetele.

2.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kohustatud tee omanikule teatama 10 tööpäeva jooksul ülesõidu likvideerimisest või raudteeinfrastruktuuri omaniku või valdaja vahetumisest/muutumisest.

3.         Töö tehnilised üksikasjad:

3.1         Ülesõidu teekattel ei tohi olla sõidukite liiklemist raskendavat lund ega jääd.

3.2         Teelt eemaldatav ja sõidukite poolt kõrvaletõrjutav lumi ega muu külmumisohtlik materjal ei tohi sattuda rööbastee rennidesse ega ülesõidu kõrvale rööbastele raudtee veeremi gabariiti.

3.3         Koristatud lumi ei tohi takistada nähtavust.

3.4         Kõrvaletõrjutud lume sulamisveele peab olema tagatud raudteelt ja ülesõidult äravoolamine.

3.5         Ülesõidu puhastamiseks kasutatav tehnika ei tohi tekitada rööbasteele ega ülesõidu teekattele mehaanilisi vigastusi.

3.6         Kemikaalide kasutamisel lähtutakse talviste teehoiutööde tehnoloogianõuetest.

4.         Poolte vastutus

4.1         Kui üks pooltest rikub lepingu nõudeid, võib teine pool kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

4.2         Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.3         Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teisele poolele teatama. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist otsustavad pooled lepingu edasise jätkamise või lõpetamise küsimuse.

4.4         Tee omanik vastutab töö käigus tema enda süül elektri-, turvangu- ja sideseadmetele tekitatud vigastamise eest.

5.         Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1         Leping jõustub allakirjutamisel poolte poolt ja on sõlmitud tähtajatult.

5.2         Pooled võivad lepingu objekti muutumisel lepingu lõpetada ühekuulise etteteatamisajaga. Lepingu muudatused ja lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

6.         Kontaktisikud ja teadete edastamine

6.1         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab oma vastutava isiku, kes juhendab töö teostamist, annab tee omanikule vajalikku informatsiooni ning kontrollib töö kvaliteeti. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutav isik on ……….., tel. …………, e-post …….............

6.2         Tee omanik määrab vastutava isiku, kes korraldab lepingu täitmist. Tee omaniku vastutav isik on Tallinna Kommunaalameti……………......., tel......................., e-post....................

6.3         Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis. See nõue ei kehti informatsioonilise iseloomuga teadetele, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi (faks, e-post).

7.         Muud tingimused

7.1         Tee omanikul on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Tee omanik kohustub raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustub tee omanikku  kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.3         Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendab vaidlused Harju Maakohus.

7.4         Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja teine tee omanikule.

 

Poolte andmed ja allkirjad

Tallinna Kommunaalamet                                              AS TALLINNA SADAM

Registrikood 75014913                                                Äriregistri kood 10137319

Mündi 2, 15197 Tallinn                                     Sadama 25, 15051 Tallinn.

Tel.6457191                                                                Tel.  ……………………

kommunaal@tallinnlv.ee                                                                                               

 

_______________________                                      ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2009

korralduse nr 77-k

LISA 6

RAUDTEEÜLESÕIDUKOHTADE TALIHOOLDUSE LEPING

 

Tallinn

                                               „ jaanuar  2009

 

 

Tallinna linn, (edaspidi tee omanik), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2009 korralduse nr ...-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

ja AKTSIASELTS ANNILO (edaspidi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja), äriregistri kood 10195795, keda esindab põhikirja alusel  ………………………………….,

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled, lepivad teeseaduse § 28 lõike 2 ja raudteeseaduse § 38 lõike 2 alusel kokku alljärgnevas (edaspidi leping)

1.         Lepingu objekt

Lepingu objektiks on Tallinna linnas AS-le ANNILO kuuluvate/valduses olevate järgmiste raudteeülesõidukohtade (edaspidi ülesõit) talihooldustööde (edaspidi töö) korraldamine:

1.1 Paljassaare põik 40 kõrval.

2.         Poolte kohustused

2.1         Tee omanik on kohustatud tagama lepingu punktis 1 nimetatud ülesõidu korrashoiu talveperioodil ja korraldama talihooldustööde teostamise vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ ja lepingu punktis 3 täpsustatud tehnilistele nõuetele.

2.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kohustatud tee omanikule teatama 10 tööpäeva jooksul ülesõidu likvideerimisest või raudteeinfrastruktuuri omaniku või valdaja vahetumisest/muutumisest.

3.         Töö tehnilised üksikasjad:

3.1         Ülesõidu teekattel ei tohi olla sõidukite liiklemist raskendavat lund ega jääd.

3.2         Teelt eemaldatav ja sõidukite poolt kõrvaletõrjutav lumi ega muu külmumisohtlik materjal ei tohi sattuda rööbastee rennidesse ega ülesõidu kõrvale rööbastele raudtee veeremi gabariiti.

3.3         Koristatud lumi ei tohi takistada nähtavust.

3.4         Kõrvaletõrjutud lume sulamisveele peab olema tagatud raudteelt ja ülesõidukohalt äravoolamine.

3.5         Ülesõidu puhastamiseks kasutatav tehnika ei tohi tekitada rööbasteele ega ülesõidu teekattele mehaanilisi vigastusi.

3.6         Kemikaalide kasutamisel lähtutakse talviste teehoiutööde tehnoloogianõuetest.

4.         Poolte vastutus

4.1         Kui üks pooltest rikub lepingu nõudeid, võib teine pool kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

4.2         Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.3         Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teisele poolele teatama. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist otsustavad pooled lepingu edasise jätkamise või lõpetamise küsimuse.

4.4         Tee omanik vastutab töö käigus tema enda süül elektri-, turvangu- ja sideseadmetele tekitatud vigastamise eest.

 

 

5.         Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1         Leping jõustub allakirjutamisel poolte poolt ja on sõlmitud tähtajatult.

5.2         Pooled võivad lepingu objekti muutumisel lepingu lõpetada ühekuulise etteteatamisajaga. Lepingu muudatused ja lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

6.         Kontaktisikud ja teadete edastamine

6.1         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab oma vastutava isiku, kes juhendab töö teostamist, annab tee omanikule vajalikku informatsiooni ning kontrollib töö kvaliteeti. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutav isik on ….., tel. …………, e-post…….............

6.2         Tee omanik määrab vastutava isiku, kes korraldab lepingu täitmist. Tee omaniku vastutav isik on Tallinna Kommunaalameti……………………........., tel.................e-post:..........................

6.3         Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis. See nõue ei kehti informatsioonilise iseloomuga teadetele, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi (faks, e-post).

7.         Muud tingimused

7.1         Tee omanikul on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Tee omanik kohustub raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustub tee omanikku  kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.3         Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendab vaidlused Harju Maakohus.

7.4         Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja teine tee omanikule.

 

Poolte andmed ja allkirjad

Tallinna Kommunaalamet                                              AS ANNILO

Registrikood 75014913                                                Äriregistri kood 10195795.

Mündi 2    15197 Tallinn                                               Paljassaare tee 41, 10313 Tallinn

Tel.6457191                                                                Tel.  ………………………

kommunaal@tallinnlv.ee                                                                                               

 

_______________________                                      ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari  2009

korralduse nr 77-k

LISA 7

RAUDTEEÜLESÕIDUKOHTADE TALIHOOLDUSE LEPING

 

Tallinn

                                               „ jaanuar 2009

 

 

Tallinna linn, (edaspidi tee omanik), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2009 korralduse nr ...-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

ja AS Kuusakoski (edaspidi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja), äriregistri kood 10167439, keda esindab põhikirja alusel  ………………………………….,

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled, lepivad teeseaduse § 28 lõike 2 ja raudteeseaduse § 38 lõike 2 alusel kokku alljärgnevas (edaspidi leping)

1.         Lepingu objekt

Lepingu objektiks on Tallinna linnas AS-le Kuusakoski kuuluvate/valduses olevate järgmiste raudteeülesõidukohtade (edaspidi ülesõit) talihooldustööde (edaspidi töö) korraldamine:

1.1 Betooni põik ülesõit.

2.         Poolte kohustused

2.1         Tee omanik on kohustatud tagama lepingu punktis 1 nimetatud ülesõidu korrashoiu talveperioodil ja korraldama talihooldustööde teostamise vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ ja lepingu punktis 3 täpsustatud tehnilistele nõuetele.

2.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kohustatud tee omanikule teatama 10 tööpäeva jooksul ülesõidu likvideerimisest või raudteeinfrastruktuuri omaniku või valdaja vahetumisest/muutumisest.

3.         Töö tehnilised üksikasjad:

3.1         Ülesõidu teekattel ei tohi olla sõidukite liiklemist raskendavat lund ega jääd.

3.2         Teelt eemaldatav ja sõidukite poolt kõrvaletõrjutav lumi ega muu külmumisohtlik materjal ei tohi sattuda rööbastee rennidesse ega ülesõidu kõrvale rööbastele raudtee veeremi gabariiti.

3.3         Koristatud lumi ei tohi takistada nähtavust.

3.4         Kõrvaletõrjutud lume sulamisveele peab olema tagatud raudteelt ja ülesõidult äravoolamine.

3.5         Ülesõidu puhastamiseks kasutatav tehnika ei tohi tekitada rööbasteele ega ülesõidu teekattele mehaanilisi vigastusi.

3.6         Kemikaalide kasutamisel lähtutakse talviste teehoiutööde tehnoloogianõuetest.

4.         Poolte vastutus

4.1         Kui üks pooltest rikub lepingu nõudeid, võib teine pool kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

4.2         Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.3         Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teisele poolele teatama. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist otsustavad pooled lepingu edasise jätkamise või lõpetamise küsimuse.

4.4         Tee omanik vastutab töö käigus tema enda süül elektri-, turvangu- ja sideseadmetele tekitatud vigastamise eest.

5.         Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1         Leping jõustub allakirjutamisel poolte poolt ja on sõlmitud tähtajatult.

5.2         Pooled võivad lepingu objekti muutumisel lepingu lõpetada ühekuulise etteteatamisajaga. Lepingu muudatused ja lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

6.         Kontaktisikud ja teadete edastamine

6.1         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab oma vastutava isiku, kes juhendab töö teostamist, annab tee omanikule vajalikku informatsiooni ning kontrollib töö kvaliteeti. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutav isik on ……….., tel. …………, e-post…….............

6.2         Tee omanik määrab vastutava isiku, kes korraldab lepingu täitmist. Tee omaniku vastutav isik on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ………........., tel..............., e-post: ............................

6.3         Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis. See nõue ei kehti informatsioonilise iseloomuga teadetele, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi (faks, e-post).

7.         Muud tingimused

7.1         Tee omanikul  on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Tee omanik kohustub raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustub tee omanikku  kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.3         Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendab vaidlused Harju Maakohus.

7.4         Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja teine tee omanikule.

 

Poolte andmed ja allkirjad

Tallinna Kommunaalamet                                              AS Kuusakoski

Registrikood 75014913                                                Äriregistri kood 10167439

Mündi 2    15197 Tallinn                                               Betooni 12, 11415 Tallinn

Tel.6457191                                                                Tel.  ……………………

kommunaal@tallinnlv.ee                                                                                               

 

_______________________                                      ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2009

korralduse nr 77-k

LISA 8

RAUDTEEÜLESÕIDUKOHTADE TALIHOOLDUSE LEPING

 

Tallinn

                                               „ jaanuar 2009

 

 

Tallinna linn, (edaspidi tee omanik), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2009 korralduse nr ...-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

ja Aktsiaselts BETONEKS (edaspidi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja), äriregistri kood 10226716, keda esindab põhikirja alusel  ………………………………….,

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled, lepivad teeseaduse § 28 lõike 2 ja raudteeseaduse § 38 lõike 2 alusel kokku alljärgnevas (edaspidi leping)

1.         Lepingu objekt

Lepingu objektiks on Tallinna linnas AS-le BETONEKS kuuluvate/valduses olevate järgmiste raudteeülesõidukohtade (edaspidi ülesõit) talihooldustööde (edaspidi töö) korraldamine:

1.1 Silikaltsiidi tänava ülesõit.

2.         Poolte kohustused

2.1         Tee omanik on kohustatud tagama lepingu punktis 1 nimetatud raudteeülesõidu korrashoiu talveperioodil ja korraldama talihooldustööde teostamise vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ ja lepingu punktis 3 täpsustatud tehnilistele nõuetele.

2.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kohustatud tee omanikule teatama 10 tööpäeva jooksul ülesõidu likvideerimisest või raudteeinfrastruktuuri omaniku või valdaja vahetumisest/muutumisest.

3.         Töö tehnilised üksikasjad:

3.1         Ülesõidu teekattel ei tohi olla sõidukite liiklemist raskendavat lund ega jääd.

3.2         Teelt eemaldatav ja sõidukite poolt kõrvaletõrjutav lumi ega muu külmumisohtlik materjal ei tohi sattuda rööbastee rennidesse ega ülesõidu kõrvale rööbastele raudtee veeremi gabariiti.

3.3         Koristatud lumi ei tohi takistada nähtavust.

3.4         Kõrvaletõrjutud lume sulamisveele peab olema tagatud raudteelt ja ülesõidult äravoolamine.

3.5         Ülesõidu puhastamiseks kasutatav tehnika ei tohi tekitada rööbasteele ega ülesõidu teekattele mehaanilisi vigastusi.

3.6         Kemikaalide kasutamisel lähtutakse talviste teehoiutööde tehnoloogianõuetest.

4.         Poolte vastutus

4.1         Kui üks pooltest rikub lepingu nõudeid, võib teine pool kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

4.2         Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.3         Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teisele poolele teatama. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist otsustavad pooled lepingu edasise jätkamise või lõpetamise küsimuse.

4.4         Tee omanik vastutab töö käigus tema enda süül elektri-, turvangu- ja sideseadmetele tekitatud vigastamise eest.

5.         Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1         Leping jõustub allakirjutamisel poolte poolt ja on sõlmitud tähtajatult.

5.2         Pooled võivad lepingu objekti muutumisel lepingu lõpetada ühekuulise etteteatamisajaga. Lepingu muudatused ja lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

6.         Kontaktisikud ja teadete edastamine

6.1         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab oma vastutava isiku, kes juhendab töö teostamist, annab tee omanikule vajalikku informatsiooni ning kontrollib töö kvaliteeti. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutav isik on ……  ., tel. …………, e-post …….............

6.2         Tee omanik määrab vastutava isiku, kes korraldab lepingu täitmist. Tee omaniku vastutav isik on Nõmme Linnaosa Valitsuse …………………........., tel............................., e-post..............

6.3         Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis. See nõue ei kehti informatsioonilise iseloomuga teadetele, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi (faks, e-post).

 

7.         Muud tingimused

7.1         Tee omanikul on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Tee omanik kohustub raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustub tee omanikku  kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.3         Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendab vaidlused Harju Maakohus.

7.4         Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja teine tee omanikule.

 

Poolte andmed ja allkirjad

Tallinna Kommunaalamet                                              AS BETONEKS

Registrikood 75014913                                                Äriregistri kood 10226716

Mündi 2, 15197 Tallinn                                     Silikaltsiidi 5, Tallinn

Tel.6457191                                                                Tel.  ………………………

kommunaal@tallinnlv.ee                                                                                               

 

 

 

_______________________                                      ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari  2009

korralduse nr 77-k

LISA 9

RAUDTEEÜLESÕIDUKOHTADE TALIHOOLDUSE LEPING

 

Tallinn

                                               „ jaanuar 2009

 

 

Tallinna linn, (edaspidi tee omanik), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2009 korralduse nr ...-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

ja Aktsiaselts Krapesk (edaspidi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja), äriregistri kood 10220808, keda esindab põhikirja alusel  ………………………………….,

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled, lepivad teeseaduse § 28 lõike 2 ja raudteeseaduse § 38 lõike 2 alusel kokku alljärgnevas (edaspidi leping)

1.         Lepingu objekt

Lepingu objektiks on Tallinna linnas AS-le Krapesk kuuluvate/valduses olevate järgmiste raudteeülesõidukohtade (edaspidi ülesõit) talihooldustööde (edaspidi töö) korraldamine:

1.1 Suur-Paala tänava ülesõit.

2.         Poolte kohustused

2.1         Tee omanik on kohustatud tagama lepingu punktis 1 nimetatud ülesõitude korrashoiu talveperioodil ja korraldama talihooldustööde teostamise vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ ja lepingu punktis 3 täpsustatud tehnilistele nõuetele.

2.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kohustatud tee omanikule teatama 10 tööpäeva jooksul ülesõidu likvideerimisest või raudteeinfrastruktuuri omaniku või valdaja vahetumisest/muutumisest.

3.         Töö tehnilised üksikasjad:

3.1         Ülesõidu teekattel ei tohi olla sõidukite liiklemist raskendavat lund ega jääd.

3.2         Teelt eemaldatav ja sõidukite poolt kõrvaletõrjutav lumi ega muu külmumisohtlik materjal ei tohi sattuda rööbastee rennidesse ega ülesõidu kõrvale rööbastele raudtee veeremi gabariiti.

3.3         Koristatud lumi ei tohi takistada nähtavust.

3.4         Kõrvaletõrjutud lume sulamisveele peab olema tagatud raudteelt ja ülesõidult äravoolamine.

3.5         Ülesõidu puhastamiseks kasutatav tehnika ei tohi tekitada rööbasteele ega ülesõidu teekattele mehaanilisi vigastusi.

3.6         Kemikaalide kasutamisel lähtutakse talviste teehoiutööde tehnoloogianõuetest.

4.         Poolte vastutus

4.1         Kui üks pooltest rikub lepingu nõudeid, võib teine pool kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

4.2         Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.3         Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teisele poolele teatama. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist otsustavad pooled lepingu edasise jätkamise või lõpetamise küsimuse.

4.4         Tee omanik vastutab töö käigus tema enda süül elektri-, turvangu- ja sideseadmetele tekitatud vigastamise eest.

5.         Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1         Leping jõustub allakirjutamisel poolte poolt ja on sõlmitud tähtajatult.

5.2         Pooled võivad lepingu objekti muutumisel lepingu lõpetada ühekuulise etteteatamisajaga. Lepingu muudatused ja lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

6.         Kontaktisikud ja teadete edastamine

6.1         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab oma vastutava isiku, kes juhendab töö teostamist, annab tee omanikule vajalikku informatsiooni ning kontrollib töö kvaliteeti. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutav isik on ………….., tel. ………, e-post……….............

6.2         Tee omanik määrab vastutava isiku, kes korraldab lepingu täitmist. Tee omaniku vastutav isik on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ……........., tel................., e-post..........................

6.3         Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis. See nõue ei kehti informatsioonilise iseloomuga teadetele, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi (faks, e-post).

7.         Muud tingimused

7.1         Tee omanikul on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Tee omanik kohustub raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustub tee omanikku  kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.3         Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendab vaidlused Harju Maakohus.

7.4         Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja teine tee omanikule.

 

Poolte andmed ja allkirjad

Tallinna Kommunaalamet                                              AS Krapesk

Registrikood 75014913                                                Äriregistri kood 10220808

Mündi 2    15197 Tallinn                                               Punane 2, 13619 Tallinn

Tel.6457191                                                                Tel.  ………………………

kommunaal@tallinnlv.ee                                               

 

 

 

 

_______________________                                      ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari  2009

korralduse nr 77-k

LISA 10

RAUDTEEÜLESÕIDUKOHTADE TALIHOOLDUSE LEPING

 

Tallinn

                                               „ jaanuar 2009

 

 

Tallinna linn, (edaspidi tee omanik), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse .... jaanuari 2009 korralduse nr ...-k alusel Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann

ja Aktsiaselts SCANTRANS (edaspidi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja), äriregistri kood 10037211, keda esindab põhikirja alusel  ………………………………….,

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled, lepivad teeseaduse § 28 lõike 2 ja raudteeseaduse § 38 lõike 2 alusel kokku alljärgnevas (edaspidi leping)

1.         Lepingu objekt

Lepingu objektiks on Tallinna linnas AS-le SCANTRANS kuuluvate/valduses olevate järgmiste raudteeülesõidukohtade (edaspidi ülesõit) talihooldustööde (edaspidi töö) korraldamine:

1.1         Nõlva tänava ülesõit.

2.         Poolte kohustused

2.1         Tee omanik on kohustatud tagama lepingu punktis 1 nimetatud ülesõitude korrashoiu talveperioodil ja korraldama talihooldustööde teostamise vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“ ja lepingu punktis 3 täpsustatud tehnilistele nõuetele.

2.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kohustatud tee omanikule teatama 10 tööpäeva jooksul ülesõidu likvideerimisest või raudteeinfrastruktuuri omaniku või valdaja vahetumisest/muutumisest.

3.         Töö tehnilised üksikasjad:

3.1         Ülesõidu teekattel ei tohi olla sõidukite liiklemist raskendavat lund ega jääd.

3.2         Teelt eemaldatav ja sõidukite poolt kõrvaletõrjutav lumi ega muu külmumisohtlik materjal ei tohi sattuda rööbastee rennidesse ega ülesõidu kõrvale rööbastele raudtee veeremi gabariiti.

3.3         Koristatud lumi ei tohi takistada nähtavust.

3.4         Kõrvaletõrjutud lume sulamisveele peab olema tagatud raudteelt ja ülesõidult äravoolamine.

3.5         Ülesõidu puhastamiseks kasutatav tehnika ei tohi tekitada rööbasteele ega ülesõidu teekattele mehaanilisi vigastusi.

3.6         Kemikaalide kasutamisel lähtutakse talviste teehoiutööde tehnoloogianõuetest.

4.         Poolte vastutus

4.1         Kui üks pooltest rikub lepingu nõudeid, võib teine pool kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

4.2         Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.3         Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teisele poolele teatama. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist otsustavad pooled lepingu edasise jätkamise või lõpetamise küsimuse.

4.4         Tee omanik vastutab töö käigus tema enda süül elektri-, turvangu- ja sideseadmetele tekitatud vigastamise eest.

5.         Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

5.1         Leping jõustub allakirjutamisel poolte poolt ja on sõlmitud tähtajatult.

5.2         Pooled võivad lepingu objekti muutumisel lepingu lõpetada ühekuulise etteteatamisajaga. Lepingu muudatused ja lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

6.         Kontaktisikud ja teadete edastamine

6.1         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab oma vastutava isiku, kes juhendab töö teostamist, annab tee omanikule vajalikku informatsiooni ning kontrollib töö kvaliteeti. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastutav isik on …………………………………….., tel. ……………….............

6.2         Tee omanik määrab vastutava isiku, kes korraldab lepingu täitmist. Tee omaniku vastutav isik on Põhja-Tallinna Valitsuse ………........., tel......................, e-post.....................

6.3         Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis. See nõue ei kehti informatsioonilise iseloomuga teadetele, mille edastamine teisele poolele ei too kaasa õiguslikke tagajärgi (faks, e-post).

7.         Muud tingimused

7.1         Tee omanikul on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Tee omanik kohustub raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjat kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.2         Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal on õigus kontrollida talihooldustööde käiku. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustub tee omanikku  kohe informeerima töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ja olulistest asjaoludest.

7.3         Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendab vaidlused Harju Maakohus.

7.4         Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja teine tee omanikule.

 

Poolte andmed ja allkirjad

Tallinna Kommunaalamet                                              AS SCANTRANS

Registrikood 75014913                                                Äriregistri kood 10037211

Mündi 2, 15197 Tallinn                                     Nõlva 13, Tallinn

Tel.6457191                                                                Tel.  ………………………

kommunaal@tallinnlv.ee                                   

 

 

 

_______________________                                      ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär