Tondi tn 42 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 14.01.2009 korraldus number 39

Redaktsiooni kehtivus 16.06.2011 - ...

REDAKTSIOON:

Tvk o 16.06.2011 nr 115, vastuvõetud 16.06.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. jaanuar 2009 nr 39-k

 

 

Tondi tn 42 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas. Tallinna üldplaneeringuga on kõnealuse maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3–4-korruselistele elamutele mõeldud ala. Piirkonnas võib paikneda ka elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitav. Detailplaneering vastab Tallinna üldplaneeringule.

- Kuna Sprincktali suvemõisa hooned on tunnistatud kultuurimälestiseks, on selgelt tegemist renoveerimist ja säilitamist väärivate hoonetega, mis muudavad piirkonna mitmekesisemaks ja väärtuslikumaks.

- Hoonestusala paigutamisel planeeringualale on arvestatud väärtusliku kõrghaljastuse säilitamise vajadusega.

1. Kehtestada Tondi tn 42 kinnistu detailplaneering, OÜ K. Enno Arhitektuuribüroo töö nr A74-0431. Detailplaneeringu eesmärk on Kristiine linnaosas 0,42 ha suurusel maa-alal asuvale Tondi tn 42 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise ärihoone rajamiseks, olemasoleva Sprincktali suvemõisa ja tallihoone renoveerimine ning kasutuselevõtmine ärihoonetena. Lisaks on detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

(Kehtetu osaliselt - Tvk o 16.06.2011 nr 115, vastuvõetud 16.06.2011 - kehtestatud osas)

2. Detailplaneeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 1. detsembril 2008 sõlmitud lepingule nr 2-5/287.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. jaanuari 2009

korralduse nr 39-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu “Tondi tn 42 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus kehtestab Tondi tn 42 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Kristiine linnaosas 0,42 ha suurusel maa-alal asuvale Tondi tn 42 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise ärihoone rajamiseks, olemasoleva Sprincktali suvemõisa ja tallihoone renoveerimine ning kasutuselevõtmine ärihoonetena. Lisaks on detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Tondi tänava, Linnu tee, Haraka ja Lõokese tänavate vahelises kvartalis Tondi tänava ja Linnu tee ääres. Planeeritav ala piirneb läänest Haraka tn 7 krundiga, põhjast Tondi tn 40 krundiga, idast ja kagust Tondi tänavaga ja edelast Linnu teega.

Tondi tn 42 kinnistu suurus on 2865 m² ja maakasutuse sihtotstarve 100% ärimaa. Krundil on endise Sprincktali suvemõisa hooned. Mõisa 3-korruseline peahoone asub kinnistu idaosas, Tondi tänava ehitusjoonel, loodusliku kõrgendiku serval, peafassaadiga Tondi tänava poole. Tallihoone paikneb krundi kaguküljel. Krundi lääneosas asub amortiseerunud teenijatemaja (aadressiga Tondi tn 42a), mis lammutatakse. Kogu kinnistu territoorium on arhitektuurimälestise kaitsevöönd.18.–20. sajandist pärit Sprincktali suvemõis on tunnistatud kultuurimälestiseks vastavalt Kultuuriministri 18. augusti 1997. a määrusele nr 55. Oma nimetuse on suvemõis saanud üle tänava asunud veerikkast allikast (alamsaksa keeles „sprenk“ („sprinck“)). Planeeritava krundi reljeef on suhteliselt tasane. Krundil kasvab kohati kõrghaljastust – harilikud hobukastanid, harilikud sirelid ja harilikud vahtrad, millest üks on ilmselt kuulunud suvemõisa pargipuude hulka. Vanemate puude vanus on umbes 100 aastat. Krunti piirab kiviaed, mis taastatakse ja restaureeritakse.

2. Kontaktvööndianalüüs

Kristiine linnaosa on ajalooliselt suvemõisate ja aiandite ala ning linnaelanike puhkeala. Samas on Kristiine linnaosa kiiresti muutuv ja arenev piirkond. Siia ehitatakse uusi kauplusi, korterelamuid, rajatakse mänguväljakuid, spordiväljakuid ja taastatakse parke. Seejuures säilitatakse vanade kvartalite struktuur ja iseloomulikud jooned. Suure osa Kristiine linnaosa territooriumist hõlmavad ühepereelamud ja üldkasutatavad haljasalad.

Planeeringuala paikneb Tondi asumis. Tegemist on polüfunktsionaalse alaga, kus lisaks planeeritavale ärimaa sihtotstarbega krundile paiknevad ka elamu-, tootmis- ja sotsiaalmaa sihtotstarbega krundid. Tootmismaa sihtotstarbega krundid paiknevad planeeringualast kagus, üle Tondi tänava, mis on Tallinna Farmaatisatehase AS-i territoorium. Ärimaa sihtotstarbega krundid paiknevad planeeringualast edelas, Tondi tänava ääres. Sotsiaalmaa sihtotstarbega krundid on planeeringuala naaberkrunt Haraka tn 7, kus on 2-korruseline Tallinna Haraka Lasteaed ja Tondi tn 40 krunt, millel asub 3-korruseline Tallinna I Internaatkool.

Piirkonna elamumaa kruntide hoonestus ei moodusta ühtset tervikut – siin on korterelamuid ja väikeelamuid. Vanemad hooned on krohvitud puithooned ja uuemad on ehitatud silikaatkivist. Enamusel piirkonna tänavatel on välja kujunenud ühtne ehitusjoon. Tondi tänava ja Linnu tee ristmiku vahetus läheduses paiknevad 3–4-korruselised elamud, mis on ehitatud aastatel 1960–1970, nt 3-korruseline Tondi tn 48 ja 4-korruseline Tondi tn 44 hoone. 5-korruseline korterelamu on Tondi tn 50 krundil. Planeeringuala kvartali hoonestuse moodustavad peamiselt 2-korruselised amortiseerunud puitelamud. Kruntidel on lisaks elamule üks või mitu abihoonet. Seebi tänava poolses osas on mitmeid elamuid rekonstrueeritud ja ümber ehitatud 3-korruselisteks.

Linnaehituslikult on tegemist piirkonnaga, mida järk-järgult rekonstrueeritakse. Omanäolised hooned säilitatakse ja amortiseerunud elamute asemele rajatakse kaasaegsem hoonestus. Ümbruskond on Kristiine linnaosale omaselt tihedalt haljastatud. Nii Tondi tänav kui ka Linnu tee on ääristatud kõrghaljastusega, samuti on rohkelt haljastust piirkonna elamukruntidel.

Planeeringuala piirneb kahest küljest suhteliselt suure liikluskoormusega tänavatega: Tondi tänava ja Linnu teega, mis on omavahel ühendatud ringteega. Mõlemaid tänavaid läbib ühistranspordiliin (buss), mis tagab hea ühenduse nii Lasnamäe, Mustamäe, Õismäe kui ka kesklinnaga. Kontaktvööndi idaküljele jääb Tallinn-Paldiski raudtee.

Planeeringuala kontaktvööndis on algatatud ja kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2008 korraldusega nr 628-k algatatud „Oksa tn 7 kinnistu detailplaneering“ eesmärgiga anda kinnistule ehitusõigus kuni 4-korruselise 12 korteriga elamu rajamiseks; Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 korraldusega nr 1142-k kehtestatud „Tondi tn 49 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga kavandada ärimaa krunt 3-korruselise ärihoone ehitamiseks; Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2007 otsusega nr 139 kehtestatud „Linnu tee, Käo ja Kajaka tänavate vahelise maa-ala detailplaneering“ eesmärgiga määrata ehitusõigus 3-korruselisele spordihoonele, kuhu on kavandatud jalgpalli siseväljak koos vajalike abiruumidega, samuti nähakse planeeringuga ette jalgpallistaadionile ja parklale ehitusõiguse andmine; Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1215-k kehtestatud „Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneering“ eesmärgiga jagada Tondi tn 55a 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistu kolmeks ja ehitusõiguse andmine ühe kuni 4-korruselise hoone rajamiseks, kuhu on kavandatud 7 väljakuga tennisehall koos abiruumidega ning Tondi  tn 55b krundil asuva 2-korruselise arhitektuurimälestise – Tondi sõjaväelinnaku endine klubihoone – rekonstrueerimine.

3. Tallinna üldplaneering ja menetletav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna üldplaneering kehtestati Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3. Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3–4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse olemasolev mõisa peahoone ja tallihoone renoveerida ja kasutusele võtta ärihoonetena ning rajatakse üks uus kuni 3-korruseline ärihoone. Seega vastab planeering Tallinna üldplaneeringule.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korralduse nr 2284-k „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine“ punktis 3 (üldplaneeringu eesmärgid) on muuhulgas sätestatud, et „Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgiks on erinevate piirkondade omavahelise sidususe tagamine ja nende funktsionaalsuse mitmekesistamine ning linnaosalise tähtsusega keskuste kavandamine. Planeeringu käigus määratakse nii arengualad kui need alad, mis oma tänases koosluses on säilitamist väärivad.“

Kuna Sprincktali suvemõisa hooned on tunnistatud kultuurimälestiseks, on selgelt tegemist renoveerimist ja säilitamist väärivate hoonetega, mis muudavad piirkonna mitmekesisemaks ja väärtuslikumaks ning on seega vastavuses ka Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringuga kavandatakse Tondi tn 42 asuvale ärimaa sihtotstarbega krundile uue kuni 3-korruselise (kaks täiskorrust ja katusekorrus) ärihoone ehitamist, millel on lisaks 2 maa-alust korrust. Krundi maakasutuse sihtotstarvet ega kinnistu piire ei muudeta.

2005. aastal koostatud „Tondi tn 42 Sprincktali suvemõisa talli muinsuskaitse eritingimused hoone remondiks ja restaureerimiseks“ (koostas A. Pantelejev) kohaselt tuleb tallihoone kehand säilitada olemasolevas mahus. Kapitaalsed peale- ja juurdeehitused ei ole lubatud.

Planeeringulahenduse kohaselt kinnistul asuva Sprincktali suvemõisa 3-korruselise peahoone ning endise tallihoone gabariite ei muudeta. Hooned renoveeritakse ja võetakse kasutusele ärihoonetena.

Suvemõisa endine teenijate maja on ümber ehitatud ja ehituskonstruktsioonide seisukord ei võimalda hoonet endisel kujul säilitada. Hoone kuulub lammutamisele.

Rajatava kuni 3-korruselise ärihoone hoonestusala on kavandatud krundi läänepoolsesse ossa, Linnu tee poolsele küljele. Hoone ehitusalune pind on 430,7 m². Seega on hoonete alune pind kokku 835 m², mis teeb krundi täisehituse protsendiks 29%. Hoonestusala Linnu tee poolne osa on ette nähtud säilitatava tallihoonega ühele ehitusjoonele. Hoonestusala planeerimisel krundile on arvestatud maksimaalse kõrghaljastuse säilitamise vajadusega.

Hoonestusala maapealne osa on 5,09 meetri kaugusel Haraka tn 7 kinnistu piirist ning 40 meetri kaugusel Tondi tn 40 kinnistu piirist. Kinnistu maa-alune osa on planeeritud ehitada maapealsest osast suurem, paiknedes läänepiirist 1 meetri ja põhjapiirist 30 meetri kaugusel ning ühendades idapoolt planeeritava hoone renoveeritava tallihoonega. Rajatav ärihoone ei põhjusta negatiivseid mõjutusi naaberkruntide hoonetele (müra, päikesevalguse varjamine). Kuna naaberkrundil Haraka tn 7 tegutseb lasteaed, siis tuleb ehitustööde ajal selle asjaoluga arvestada. Vältida tuleb müra tekitamist ning õhu saastamist. Planeeritav hoone ei halvenda lasteaia insolatsiooninõudeid, lasteaia mänguväljakutele on tagatud piisav päikesevalgus.

Vastavalt koostatud muinsuskaitse eritingimustele on kinnistu lääneossa ärihoone ehitamine võimalik juhul, kui uus hoone ei ole suvemõisa peahoonest kõrgem. Seega on uue hoone lubatud maksimaalseks kõrguseks maapinnast 12 meetrit. Absoluutkõrgus on 32,58 m. Planeeritav ärihoone peab olema suvemõisa peahoonest võimalikult kaugel. Fassaadide kujundusel on soovitatav kasutada enamlevinud ehitus- ja viimistlusmaterjale (krohv, puit, klaas). Kujundus peab olema neutraalne ning ei tohi varjutada ajaloolise suvemõisa ning tallihoone arhitektuurset ansamblit.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusest nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ peab rajatav hoone vastama tulepüsivusklassile TP-2.

Planeeritav ärihoone kavandatakse kahe täiskorruse ja katusekorrusega. Lisaks ehitatakse 2-korruseline maa-alune parkla, mis ühendab uut hoonet olemasoleva renoveeritava tallihoonega.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ kehtestatud (vahevöönd) nõuete kohaselt on planeeritava ärihoone teenindamiseks nõutav parkimiskohtade arv 23. Planeeringuga nähakse ette 70 parkimiskohta. Parkimine on lahendatud peamiselt ärihoone maa-alustel korrustel (64 kohta). Kuna ümbritsevatel kruntidel (Tondi tn 44 jt korterelamutel) on parkimiskohti puudu, on mõistlik, kui lahendus võimaldab rajada parkimiskohti normist enam. Planeeritavast hoonest kirde poole krundile on kavas rajada 6 parkimiskohta mittegabariitsetele sõidukitele (kõrgus üle 2,4 meetri).

Juurdepääs planeeringualale on Tondi tänavalt ja Linnu teelt. Nimetatud tänavate ristmiku ringliiklussõlmelt rajatakse ringtee laiendus mahasõidu otstarbeks. Sõidukid pääsevad maa-alustele parkimiskorrustele hoonestusala põhjaküljele rajatava panduse kaudu. Jalakäijad pääsevad krundile ka Tondi tänavalt.

Planeeritaval alal puuduvad keskkonda reostavad objektid. Haljastusliku hinnangu teostamiseks vajalik dendroloogiline inventuur viidi läbi maastikuarhidekt L. Vaheri poolt novembris 2005. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid eriti väärtuslikke puid (I väärtusklass) planeeringualal ei kasva. Krundil leidub 3 väärtuslikku puud (II väärtusklass), milleks on harilikud vahtrad, mis kasvavad krundi põhjaküljel ja kuuluvad säilitamisele.

III väärtusklassi puid kasvab planeeringualal 11 (harilikud vahtrad, harilik saar, harilik hobukastan ja harilik jalakas). Lisaks kasvab III väärtusklassi hinnatud sirelipõõsaid (6 põõsast). IV väärtusklassi kuuluvaid puid (väheväärtuslikud puud) kasvab planeeringualal 13. Planeeringulahenduse kohaselt säilitatakse kõik I ja II väärtusklassi puud. Likvideerimisele kuuluvad: neli III väärtusklassi puud (kaks harilikku vahtrat, harilik hobukastan ja harilik jalakas) ning neli sirelipõõsast, mis jäävad ette planeeritava maa-aluse parkla ehitusele. Likvideeritakse ka kõik (13) IV väärtusklassi kuuluvad väheväärtuslikud puud, mis kõik on kas vigastatud või kasvavad juurtega hoone vundamendi all. Nimetatud määruse kohaselt on IV väärtusklassi puud väheväärtuslikud, mis „kahjustavad või tulevikus hakkavad kahjustama liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumaid puid. Puu, mis on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on soovitav likvideerida või asendada väärtuslikumate puuliikidega. Võib likvideerida.“ Likvideerimisele kuuluvad ka kaks väärtusetut puud ja kolm väärtusetut põõsast (V väärtusklass).

Mahavõetavate puude haljastusväärtus tuleb kompenseerida vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ kehtestatud korras ja tingimustel. Asendusistutuse korras istutatavate puude arvuks on 246 puud.

Kokkuvõtvalt kavandatakse detailplaneeringuga kuni 3-korruselise ärihoone rajamist, millel on lisaks 2 maa-alust korrust ning nähakse ette renoveerida ja kasutusele võtta ärihoonetena olemasolev mõisa peahoone ja tallihoone. Parkimiskohti kavandatakse 70, millest 64 parkimiskohta asuvad hoone maa-alustel korrustel ja 6 parkimiskohta krundil. Likvideeritakse 19 puud (neli III väärtusklassi puud, kolmteist IV väärtusklassi puud ja kaks V väärtusklassi puud). Asendusistutusena nähakse ette 246 puud.

 

DETAILPLANEERIGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 5. detsembri 2002 avaldusega R. Tali. Detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus on 8. detsembril 2003 sõlmitud lepinguga nr DP-234-03 üle antud OÜ-le Hauster Baltic OÜ.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 korraldusega nr 1567-k.

Detailplaneeringu on koostanud OÜ K. Enno Arhitektuuribüroo.

Detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Muinsuskaitseamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, AS Eesti Gaas, AS Tallinna Küte ja Tondi tn 42 kinnistu omaniku seaduslik esindaja R. Tali kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusteta.

Kristiine Linnaosa Valitsus ja Kristiine linnaosa halduskogu kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusel, et uus hoone moodustaks olemasolevate hoonetega ühtse arhitektuurse ansambli. Tingimus täidetakse ehitusprojekti staadiumis.

Tallinna Haraka Lasteaed ja Tallinna Haridusamet kooskõlastasid detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1. Et ehitusprotsess ei häiriks lasteasutuse töökorraldust:

1.1  õuesviibimist alates kella 10.00 – 12.30 ja periooditi ka õhtul;

1.2  päevaund 13.00 – 15.00;

1.3  üldist rahulikku keskkonda.

2.      Ettevalmistustööde käigus sai rikutud lasteaia piirdeaed – suurte kändude mahakallutamisega vastu aeda, mis tuleb ära parandada.

3.      Et ehitustöödega ei kaasneks pinnase tõstmist, millega kahjustuks lasteaia õueala.

Tingimustega arvestatakse ehitustööde ajal.

OÜ Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised täiendavalt kooskõlastatakse. Sama tingimusega kooskõlastas detailplaneeringu Elion Ettevõtted AS. Tingimused täidetakse ehitusprojekti koostamisel.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite koostamiseks taotletakse AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimus täidetakse järgnevates projekteerimisstaadiumites.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

1.      Lammutus- ja ehitusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

2.      Ehitusprojektis esitada tehnilised lahendused säilivate harilike vahtrapuude pos 3, 4 ja 5 kasvutingimuste tagamiseks ehitustööde ajal ning välistada tuleb lehtpuude võrade kahjustamine maa-aluse parkimiskorruse vundamendisüvendi kindlustamisel.

3.      Maagaasil töötavale katlaseadmele soojatootlikkusega üle 300 kW taotleda välisõhu saasteluba, luba lisada ehitusprojektile.

Tingimused täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et 2 lasteaia poolset parkimiskohta muudetakse rohealaks.

Tingimus on täidetud ja parandus on põhijoonisele sisse viidud.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 3. septembri 2008 korraldusega nr 1438-k.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 22. septembrist kuni 6. oktoobrini 2008 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 13. septembril 2008.

Avaliku väljapaneku kestel planeeringu kohta proteste ega parandusettepanekuid ei esitatud.

Detailplaneeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 1. detsembril 2008 sõlmitud lepingule nr 2-5/287.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Arvestades eeltoodut, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Tondi tn 42 kinnistu detailplaneeringu.

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja

 

Koostaja: Jaanika Pagil, tel 6404388. Tallinna Linnaplaneerimise Amet, peaspetsialist. 9. detsember 2008.

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes