Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Deniss Boroditšile
Tallinna Linnavalitsus 07.01.2009 korraldus number 17
Redaktsiooni kehtivus:07.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. jaanuar 2009 nr 17-k

 

 

Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituse andmine Deniss Boroditšile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja § 65 lg 1, Haldusmenetluse seaduse § 96 lg 2, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määrusega nr 51 „Tallinna linna 2009. aasta eelarve kinnitamine“ ning tulenevalt Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ punktidest 3.5 ja 4.4:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ lisa 3, milles määratakse kindlaks halduslepingu täitmiseks Tallinna linna 2009. aasta eelarves ettenähtud vahendite kasutamise tingimused ja eraldamise jaotuskava kuude lõikes.

2. Volitada abilinnapea Deniss Boroditši Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud halduslepingu lisale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Siseministeeriumile, Päästeametile, Põhja-Eesti Päästekeskusele, Häirekeskusele ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. jaanuari 2009

korralduse nr 17-k

LISA

 

LISA 3

Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingule „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil“ (edaspidi haldusleping)

 

 

 

Võttes aluseks halduslepingu punktid 3.4, 4.4 ja Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määrusega nr 51 kinnitatud Tallinna linna 2009. aasta eelarve, millega nähti ette halduslepingus sätestatud ülesannete täitmiseks 3 485 000 krooni:

 

Tallinna Linn, keda esindab abilinnapea Deniss Boroditš vastavalt Tallinna Linnavalitsuse ... jaanuari korraldusele nr ... -k ja

 

Päästeamet, keda esindab peadirektor Kalev Timberg põhimääruse alusel, leppisid kokku alljärgnevas:

1. Halduslepingu punktides 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 ja 2.1.10 nimetatud ülesannete täitmiseks Tallinna linna 2009. aasta eelarves Tallinna Kommunaalametile selleks ettenähtud vahendite arvel eraldatakse Põhja-Eesti Päästekeskusele 800 000 krooni alljärgneva  jaotuskava kohaselt:

Kuu                                                                                                      krooni     

Jaanuar                                                                                                 66 667    

Veebruar                                                                                               66 667    

Märts                                                                                                    66 667    

Aprill                                                                                                     66 667    

Mai                                                                                                       66 667    

Juuni                                                                                                     66 667    

Juuli                                                                                                      66 667    

August                                                                                                  66 667    

September                                                                                            66 667    

Oktoober                                                                                              66 667    

November                                                                                             66 667    

Detsember                                                                                            66 663    

Kokku                                                                                                  800 000  

 

2. Põhja-Eesti Päästekeskus esitab Tallinna Kommunaalametile:

2.1. punktis 1 nimetatud jaotuskava alusel kuude lõikes arve iga kuu 5. kuupäevaks, märkides maksetähtajaks 21 kalendripäeva.

2.2 2009. aasta iga kvartali kohta aruande halduslepingu täitmiseks teostatud töödest ja tehtud kulutustest hiljemalt kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.    

3. Tallinna Kommunaalamet kannab halduslepingu täitmiseks vajalikud rahalised vahendid Põhja-Eesti Päästekeskusele vastavalt punktis 1 nimetatud jaotuskavale ja punkti 2.1 kohaselt esitatud arvetele.

4. Halduslepingu punktis 2.1.6 nimetatud abitelefoni 1345 töö tagamiseks ning käesolevas lisas loetletud projektide arendamiseks Tallinna linna 2009. aasta linna eelarves Tallinna Kommunaalametile ettenähtud vahendite arvel eraldatakse Päästeametile 2 685 000 krooni alljärgneva jaotuskava kohaselt:

Kuu                                                                                                      krooni

Jaanuar                                                                                                 223 750

Veebruar                                                                                               223 750

Märts                                                                                                    223 750

Aprill                                                                                                     223 750

Mai                                                                                                       223 750

Juuni                                                                                                     223 750

Juuli                                                                                                      223 750

August                                                                                                  223 750

September                                                                                            223 750

Oktoober                                                                                              223 750

November                                                                                             223 750

Detsember                                                                                            223 750                                 

Kokku                                                                                               2 685 000

 

5. Päästeamet kohustub tagama:

5.1 Päästeameti haldusalas oleva Häirekeskuse kaudu Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 ööpäevaringse häireteta toimimise;

5.2 Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 kaudu projektide „eakate häirenupp“ ja „õlireostuse seire anduritelt“ arendamise.

6. Päästeamet esitab Tallinna Kommunaalametile abitelefoni 1345 töö tagamiseks punktis 4 nimetatud jaotuskava alusel kuude lõikes arve iga kuu 5. kuupäevaks, märkides maksetähtajaks 21 kalendripäeva.

7. Tallinna Kommunaalamet kannab Päästeameti haldusalas olevale Häirekeskusele abitelefoni 1345 häireteta tööks vajalikud rahalised vahendid vastavalt punktis 4 nimetatud jaotuskavale ja punkti 6 kohaselt esitatud arvetele.

8. Käesolev lisa 3 on halduslepingu lahutamatu osa.                                                                                                                         

                                                                                                                    

 

 

 

Deniss Boroditš                                                                                   Kalev Timberg

Tallinna abilinnapea                                                                            Päästeameti peadirektor

 

 

Tallinnas ... jaanuaril 2009                                                                     Tallinnas ... jaanuaril 2009

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär