Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 07.01.2009 korraldus number 15
Redaktsiooni kehtivus:07.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. jaanuar 2009 nr 15-k

 

 

Volituse andmine Toomas Sepale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991 määrusega nr 161 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra punktiga 33 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse             3. detsembri 2008 istungi protokolli nr 50 päevakorrapunktist nr 10:

 

 

1. Volitada linnasekretär Toomas Seppa pidama läbirääkimisi ja sõlmima Tallinna linna nimel Peeter Järvelaiuga käsundusleping Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikute omandis olnud ja Eesti Vabariigis asunud õigusvastaselt võõrandatud varade eest kompensatsiooni maksmise asjaolude väljaselgitamiseks (sealhulgas ülevaate koostamine kompensatsiooni maksmise õiguslikust regulatsioonist,  kompenseeritud varade, kompensatsiooni saanud isikute ja hüvitise maksmise kohta tõendite kogumise allikatest).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Toomas Sepale ja Peeter Järvelaiule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär