Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 1997 määruse nr 52 "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas" ja 19. septembri 1997 määruse nr 65 "Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 07.01.2009 määrus number 1
Jõustumine:12.01.2009
Redaktsiooni kehtivus:12.01.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

7. jaanuar 2009 nr 1

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 1997 määruse nr 52 “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas“ ja 19. septembri 1997 määruse nr 65 “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12 lg 5 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991 määrusega nr 161 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra“ p-dega 2 ja 33 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2008 istungi protokolli nr 50 päevakorrapunktist nr 10

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 1997 määrusega nr 52 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras Tallinnas“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“5. Maa-amet vaatab vara tagastamise avalduses esitatud andmed ja tõendid läbi ning kontrollib, kas:

5.1 avalduses märgitud vara vastab Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (edaspidi ORAS) §-s 11 sätestatule ning kas on tõendatud vara koosseis ja väärtus õigusvastase võõrandamise hetkel;

5.2 avalduses märgitud vara kuulus õigusvastase võõrandamise hetkel omandiõiguse alusel avalduses märgitud isikule, st endisele omanikule;

5.3 avalduses märgitud vara on võõrandatud viisil, mis on sätestatud ORAS §-s 6, ja kas taotleja kuulub ORAS §-des 7, 8 või 9 loetletud õigustatud subjektide hulka;

5.4 on esitatud rehabiliteerimist tõendavad dokumendid või kohtuotsused, kui nende esitamine on ette nähtud ORAS-s;

5.5 avalduses märgitud vara eest pole juba varem kompensatsiooni makstud ORAS § 17 lg 5 tähenduses.

Viidatud asjaolu kontrollimiseks tuvastab maa-amet, kas taotletava vara omanik on lahkunud Eestist Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel. Isik loetakse lepingu alusel lahkunuks, kui ta on kantud Eesti Riigiarhiivis säilitatavasse nimekirja “Tähestik ümberasunute kohta Tallinnast Saksamaale 1941. aastal“, ENSV Siseasjade Rahvakomissariaadi arhiivifondis säilitatavasse nimekirja “Transpordinimestik“ või Vene Föderatsiooni sisepoliitika arhiivis säilitatavasse nimekirja “NSVL Valitsuse ja Saksamaa Valitsuse vahel 10.01.1941 Saksa kodanike ja saksa rahvusest isikute Läti ja Eesti NSV territooriumilt Saksamaale ümberasustamiseks sõlmitud kokkuleppe alusel Eestist lahkunud varaomanike nimekiri“ või kui tema ümberasumine on tõendatud mõne muu dokumendiga.

Selleks, et kontrollida lepingu alusel lahkunud isikule kompensatsiooni maksmist, esitab maa-amet järelepärimise vara taotlejale, Rahandusministeeriumile ja Saksamaa Riigiarhiivile ning vajaduse korral teistele Saksamaa Liitvabariigi asutustele.

5.6 Kui maa-amet peab esitatud või kogutud tõendeid piisavaks, esitab ta vara toimiku õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjonile (edaspidi linnakomisjon).“;

2) punktid 9 ja 15 tunnistatakse kehtetuks;

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korras Tallinnas“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1.6 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„1.6 Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määrus nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“;

2) punktid 1.7, 18, 23.33, 243, 261, 27.7, 27.8 ja 32.3 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkti 1.8 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„1.8 Planeerimisseadus;“;

4) punkti 6 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“6. Maa-amet vaatab maa tagastamise avalduses esitatud andmed ja tõendid läbi ning kontrollib, kas:

6.1 avalduses märgitud maa kuulus õigusvastase võõrandamise hetkel omandiõiguse alusel avalduses märgitud isikule, st endisele omanikule;

6.2 taotleja kuulub ORAS §-des 7, 8 või 9 loetletud õigustatud subjektide hulka;

6.3 avalduses märgitud maa eest pole juba varem kompensatsiooni makstud ORAS § 17 lg 5 tähenduses.

Viidatud asjaolu kontrollimiseks tuvastab maa-amet, kas taotletava maa omanik on lahkunud Eestist Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel. Isik loetakse lepingu alusel lahkunuks, kui ta on kantud Eesti Riigiarhiivis säilitatavasse nimekirja “Tähestik ümberasunute kohta Tallinnast Saksamaale 1941. aastal“, ENSV Siseasjade Rahvakomissariaadi arhiivifondis säilitatavasse nimekirja “Transpordinimestik“ või Vene Föderatsiooni sisepoliitika arhiivis säilitatavasse nimekirja “NSVL Valitsuse ja Saksamaa Valitsuse vahel 10.01.1941 Saksa kodanike ja saksa rahvusest isikute Läti ja Eesti NSV territooriumilt Saksamaale ümberasustamiseks sõlmitud kokkuleppe alusel Eestist lahkunud varaomanike nimekiri“ või kui tema ümberasumine on tõendatud mõne muu dokumendiga.

Selleks, et kontrollida lepingu alusel lahkunud isikule kompensatsiooni maksmist, esitab maa-amet järelepärimise maa taotlejale, Rahandusministeeriumile ja Saksamaa Riigiarhiivile ning vajaduse korral teistele Saksamaa Liitvabariigi asutustele.

6.4 Kui maa-amet peab esitatud või kogutud tõendeid piisavaks, esitab ta vara toimiku õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjonile.“;

5) punktis 11.4 asendatakse sõna “omanike“ sõnadega “ehitiste omanike“;

6) punkti 15 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„15. Maa-amet edastab toimiku Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi linnaplaneerimise amet). Linnaplaneerimise amet koostab tagastatava maa piiride ettepaneku, määrab sihtotstarbe vastavalt kehtestatud detailplaneeringule või lähtudes maakatastriseaduse §-st 18, vastavalt vajadusele määrab aadressi.“;

7) määruses asendatakse sõnad “säästva arengu ja planeerimise amet“ sõnadega “linnaplaneerimise amet“ vastavas käändes;

 

8) punkti 25 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“25. Pärast peatükkides III või IV märgitud toimingute tegemist koostab maa-amet linnavalitsuse korralduse eelnõu ja edastab kooskõlastamiseks vastavalt linnavalitsuse reglemendile.“;

9) punkti 27.4 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“27.4 linnakantselei arhiivi;“;

10) punkti 28 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“28. Pärast linnavalitsuse korralduse andmist edastab maa-amet toimiku maamõõtjale, kes koostab piiriprotokolli, näitab õigustatud subjektile looduses kätte alalise piirimärkidega tähistatud krundi piiripunktid ning vormistab toimiku, mille tagastab maa-ametile.“;

11) punktis 291 asendatakse sõnad “Tallinna Maksuametile“ sõnadega “Maksu- ja Tolliametile“;

12) punkti 30 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“30. Maa-amet edastab Harju Maavalitsusele kontrolliks maatoimiku ja katastritoimiku koos vastavasisulise avaldusega Maa-ameti Tallinna katastribüroole katastriüksuse registreerimiseks.“;

13) punkti 31 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“31. Maa-amet kogub toimikusse Maa-ameti Tallinna katastribüroo katastriüksuse registreerimise õiendi.“;

14) punkti 33 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“33. Maa tagastamise toimikut säilitatakse Harju Maavalitsuse arhiivis, subjektitoimikut säilitatakse maa-ametis.“;

15) punktis 36 asendatakse sõnad “Maa-ameti Harju Maakatastris“ sõnadega “Maa-ameti Tallinna katastribüroos“.

§ 3.  Määrus jõustub 12. jaanuaril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär