Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Osaühingu EX-PLENTI vahelise kohtuliku kompromissilepingu heakskiitmine, raha eraldamine ja volituse andmine Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2008 korraldus number 2239
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2008 nr 2239-k

 

 

Tallinna linna ja Osaühingu EX-PLENTI vahelise kohtuliku kompromissilepingu heakskiitmine, raha eraldamine ja volituse andmine Andres Harjole

 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 430 lg 1, Võlaõigusseaduse § 578, Valla ja linnaeelarve seaduse § 17, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 4 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p-ga 4.1.1, 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 6 lg‑tega 4 ja 5 ning tulenevalt kohtumenetluse poolte soovist lõpetada tsiviilasja 2-08-3930 menetlus kompromissiga

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kompromissilepingu projekt Tallinna linna ja Osaühingu EX‑PLENTI vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Tallinna Ringkonnakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2-08-3930.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjot Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kohtulikule kompromissilepingule.

3. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ette nähtud vahendite arvelt Tallinna Linnakantseleile  350 000 (kolmsada viiskümmend tuhat) krooni punktis 1 nimetatud kompromissilepingu täitmiseks.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks linnakantselei finantsteenistusele ja Tallinna Transpordiameti juhatajale Andres Harjole.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008

korralduse nr 2239-k

„Tallinna linna ja Osaühingu EX-PLENTI vahelise

kohtuliku kompromissilepingu heakskiitmine,

raha eraldamine ja volituse andmine

Andres Harjole“

LISA

 

 

 

KOHTULIK KOMPROMISSILEPING

Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilasjas 2-08-3930

Kohtulik kompromissileping (edaspidi kompromiss) on sõlmitud Tallinnas ______ detsembril 2008. a.

Tallinna linn, mida Tallinna Linnavalitsuse ______________korralduse nr _______ -k alusel esindab Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo, ja

Osaühing EX-PLENTI (registrikood 10382770), keda esindab juhatuse liige Hardo Rätsep, edaspidi kumbki pool eraldi ja mõlemad koos pooled,

võttes arvesse, et:

1. Tallinna Ringkonnakohtu menetluses on Tallinna linna apellatsioonkaebus Harju Maakohtu 27. oktoobri 2008. a otsusele tsiviilasjas 2-08-3930;

2. Harju Maakohtu 27. oktoobri 2008. a otsusega rahuldati Osaühingu EX-PLENTI hagi osaliselt ning Tallinna linnalt mõisteti välja 325 160 krooni hoiutasu ja viivisvõlgnevusena 83 457,73 krooni ning viivis alates 2. veebruarist 2008. a kuni põhinõude täitmiseni VÕS § 113 lg‑s 1 ettenähtud määras iga viivitatud päeva eest. Kohus jättis menetluskulud Tallinna linna kanda 67,5% ja Osaühingu EX-PLENTI kanda 32,5% ulatuses;

3. TsMS § 430 lg 1 sätestab, et pooled võivad menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni kompromissiga lõpetada;

4. VÕS § 578 lg 1 kohaselt on kompromissilepingu eesmärk muuta õiguslikult vaieldav või ebaselge õigussuhe vaieldamatuks poolte vastastikuste järeleandmiste teel;

on pooled kokku leppinud alljärgnevas:

5. Pooled paluvad Tallinna Ringkonnakohtul tühistada Harju Maakohtu 27. oktoobri 2008. a otsus tsiviilasjas 2-08-3930.  

6. Pooled lõpetavad Tallinna Ringkonnakohtu menetluses oleva tsiviilasja nr 2-08-3930 esemeks oleva vaidluse kompromissiga.

7. Tallinna linn kohustub kompromissina tasuma Osaühingule EX-PLENTI 350 000 krooni ja kandma nimetatud summa Osaühingu EX-PLENTI kontole kümne tööpäeva jooksul arvates kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumisest.

8. Osaühing EX-PLENTI kinnitab tingimusteta ja tagasivõtmatult, et kompromissi eelmises punktis nimetatud kogusumma kättesaamisel ei ole tal Tallinna linna ja/või Tallinna linna ametiasutuste vastu enam mingeid nõudeid, mis tuleneksid tsiviilasjas nr 2-08-3930 esitatud asjaoludest või asjas viidatud hoiulepingust.

9. Menetluskulud jäävad poole enda kanda ning teise poole suhtes menetluskulude hüvitamise nõudeid ei esitata. Kui kohtumääruse kohaselt on vaja tasuda täiendavaid menetluskulusid riigituludesse (näiteks postikulu), kannavad selle kulu pooled võrdselt.

10. Pooled paluvad kohtul TsMS § 150 lg 2 p 1 kohaselt tagastada pool menetluses tasutud riigilõivust riigilõivu tasunud poolele.

11. Pooled lühendavad kompromissi kinnitamise kohta tehtavale kohtumäärusele määruskaebuse esitamise tähtaega ning paluvad lugeda lõplikuks vaidlustamise tähtajaks kolm päeva kohtumääruse kättesaamisest arvates.

12. Kompromiss jõustub koos seda kinnitava kohtumääruse jõustumisega.

13. Kui kohus kompromissi ei kinnita või kui kompromissi kinnitav kohtumäärus tühistatakse, ei ole kompromissil tervikuna ega ühelgi selles sisalduval nõustumusel, kinnitusel ega kokkuleppel mingit õiguslikku tähendust ning pooled loevad kompromissi sel juhul algusest peale kehtetuks.

14. Eeltoodu alusel ja juhindudes TsMS § 430 lg-test 1 ja 2 ning § 428 lg 1 p-st 4 paluvad pooled Tallinna Ringkonnakohtul kompromiss kinnitada, kajastada määruses kompromissi tingimused ning lõpetada tsiviilasja nr 2-08-3930 menetlus. Pooled paluvad teha kohtumääruse kohtuistungit pidamata ja pooli kohtusse kutsumata.

15. Pooled kinnitavad, et on teadlikud kompromissi kinnitamise ja tsiviilasja menetluse lõpetamise õiguslikest tagajärgedest, sealhulgas TsMS § 432 sisust, mille kohaselt on menetluse lõpetamisel kompromissiga samad materiaalõiguslikud ja protsessuaalsed tagajärjed nagu menetluse lõpetamisel kohtuotsusega, sealhulgas ei saa hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel ja sama haginõude üle.

16. Kompromiss on sõlmitud kolmes võrdse juriidilise jõuga originaaleksemplaris, üks kummalegi kompromissi sõlminud poolele ja üks Tallinna Ringkonnakohtule esitamiseks.

 

 

Andres Harjo                                                               Hardo Rätsep

Tallinna linna esindaja                                                Osaühingu EX-PLENTI esindaja

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär