Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja lähivaldasid ühendavate maakonnaliinide rahastamise lepingute projektide heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2008 korraldus number 2236
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 23. detsember 2008 nr 2236-k

 

 

Tallinna linna ja lähivaldasid ühendavate maakonnaliinide rahastamise lepingute projektide heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja § 62 lg 1 p 1 ning Ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p 8 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse §-ga 8 ning Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud „Tallinna Transpordiameti põhimääruse“ p-dega 2.1.10 ja 2.1.22:

 

 

1. Kiita heaks Tallinna linna ja lähivaldasid ühendavate maakonnaliinide rahastamise järgmised lepingud:

1.1 leping Tallinna linna ja Harku valda ühendavate maakonnaliinide rahastamiseks (lisa 1);

1.2 leping Tallinna linna ja Maardu linna ühendavate maakonnaliinide rahastamiseks (lisa 2);

1.3 leping Tallinna linna ja Saue valda ühendavate maakonnaliinide rahastamiseks (lisa 3);

1.4 leping Tallinna linna ja Viimsi valda ühendavate maakonnaliinide rahastamiseks (lisa 4).

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjot Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingutele ja lepingute edaspidistele lisadele selleks otstarbeks linnaeelarves ette nähtud vahendite piires.

3.  Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Harku vallale, Maardu linnale, Saue vallale, Viimsi vallale ja Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008   

korralduse nr 2236-k 

LISA 1

 

 

 

 

 

 

LEPING

Tallinna linna ja Harku valda ühendavate maakonnaliinide rahastamiseks

 

Tallinnas,.................................

Arvestades,

 

1. Tallinna linna ja Harku valla elanike huvidest ning ühistranspordi otstarbeka korralduse vajadusest ja sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasustest lähtuvalt on vajalikud maakonna bussiliinid, mis ühendavad Tallinna linna ja Harku valla haldusterritooriume.

 

2. Tallinna linn, Harku vald ja Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus, kellele Harju Maavalitsus andis ......................... sõlmitud halduslepingu nr ............................ punktide ............................................... alusel käesoleva lepingu sõlmimise pädevuse, soovivad saavutada punktis 1 nimetatud eesmärke Tallinna linna ja Harku valda ühendavate maakonna bussiliinide rahastamisega Tallinna linna, Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja Harku valla poolt.

 

3. Ühistranspordiseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 kohaselt toetatakse omavalitsusüksuse eelarvest avalikku liinivedu maakonna bussiliinil ühistranspordiseaduse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul.

 

4. Ühistranspordiseaduse § 5 lõike 3 kohaselt võivad piirnevate haldusterritooriumidega omavalitsusorganid toetada nende haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine oma eelarvest ja riigieelarve sihtotstarbelisest toetusest omavahelisel ja nende asukohajärgse maavalitsusega kokkuleppel.

 

5. Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 1 punkti 10 kohaselt tagab maavalitsus koos vedajatega sõidupiletite müügikorralduse ja korraldab piletikontrolli maakonnaliinidel.

 

6. Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 2 kohaselt täidetakse ühistranspordiseaduse § 6 lõikes 1 punktis 10 loetletud ülesandeid koostöös maakonnas asuvate omavalitsusüksustega ja omavalitsusüksuste liiduga ning maakonnaga piirnevate maakondade maavalitsustega.

 

sõlmisid

 

Harku vald (edaspidi Harku), valla põhimääruse alusel tegutseva ..............................isikus

ja

Tallinna linn (edaspidi Tallinn), Tallinna Linnavalitsuse .......... 2008 korralduse nr…..-k alusel Tallinna linna esindava Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo isikus

ja

Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi keskus) vastavalt Harju Maavalitsuse ja Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus vahel ...................................... sõlmitud halduslepingu nr ......................... punktidele ........................................., volikirja alusel tegutseva .................................................................. isikus,

(edaspidi koos lepingupooled või eraldi lepingupool)

 

käesoleva lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 

1.         Lepingu eesmärk

1.1       Lepingu eesmärk on Tallinna linna ja Harku valla elanike huvides, arvestades sõitjatevoogude piirkondlikke iseärasusi ning ühistranspordi otstarbekaks korraldamiseks tagada bussiliinide ühendus Tallinna linna ja Harku valla haldusterritooriumite vahel.

1.2       Lepingu punktis 1.1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks rahastatakse lepingu punktis 1.1 nimetatud bussiliine ühiselt.

2.         Rahastamine

2.1  Harku, Tallinn ja keskus rahastavad vastavalt lepingule ühiselt Harku ja Tallinna haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine (edaspidi ühisliinid).

2.2  Tallinn rahastab ühisliine vastavalt veoettevõtetega sõlmitud lepingutele, kasutades selleks  Tallinna linna eelarve, Harku ja keskuse poolt eraldatavaid rahalisi vahendeid.

2.3   Harku ja keskuse poolt eraldatavad rahalised vahendid ühe töömahu kilomeetri kohta peavad olema vähemalt võrdsed Tallinna ühistranspordi liiniveo autobussidega tehtava töö ühe kilomeetri tariifi dotatsiooni osaga.

2.4  Keskuse poolt rahastatav osa 2009. aastaks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu lisaga pärast Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks 2009. aastal.

2.5  Harku poolt rahastatav osa 2009. aastaks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu lisaga.

2.6  Keskuse poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu punktis 7.7 nimetatud lepingu lisaga pärast Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks järgnevatel aastatel.

2.7  Harku poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu punktis 7.7 nimetatud lepingu lisas.

2.8  Harku tagab rahaliste vahendite laekumise keskuse arveldusarvele iga kuu 15. kuupäevaks ja keskus korraldab lepingu punktide 2.4, 2.5, 2.6 ja 2.7 alusel kokku lepitud summade tasumise Tallinnale iga kuu 20 kuupäevaks.

2.9  Lepingupooled võivad kirjalikus vormis kokku leppida ühisliinide täiendavas rahastamises.

 

3.         Ühisliinid

3.1              Ühisliini sõiduplaani (edaspidi sõiduplaan), sealhulgas ühisliini peatused ja liikumistee, kinnitab Tallinna Transpordiamet.

3.2              Lepingu punktis 3.1 nimetatud sõiduplaani muutmise vajadusel esitab lepingupool sõiduplaani muutmise ettepaneku kooskõlastamiseks teistele lepingupooltele. Lepingupooled kooskõlastavad või põhjendavad kooskõlastamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul, arvates sõiduplaani  muutmise ettepaneku saamisele järgnevast päevast.

3.3              Kui keskus ei kooskõlasta lepingu punktis 3.2 nimetatud sõiduplaani muutmise ettepanekut, jätab Tallinn sõiduplaani muudatused kinnitamata. Kui sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta üksnes Harku, kinnitab Tallinn sõiduplaani muudatused ning põhjendab Harku seisukohtadega arvestamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Harkult muutmise ettepaneku kooskõlastamata jätmise põhjenduste saamisest ja edastab põhjendused lepingupooltele.

3.4              Kui lepingu punktis 3.2 nimetatud sõiduplaani muutmise ettepaneku esitab keskus, kuid teised lepingupooled ettepanekut ei kooskõlasta, kinnitab Tallinn sõiduplaani muudatused seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates keskuse ettepaneku saamisest, kui keskus on ettepanekute kooskõlastamata jätmisel jätkuvalt arvamusel, et sõiduplaani muutmine on põhjendatud.

3.5              Tallinn võib jätta lepingupoole esitatud sõiduplaani muutmise ettepaneku alusel sõiduplaani muudatused kinnitamata, kui muudetud sõiduplaan tooks Tallinnale seoses ühisliiniga kaasa senisest planeeritust suuremad kulud ning lepingupooled ei lepi vastavalt lepingu punktile 2.9 kokku ühisliini täiendavas rahastamises.

4.         Aruandlus ja teavitamine

4.1       Tallinn esitab teistele lepingupooltele hiljemalt iga kuu 10. päevaks liiniläbisõidu kuuaruande eelmisel kuul lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmise kohta.

4.2       Tallinn annab lepingu punktis 4.1 nimetatud aruande ning lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmisega seotud kulude kohta teiste lepingupoolte taotlusel täiendavaid selgitusi ja esitab asjakohaseid dokumente.

4.3       Lepingupooled peavad teineteist kirjalikult teavitama kõigist lepingu täitmisega seotud olulistest asjaoludest.

5.         Lepingu tähtaeg ja jõustumine

5.1       Leping jõustub 01.01.2009 ja kehtib kuni 31.12.2010.

5.2       Leping on koostatud ja allakirjutatud kolmes (3) identses võrdset juriidilist jõudu  omavas eestikeelses eksemplaris, millest üks (1) jääb Tallinnale, üks (1) Harkule ja üks (1)  keskusele.

5.3       Lepingupooltel on õigus lepingut ühiselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada kirjalikus vormis.

5.4       Õiguskorras toimuvate oluliste muutuste korral on lepingupooltel õigus lepingut ühiselt muuta ja/või lõpetada kirjalikus vormis.

6.         Vastutus

6.1       Kui Harku või keskus jätab täitmata lepingu punktides 2.4, 2.5, 2.6 või 2.7 nimetatud kohustuse kahel lepingu punktis 2.8 nimetatud tähtajal on Tallinnal õigus, täiendavat tähtaega määramata, leping ühepoolselt lõpetada ja nõuda kahju hüvitamist.

6.2       Lepingupooled vabanevad vastutusest  vääramatu jõu puhul, mis takistab lepingust tulenevate kohustuste täitmist. Vääramatu jõud on selline pärast lepingu sõlmimist juhtunud lepingupooltest sõltumatu ettenägematu olukord, mis takistab või teeb lepingupooltel võimatuks lepingul põhinevate kohustuste täitmise (force majeure).

6.3       Lepingupool ei tohi arvestada vääramatu jõuga kui ta ei ole andnud teistele lepingupooltele kirjalikku teadet vääramatust jõust kahe nädala jooksul pärast seda kui ta sai sellest teada või pidi teada saama.

6.4       Tallinna poolt lepinguliste kohustuste mittetäitmisel tekib keskusel õigus vähendada tasumisele kuuluvat summat viiekümne (50) krooni võrra  ühisliinide teenindaja süül iga ärajäänud ja keskusele Tallinna poolt teatatud veootsa eest. Arvestus toimub lepingu punkti 4.1 alusel liinide kaupa ja veootsade arvu ületamine mingil liinil ei kompenseeri teise liini ärajäänud veootsi.

7.         Rakendussätted

7.1       Lepingu punktis 2.1 nimetatud ühisliinideks on:

7.1.1    Harkujärve - Laagri alevik (Sütemetsa tee, Kiriku tee, Järvekalda tee, Paldiski mnt, Õismäe tee, Ehitajate tee, A. H. Tammsaare tee, Ehitajate tee, Turu plats, Ehitajate tee, Pärnu mnt, Veskitammi tn, Pärnu mnt, Ehitajate tee, Turu plats, Ehitajate tee, A. H. Tammsaare tee, Ehitajate tee, Õismäe tee, Paldiski mnt, Järvekalda tee, Kiriku tee, Sütemetsa tee), mis on enne lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 27 sõiduplaanis 27. liiniks.

7.2       Lepingupooled käsitlevad lepingu punktis 7.1.1 nimetatud 18.01.2008 keskuse poolt kooskõlastatud ning 28.01.2008 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini tööpäeva sõiduplaani, 12.02.2007 keskuse poolt kooskõlastatud ning 12.02.2007 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini laupäeva sõiduplaani ja 12.02.2007 keskuse poolt kooskõlastatud ning 12.02.2007 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini pühapäeva sõiduplaani kinnitatud sõiduplaanidena lepingu punkti 3.1 tähenduses.

7.3       Tallinn tagab ühisliinidel liiniveo korraldamise vastavalt lepingu punktis 3.1 nimetatud sõiduplaanile.

7.4       Tallinn ei ole kohustatud järgima lepingu punktis 7.3 sätestatud kohustust osas, milles ei ole tagatud ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavus või liiklusohutus Harku haldusterritooriumil.

7.5       Harku tagab lepingu punktis 7.3 nimetatud liiniveo korraldamiseks:

7.5.1    ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavuse kohalikel teedel Harku haldusterritooriumil;

7.5.2    lepingupoolte teavitamise ühisliinide liikumistee ajutistest plaanilistest sulgemistest Harku haldusterritooriumil, millega kaasneb liinide töö ümberkorraldamine, ette vähemalt kolmekümmend viis (35) päeva.

7.6       Kui lepingus sätestatud kohustuse täitmise tähtaeg on saabunud enne lepingu allkirjastamist, ei ole lepingupool viivitusse sattunud, kui ta täidab nimetatud kohustuse kahekümne (20) tööpäeva jooksul arvates lepingu allkirjastamisest lepingupoolte poolt järgnevast päevast.

7.7       Juhul, kui üks lepingupool ei teata teistele lepingupooltele kolmkümmend (30) kalendripäeva enne lepingu tähtaja möödumist kirjaliku teatega, et ta ei soovi lepingu pikendamist, pikeneb leping ühe (1) aasta võrra. Lepingu pikenemisel ühe (1) aasta võrra vormistatakse lepingu lisana järgneva aasta Harku ja keskuse poolt rahastatav osa, ühisliinides toimunud muudatused ja muud täpsustamist vajavad lepingupoolte õigused ning kohustused. Lepingupoolte poolt kokkuleppe mittesaavutamisel eelnimetatud tingimuste osas, lepingu pikendamist ei toimu ja leping loetakse lõppenuks 31.12.2010.

8.         Lepingupoolte andmed:

Harku vald

Tallinna linn

Mittetulundusühing  Harjumaa Ühistranspordikeskus

 

Tallinna Transpordiamet

 

Registrikood

Registrikood 75028252

Vabaduse väljak 10

10146, Tallinn

Registrikood

Telefon:

Telefon: 640 4618

Telefon:

Faks:

Faks: 640 4617

Faks:

e-post:

e-post: tta@tallinnlv.ee

e-post:

 

AS SEB Pank

a/a

 

 

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Kontaktisik:

 

 

 

telefon

telefon

telefon

e-post:

 

e-post:

 

e-post:

 

 

 

.................................                           .................................               ........................................

 

Harku vald                                           Tallinna linn                               Mittetulundusühing Harjumaa

  Ühistranspordikeskus

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008

korralduse nr 2236-k

LISA 2

 

 

 

 

 

LEPING

Tallinna linna ja Maardu linna ühendavate maakonnaliinide rahastamiseks

 

 

Tallinnas, ..................................

 

Arvestades,

 

1.      Tallinna linna ja Maardu linna elanike huvidest ning ühistranspordi otstarbeka korralduse vajadusest ja sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasustest lähtuvalt on vajalikud maakonna bussiliinid, mis ühendavad Tallinna linna ja Maardu linna haldusterritooriume.

 

2.      Tallinna linn, Maardu linn ja Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus, kellele Harju Maavalitsus andis ................................ sõlmitud halduslepingu nr .................... punktide................................................ alusel käesoleva lepingu sõlmimise pädevuse, soovivad saavutada punktis 1 nimetatud eesmärke Tallinna linna ja Maardu linna ühendavate maakonna bussiliinide rahastamisega Tallinna linna, Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja Maardu linna poolt.

 

3.      Ühistranspordiseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 kohaselt toetatakse omavalitsusüksuse eelarvest avalikku liinivedu maakonna bussiliinil ühistranspordiseaduse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul.

 

4.        Ühistranspordiseaduse § 5 lõike 3 kohaselt võivad piirnevate haldusterritooriumidega omavalitsusorganid toetada nende haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine oma eelarvest ja riigieelarve sihtotstarbelisest toetusest omavahelisel ja nende asukohajärgse maavalitsusega kokkuleppel.

 

5.      Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 1 punkti 10 kohaselt tagab maavalitsus koos vedajatega sõidupiletite müügikorralduse ja korraldab piletikontrolli maakonnaliinidel.

 

6.      Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 2 kohaselt täidetakse ühistranspordiseaduse § 6 lõikes 1 punktis 10 loetletud ülesandeid koostöös maakonnas asuvate omavalitsusüksustega ja omavalitsusüksuste liiduga ning maakonnaga piirnevate maakondade maavalitsustega.

 

sõlmisid

 

Maardu linn (edaspidi Maardu), ................................................alusel tegutseva .....................................isikus

ja

Tallinna linn (edaspidi Tallinn), Tallinna Linnavalitsuse ........ ...................... 2008 korralduse nr ............-k alusel Tallinna linna esindava Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo isikus

ja

Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi keskus) vastavalt Harju Maavalitsuse ja Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskuse vahel ............................. halduslepingu nr ................... punktidele ..............................................., volikirja alusel tegutseva ......................................... isikus,

 

(edaspidi koos lepingupooled või eraldi lepingupool)

 

käesoleva lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 

1        Lepingu eesmärk

1.1  Lepingu eesmärk on Tallinna linna ja Maardu linna elanike huvides, arvestades sõitjatevoogude piirkondlikke iseärasusi ning ühistranspordi otstarbekaks korraldamiseks tagada bussiliinide ühendus Tallinna linna ja Maardu linna haldusterritooriumite vahel.

1.2  Lepingu punktis 1.1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks rahastatakse lepingu punktis 1.1 nimetatud bussiliine ühiselt.

2        Rahastamine

2.1  Maardu, Tallinn ja keskus rahastavad vastavalt lepingule ühiselt Maardu ja Tallinna haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine (edaspidi ühisliinid).

2.2  Tallinn rahastab ühisliine vastavalt veoettevõtetega sõlmitud lepingutele, kasutades selleks Tallinna linna eelarve, Maardu ja keskuse poolt eraldatavaid rahalisi vahendeid.

2.3   Maardu ja keskuse poolt eraldatavad rahalised vahendid ühe töömahu kilomeetri kohta peavad olema vähemalt võrdsed Tallinna ühistranspordi liiniveo autobussidega tehtava töö ühe kilomeetri tariifi dotatsiooni osaga.

2.4  Keskuse poolt rahastatav osa 2009. aastaks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu lisaga pärast Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks 2009. aastal.

2.5  Maardu poolt rahastatav osa 2009. aastaks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu lisaga.

2.6  Keskuse poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu punktis 7.7 nimetatud lepingu lisaga pärast Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks järgnevatel aastatel.

2.7  Maardu poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu punktis 7.7 nimetatud lepingu lisas.

2.8  Maardu tagab rahaliste vahendite laekumise keskuse arveldusarvele iga kuu 15. kuupäevaks ja keskus korraldab lepingu punktide 2.4, 2.5, 2.6 ja 2.7 alusel kokku lepitud summade tasumise Tallinnale iga kuu 20 kuupäevaks.

2.9  Lepingupooled võivad kirjalikus vormis kokku leppida ühisliinide täiendavas rahastamises.

3        Ühisliinid

3.1  Ühisliini sõiduplaani (edaspidi sõiduplaan), sealhulgas ühisliini peatused ja liikumistee, kinnitab Tallinna Transpordiamet.

3.2  Lepingu punktis 3.1 nimetatud sõiduplaani muutmise vajaduse korral esitab lepingupool sõiduplaani muutmise ettepaneku kooskõlastamiseks teistele lepingupooltele. Lepingupooled kooskõlastavad või põhjendavad kooskõlastamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul, arvates sõiduplaani  muutmise ettepaneku saamisele järgnevast päevast.

3.3  Kui keskus ei kooskõlasta lepingu punktis 3.2 nimetatud sõiduplaani muutmise ettepanekut, jätab Tallinn sõiduplaani muudatused kinnitamata. Kui sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta üksnes Maardu, kinnitab Tallinn sõiduplaani muudatused ning põhjendab Maardu seisukohtadega arvestamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Maardult muutmise ettepaneku kooskõlastamata jätmise põhjenduste saamisest ja edastab põhjendused lepingupooltele.

3.4  Kui lepingu punktis 3.2 nimetatud sõiduplaani muutmise ettepaneku esitab keskus, kuid teised lepingupooled ettepanekut ei kooskõlasta, kinnitab Tallinn sõiduplaani muudatused seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates keskuse ettepaneku saamisest, kui keskus on ettepanekute kooskõlastamata jätmisel jätkuvalt arvamusel, et sõiduplaani muutmine on põhjendatud.

3.5  Tallinn võib jätta lepingupoole esitatud sõiduplaani muutmise ettepaneku alusel sõiduplaani muudatused kinnitamata, kui muudetud sõiduplaan tooks Tallinnale seoses ühisliiniga kaasa senisest planeeritust suuremad kulud ning lepingupooled ei lepi vastavalt lepingu punktile 2.9 kokku ühisliini täiendavas rahastamises.

4        Aruandlus ja teavitamine

4.1  Tallinn esitab teistele lepingupooltele hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks liiniläbisõidu kuuaruande eelmisel kuul lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmise kohta.

4.2  Tallinn annab lepingu punktis 4.1 nimetatud aruande ning lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmisega seotud kulude kohta teiste lepingupoolte taotlusel täiendavaid selgitusi ja esitab asjakohaseid dokumente.

4.3  Lepingupooled peavad teineteist kirjalikult teavitama kõigist lepingu täitmisega seotud olulistest asjaoludest.

5        Lepingu tähtaeg ja jõustumine

5.1  Leping jõustub 01.01.2009 ja kehtib kuni 31.12.2010.

5.2    Leping on koostatud ja allakirjutatud kolmes (3) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eestikeelses eksemplaris, millest üks (1) jääb Tallinnale, üks (1) Maardule ja üks (1)  keskusele.

5.3    Lepingupooltel on õigus lepingut ühiselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada kirjalikus vormis.

5.4    Õiguskorras toimuvate oluliste muutuste korral on lepingupooltel õigus lepingut ühiselt muuta ja/või lõpetada kirjalikus vormis.

6        Vastutus

6.1  Kui Maardu või keskus jätab täitmata lepingu punktides 2.4, 2.5, 2.6 või 2.7 nimetatud kohustuse kahel lepingu punktis 2.8 nimetatud tähtajal, on Tallinnal õigus täiendavat tähtaega määramata leping ühepoolselt lõpetada.

6.2  Lepingupooled vabanevad vastutusest  vääramatu jõu (force majeure) puhul, mis takistab lepingust tulenevate kohustuste täitmist. Vääramatu jõud on selline pärast lepingu sõlmimist juhtunud lepingupooltest sõltumatu ettenägematu olukord, mis takistab või teeb lepingupooltel võimatuks lepingul põhinevate kohustuste täitmise.

6.3  Lepingupool ei tohi arvestada vääramatu jõuga, kui ta ei ole andnud teistele lepingupooltele kirjalikku teadet vääramatust jõust kahe nädala jooksul pärast seda, kui ta sai sellest teada või pidi teada saama.

6.4  Tallinna poolt lepinguliste kohustuste mittetäitmisel tekib keskusel õigus vähendada tasumisele kuuluvat summat viiekümne (50) krooni võrra  ühisliinide teenindaja süül iga ärajäänud ja keskusele Tallinna poolt teatatud veootsa eest. Arvestus toimub lepingu punkti 4.1 alusel liinide kaupa ja veootsade arvu ületamine mingil liinil ei kompenseeri teise liini ärajäänud veootsi.

7        Rakendussätted

7.1  Lepingu punktis 2.1 nimetatud ühisliinideks on:

7.1.1        Viru keskus – Muuga aedlinn (Hobujaama tn, A.Laikmaa tn, Gonsiori tn, Narva mnt, Pirita tee, Merivälja tee, Kloostrimetsa tee, Pärnamäe tee, Muuga tee, Õunapuu pst), mis on enne lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 34A sõiduplaanis 34A. liiniks.

7.1.2        Seli – Iru - Kärmu (Ümera tn, K. Kärberi tn, Ussimäe-Kärberi ühendus, Ussimäe tee, Narva mnt, Vana-Narva mnt), mis on enne lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 29A sõiduplaanis 29A. liiniks.

7.2  Lepingupooled käsitlevad:

7.2.1        lepingu punktis 7.1.1 nimetatud 26.05.2008 keskuse poolt kooskõlastatud ning 27.05.2008 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 34A. liini tööpäeva sõiduplaani, 25.08.2008 keskuse poolt kooskõlastatud ning 26.08.2008 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 34A. liini laupäeva sõiduplaani ja 25.08.2008 keskuse poolt kooskõlastatud ning 26.08.2008 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 34A. liini pühapäeva sõiduplaani kinnitatud sõiduplaanidena lepingu punkti 3.1 tähenduses.

7.2.2        lepingu punktis 7.1.2 nimetatud 17.11.2006 keskuse poolt kooskõlastatud ning 16.11.2006 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 29A. liini tööpäeva sõiduplaani kinnitatud sõiduplaanidena lepingu punkti 3.1 tähenduses.

7.3  Tallinn tagab ühisliinidel liiniveo korraldamise vastavalt lepingu punktis 3.1 nimetatud sõiduplaanile.

7.4  Tallinn ei ole kohustatud järgima lepingu punktis 7.3 sätestatud kohustust osas, milles ei ole tagatud ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavus või liiklusohutus Maardu haldusterritooriumil.

7.5  Maardu tagab lepingu punktis 7.3 nimetatud liiniveo korraldamiseks:

7.5.1        ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavuse kohalikel teedel Maardu haldusterritooriumil.

7.5.2 lepingupoolte teavitamise ühisliinide liikumistee ajutistest plaanilistest sulgemistest Maardu haldusterritooriumil, millega kaasneb liinide töö ümberkorraldamine, ette vähemalt kolmkümmend viis (35) päeva.

7.6 Kui lepingus sätestatud kohustuse täitmise tähtaeg on saabunud enne käesoleva lepingu allkirjastamist, ei ole lepingupool viivitusse sattunud, kui ta täidab nimetatud kohustuse kahekümne (20) tööpäeva jooksul arvates lepingu allkirjastamisest lepingupoolte poolt järgnevast päevast.

7.7  Juhul, kui üks lepingupool ei teata teistele lepingupooltele kolmkümmend (30) kalendripäeva enne lepingu tähtaja möödumist kirjaliku teatega, et ta ei soovi lepingu pikendamist, pikeneb leping ühe (1) aasta võrra. Lepingu pikenemisel ühe (1) aasta võrra vormistatakse käesoleva lepingu lisana järgneva aasta Maardu ja Keskuse poolt rahastatav osa, ühisliinides toimunud muudatused ja muud täpsustamist vajavad lepingupoolte õigused ning kohustused. Lepingupoolte poolt kokkuleppe mittesaavutamisel eelnimetatud tingimuste osas, lepingu pikendamist ei toimu ja leping loetakse lõppenuks 31.12.2010.

8. Lepingupoolte andmed:

Maardu linn

Tallinna linn

Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus

 

Registrikood

Tallinna Transpordiamet

Registrikood 75028252

 

Registrikood

 

Vabaduse väljak 10

10146, Tallinn

 

Telefon:

Telefon: 640 4618

Telefon:

Faks:

Faks: 640 4617

Faks:

e-post:

e-post: tta@tallinnlv.ee

e-post:

 

AS SEB Pank

a/a

 

 

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Kontaktisik:

 

 

 

telefon

 Telefon:

  telefon

e-post:

 

 e-post:

 

  e-post:

 

 

 

.................................               .................................                    .......................................

 

Maardu linn                              Tallinna linn                                    Mittetulundusühing Harjumaa

                                                                                                      Ühistranspordikeskus

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008

korralduse nr 2236-k 

LISA 3

 

 

 

 

 

LEPING

Tallinna linna ja Saue valda ühendavate maakonnaliinide rahastamiseks

 

Tallinnas,......................................

 

Arvestades,

 

1.      Tallinna linna ja Saue valla elanike huvidest ning ühistranspordi otstarbeka korralduse vajadusest ja sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasustest lähtuvalt on vajalikud maakonna bussiliinid, mis ühendavad Tallinna linna ja Saue valla haldusterritooriume.

 

2.      Tallinna linn, Saue vald ja Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus, kellele Harju Maavalitsus andis...........2008 sõlmitud halduslepingu nr ........................punktide ..................alusel käesoleva lepingu sõlmimise pädevuse, soovivad saavutada punktis 1 nimetatud eesmärke Tallinna linna ja Saue valda ühendavate maakonna bussiliinide rahastamisega Tallinna linna, Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja Saue valla poolt.

 

3.      Ühistranspordiseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 kohaselt toetatakse omavalitsusüksuse eelarvest avalikku liinivedu maakonna bussiliinil ühistranspordiseaduse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul.

 

4.      Ühistranspordiseaduse § 5 lõike 3 kohaselt võivad piirnevate haldusterritooriumidega omavalitsusorganid toetada nende haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine oma eelarvest ja riigieelarve sihtotstarbelisest toetusest omavahelisel ja nende asukohajärgse maavalitsusega kokkuleppel.

 

5.      Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 1 punkti 10 kohaselt tagab maavalitsus koos vedajatega sõidupiletite müügikorralduse ja korraldab piletikontrolli maakonnaliinidel.

 

6.      Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 2 kohaselt täidetakse ühistranspordiseaduse § 6 lõikes 1 punktis 10 loetletud ülesandeid koostöös maakonnas asuvate omavalitsusüksustega ja omavalitsusüksuste liiduga ning maakonnaga piirnevate maakondade maavalitsustega.

 

sõlmisid

 

Saue vald (edaspidi Saue), valla põhimääruse alusel tegutseva vallavanem ................ isikus

ja

Tallinna linn (edaspidi Tallinn), Tallinna Linnavalitsuse ........ ...................... 2008 korralduse nr ..............-k alusel Tallinna linna esindava Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo isikus

ja

Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi keskus) vastavalt Harju Maavalitsuse ja Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskuse vahel .....................sõlmitud halduslepingu nr .............. punktidele .........................., volikirja alusel .......................................... isikus,

(edaspidi koos lepingupooled või eraldi lepingupool)

 

käesoleva lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

1        Lepingu eesmärk

1.1  Lepingu eesmärgik on Tallinna linna ja Saue valla elanike huvides, arvestades sõitjatevoogude piirkondlikke iseärasusi ning ühistranspordi otstarbekaks korraldamiseks tagada bussiliinide ühendus Tallinna linna ja Saue valla haldusterritooriumite vahel.

1.2  Lepingu punktis 1.1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks:rahastatakse lepingu punktis 1.1 nimetatud bussiliine ühiselt.

2        Rahastamine

2.1  Saue, Tallinn ja keskus rahastavad vastavalt lepingule ühiselt Saue ja Tallinna haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine (edaspidi ühisliinid).

2.2  Tallinn rahastab ühisliine vastavalt veoettevõtetega sõlmitud lepingutele, kasutades selleks Tallinna linna eelarve, Saue ja keskuse poolt eraldatavaid rahalisi vahendeid.

2.3   Saue ja Keskuse poolt eraldatavad rahalised vahendid ühe töömahu kilomeetri kohta peavad olema vähemalt võrdsed Tallinna ühistranspordi liiniveo autobussidega tehtava töö ühe kilomeetri tariifi dotatsiooni osaga.

2.4  Keskuse poolt rahastatav osa 2009. aastaks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu lisaga pärast Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks 2009. aastal.

2.5  Saue poolt rahastatav osa 2009. aastaks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu lisaga.

2.6  Keskuse poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu punktis 7.7 nimetatud lepingu lisaga pärast Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks järgnevatel aastatel.

2.7  Ühisliinide Saue poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse Poolte vahel kokku lepingu punktis 7.7 nimetatud lepingu lisaga.

2.8  Saue tagab rahaliste vahendite laekumise keskuse arveldusarvele iga kuu 15. kuupäevaks ja keskus korraldab lepingu punktide 2.4, 2.5, 2.6 ja 2.7 alusel kokku lepitud summade tasumise Tallinnale iga kuu 20 kuupäevaks.

2.9  Lepingupooled võivad kirjalikus vormis kokku leppida ühisliinide täiendavas rahastamises.

3        Ühisliinid

3.1  Ühisliini sõiduplaani (edaspidi sõiduplaan), sealhulgas ühisliini peatused ja liikumistee, kinnitab Tallinna Transpordiamet.

3.2  Lepingu punktis 3.1 nimetatud sõiduplaani muutmise vajadusel esitab lepingupool sõiduplaani muutmise ettepaneku kooskõlastamiseks teistele lepingupooltele. Lepingupooled kooskõlastavad või põhjendavad kooskõlastamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul, arvates sõiduplaani muutmise ettepaneku saamisele järgnevast päevast.

3.3  Kui keskus ei kooskõlasta lepingu punktis 3.2 nimetatud sõiduplaani muutmise ettepanekut, jätab Tallinn sõiduplaani muudatused kinnitamata. Kui sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta üksnes Saue, kinnitab Tallinn sõiduplaani muudatused ning põhjendab Saue seisukohtadega arvestamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Sauelt muutmise ettepaneku kooskõlastamata jätmise põhjenduste saamisest ja edastab põhjendused lepingupooltele.

3.4  Kui lepingu punktis 3.2 nimetatud sõiduplaani muutmise ettepaneku esitab keskus, kuid teised lepingupooled ettepanekut ei kooskõlasta, kinnitab Tallinn sõiduplaani muudatused seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates keskuse ettepaneku saamisest, kui keskus on ettepanekute kooskõlastamata jätmisel jätkuvalt arvamusel, et sõiduplaani muutmine on põhjendatud.

3.5  Tallinn võib jätta lepingupoole esitatud sõiduplaani muutmise ettepaneku alusel sõiduplaani muudatused kinnitamata, kui muudetud sõiduplaan tooks Tallinnale seoses ühisliiniga kaasa senisest planeeritust suuremad kulud ning lepingupooled ei lepi vastavalt lepingu punktile 2.9 kokku ühisliini täiendavas rahastamises.

4        Aruandlus ja teavitamine

4.1  Tallinn esitab teistele lepingupooltele hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks liiniläbisõidu kuuaruande eelmisel kuul lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmise kohta.

4.2  Tallinn annab lepingu punktis 4.1 nimetatud aruande ning lepingu punktis 7.3 nimetatud kohustuse täitmisega seotud kulude kohta teiste lepingupoolte taotlusel täiendavaid selgitusi ja esitab asjakohaseid dokumente.

4.3  Lepingupooled peavad teineteist kirjalikult teavitama kõigist lepingu täitmisega seotud olulistest asjaoludest.

5        Lepingu tähtaeg ja jõustumine

5.1  Leping jõustub 01.01.2009 ja kehtib kuni 31.12.2010.

5.2  Leping on koostatud ja allakirjutatud kolmes (3) identses võrdset juriidilist jõudu  omavas eestikeelses eksemplaris, millest üks (1) jääb Tallinnale, üks (1) Sauele ja üks (1)  keskusele.

5.3  Lepingupooltel on õigus lepingut ühiselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada kirjalikus vormis.

5.4  Õiguskorras toimuvate oluliste muutuste korral on lepingupooltel õigus lepingut ühiselt muuta ja/või lõpetada kirjalikus vormis.

6        Vastutus

6.1  Kui Saue või keskus jätab täitmata lepingu punktides 2.4, 2.5, 2.6 või 2.7  nimetatud kohustuse kahel lepingu punktis 2.8 nimetatud tähtajal, on Tallinnal õigus, täiendavat tähtaega määramata, leping ühepoolselt lõpetada.

6.2  Lepingupooled vabanevad vastutusest vääramatu jõu (force majeure) puhul, mis takistab lepingust tulenevate kohustuste täitmist. Vääramatu jõud on selline pärast lepingu sõlmimist juhtunud lepingupooltest sõltumatu ettenägematu olukord, mis takistab või teeb lepingupooltel võimatuks lepingul põhinevate kohustuste täitmise.

6.3  Lepingupool ei tohi arvestada vääramatu jõuga, kui ta ei ole andnud teistele lepingupooltele kirjalikku teadet vääramatust jõust kahe nädala jooksul pärast seda, kui ta sai sellest teada või pidi teada saama.

6.4  Tallinna poolt lepingu kohustuste mittetäitmisel tekib keskusel õigus vähendada tasumisele kuuluvat summat viiekümne (50) krooni võrra ühisliinide teenindaja süül iga ärajäänud ja keskusele Tallinna poolt teatatud veootsa eest. Arvestus toimub lepingu punkti 4.1 alusel liinide kaupa ja veootsade arvu ületamine mingil liinil ei kompenseeri teise liini ärajäänud veootsi.

7        Rakendussätted

7.1  Lepingu punktis 2.1 nimetatud ühisliinideks on:

7.1.1        Viru keskus – Laagri alevik (Hobujaama tn, A.Laikmaa tn, Gonsiori tn, Narva mnt, Viru väljak, Pärnu mnt, Männiku tee, Vabaduse pst, Pärnu mnt), mis on enne lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 18 sõiduplaanis 18. liiniks.

7.1.2        Harkujärve - Laagri alevik (Sütemetsa tee, Kiriku tee, Järvekalda tee, Paldiski mnt, Õismäe tee, Ehitajate tee, A. H. Tammsaare tee, Ehitajate tee, Turu plats, Ehitajate tee, Pärnu mnt, Veskitammi tn, Pärnu mnt, Ehitajate tee, Turu plats, Ehitajate tee, A. H. Tammsaare tee, Ehitajate tee, Õismäe tee, Paldiski mnt, Järvekalda tee, Kiriku tee, Sütemetsa tee), mis on enne lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 27 sõiduplaanis 27. liiniks.

7.1.3        Laagri alevik – Kunstiakadeemia (Veskitammi tn, Möldre tee, Pilliroo tn, Rohula tn, Kadaka pst, Kadaka tee, Akadeemia tee, E. Vilde tee, Sõpruse pst, A. H. Tammsaare tee, Pärnu mnt, Estonia pst, Gonsiori tn), mis on enne lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 20A sõiduplaanis 20A. liiniks.

7.2  Lepingupooled käsitlevad:

7.2.1        Lepingu punktis 7.1.1 nimetatud 31.10.2008 keskuse poolt kooskõlastatud ning 29.10.2008 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 18. liini tööpäeva sõiduplaani, 01.09.2006 keskuse poolt kooskõlastatud ning 28.08.2006 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 18. liini laupäeva sõiduplaani ja 25.08.2008 keskuse poolt kooskõlastatud ning 26.08.2008 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 18. liini pühapäeva sõiduplaani kinnitatud sõiduplaanidena lepingu punkti 3.2 tähenduses.

7.2.2        Lepingu punktis 7.1.2 nimetatud 18.01.2008 keskuse poolt kooskõlastatud ning 28.01.2008 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini tööpäeva sõiduplaani, 12.02.2007 keskuse poolt kooskõlastatud ning 12.02.2007 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini laupäeva sõiduplaani ja 12.02.2007 keskuse poolt kooskõlastatud ning 12.02.2007 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 27. liini pühapäeva sõiduplaani kinnitatud sõiduplaanidena lepingu punkti 3.1 tähenduses.

7.2.3        Lepingu punktis 7.1.3 nimetatud 21.06.2006 keskuse poolt kooskõlastatud ning 10.08.2005 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 20A. liini tööpäeva sõiduplaani, 21.06.2006 keskuse poolt kooskõlastatud ning 10.08.2005 Tallinna Transpordiameti poolt kinnitatud 20A. liini laupäeva sõiduplaani kinnitatud sõiduplaanidena lepingu punkti 3.1 tähenduses.

7.3  Tallinn tagab ühisliinidel liiniveo korraldamise vastavalt lepingu punktis 3.1  nimetatud sõiduplaanile.

7.4  Tallinn ei ole kohustatud järgima lepingu punktis 7.3 sätestatud kohustust osas, milles ei ole tagatud ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavus või liiklusohutus Saue haldusterritooriumil.

7.5  Saue tagab lepingu punktis 7.3 nimetatud liiniveo korraldamiseks:

7.5.1        ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavuse kohalikel teedel Saue haldusterritooriumil.

7.5.2    Lepingupoolte teavitamise ühisliinide liikumistee ajutistest plaanilistest sulgemistest Saue haldusterritooriumil, millega kaasneb liinide töö ümberkorraldamine, ette vähemalt kolmkümmend viis (35) päeva.

7.6  Kui lepingus sätestatud kohustuse täitmise tähtaeg on saabunud enne käesoleva lepingu allkirjastamist, ei ole lepingupool viivitusse sattunud, kui ta täidab nimetatud kohustuse kahekümne (20) tööpäeva jooksul arvates lepingu allkirjastamisest lepingupoolte poolt järgnevast päevast.

7.7  Juhul, kui üks lepingupool ei teata teistele lepingupooltele kolmkümmend (30) kalendripäeva enne lepingu tähtaja möödumist kirjaliku teatega, et ta ei soovi lepingu pikendamist, pikeneb leping ühe (1) aasta võrra. Lepingu pikenemisel ühe (1) aasta võrra vormistatakse lepingu lisana järgneva aasta Saue ja Keskuse poolt rahastatav osa, ühisliinides toimunud muudatused ja muud täpsustamist vajavad lepingupoolte õigused ning kohustused. Lepingupoolte poolt kokkuleppe mittesaavutamisel eelnimetatud tingimuste osas, lepingu pikendamist ei toimu ja leping loetakse lõppenuks 31.12.2010.

8. Lepingupoolte andmed:

Saue vald

Tallinna linn

Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus

 

Tallinna Transpordiamet

 

Registrikood

Registrikood 75028252

Vabaduse väljak 10

10146, Tallinn

Registrikood

Telefon:

Telefon: 640 4618

Telefon:

Faks:

Faks: 640 4617

Faks:

e-post:

e-post: tta@tallinnlv.ee

e-post:

 

AS SEB Pank

a/a 10220065499015

 

 

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Kontaktisik:

 

 

 

 

 

telefon

telefon

telefon

e-post:

e-post:

e-post:

 

 

 

.................................               .................................         .         .......................................

 

Saue vald                                 Tallinna linn                                    Mittetulundusühing Harjumaa

                                                                                                      Ühistranspordikeskus

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008

korralduse nr 2236-k 

LISA 4

 

 

 

 

 

 

LEPING

Tallinna linna ja Viimsi valda ühendavate maakonnaliinide rahastamiseks

 

                                                                        Tallinnas,

Arvestades,

 

1. Tallinna linna ja Viimsi valla elanike huvidest ning ühistranspordi otstarbeka korralduse vajadusest ja sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasustest lähtuvalt on vajalikud maakonna bussiliinid, mis ühendavad Tallinna linna ja Viimsi valla haldusterritooriume.

 

2. Tallinna linn, Viimsi vald ja Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus, kellele Harju Maavalitsus andis ........................ sõlmitud halduslepingu nr ....................... punktide ....................................ja ............ alusel käesoleva lepingu sõlmimise pädevuse, soovivad saavutada punktis 1 nimetatud eesmärke Tallinna linna ja Viimsi valda ühendavate maakonna bussiliinide rahastamisega Tallinna linna, Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja Viimsi valla poolt.

 

3. Ühistranspordiseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 kohaselt toetatakse omavalitsusüksuse eelarvest avalikku liinivedu maakonna bussiliinil ühistranspordiseaduse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul.

 

4. Ühistranspordiseaduse § 5 lõike 3 kohaselt võivad piirnevate haldusterritooriumidega omavalitsusorganid toetada nende haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine oma eelarvest ja riigieelarve sihtotstarbelisest toetusest omavahelisel ja nende asukohajärgse maavalitsusega kokkuleppel.

 

5. Tallinna Linnavolikogu on võtnud vastu 23. veebruaril 2006 määruse nr 10 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi Tallinn-Viimsi projekti sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord“.

 

6. Preambula punktis 5 nimetatud määruse § 1 lõike 1 järgi on heaks kiidetud sõidupiletite hinnad ja kehtestatud sõidu eest tasumise kord Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi Tallinn-Viimsi projekti autobussiliinidel.

 

7. Preambula punktis 5 nimetatud määruse § 2 punkt 2 sätestab Tallinn-Viimsi 30 päeva ühiskaardi. Tallinn-Viimsi 30 päeva ühiskaart on elektrooniline sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita projekti 1. ja 2. tsooni liinidel piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi jooksul.

 

8. Preambula punktis 5 nimetatud määruse § 2 punkti 1 kohaselt moodustavad projekti 1. ja 2. tsooni Tallinna linna (1. tsoon) ja Viimsi valla (2. tsoon) haldusterritooriumid.

 

9. Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus on Viimsi vallale esitanud projekti Viimsi valla ja Tallinna linna ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liinivõrgu loomiseks.

 

10. Preambula punktis 9 nimetatud projekti kohaselt moodustavad Tallinna linn 1. tsooni ja Viimsi vald 2. tsooni.

 

11. Viimsi Vallavolikogu ........................ otsuse nr ................. “Ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liinivõrgu käivitamine pilootprojektina“ punktidega 1 ja 2 pidas Viimsi vald vajalikuks luua Viimsi valla ja Tallinna linna ühistranspordi ühtne piletisüsteem ja liinivõrk ning kiita heaks preambula punktis 9 nimetatud projekt.

 

12. Viimsi Vallavalitsus on ühistranspordiseaduse § 5 ja preambula punktis 11 nimetatud otsuse alusel kehtestanud ........................................... määruse nr ................. “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas“.

 

13. Preambula punktis 12 nimetatud määruse punkti ................. kohaselt tõendavad sõiduõigust Viimsi vallas lisaks 2. tsooni talongidele Tallinn-Viimsi ühiskaardid, milleks on 1. ja 2. tsooni 30 päeva ühiskaart ning 1. ja 2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart. Nimetatud kaardid annavad sõiduõiguse 1. ja 2. tsooni kõikidel liinidel kaardil aktiveeritud perioodi jooksul piiramatu arv kordi.

 

14. Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 1 punkti 10 kohaselt tagab maavalitsus koos vedajatega sõidupiletite müügikorralduse ja korraldab piletikontrolli maakonnaliinidel.

 

15. Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 2 kohaselt täidetakse ühistranspordiseaduse § 6 lõikes 1 punktis 10 loetletud ülesandeid koostöös maakonnas asuvate omavalitsusüksustega ja omavalitsusüksuste liiduga ning maakonnaga piirnevate maakondade maavalitsustega.

 

16. Tallinna linn, Viimsi vald ja Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus leiavad, et preambula punktis 1 nimetatud eesmärkide ning punktides 7 ja 13 nimetatud ühiskaartide efektiivse müügikorralduse tagamiseks on vajalik, et nimetatud ühiskaartide müüki korraldab Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus.

 

sõlmisid

 

Viimsi vald (edaspidi Viimsi),  valla põhimääruse  ja vallavolikogu ...................................................alusel  tegutseva .............................................. isikus

 

ja

 

Tallinna linn (edaspidi Tallinn), Tallinna Linnavalitsuse .............. korralduse nr .......-k alusel Tallinna linna esindava Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo isikus

 

ja

 

Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi keskus) vastavalt Harju Maavalitsuse ja Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskuse vahel .......................................................... sõlmitud halduslepingu nr....................... punktidele .............................................., volikirja alusel tegutseva .............................. isikus,

 

(edaspidi koos lepingupooled või eraldi lepingupool)

 

käesoleva lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 

1.         Lepingu eesmärk

1.1       Lepingu eesmärk on Tallinna linna ja Viimsi valla elanike huvides, arvestades sõitjatevoogude piirkondlikke iseärasusi ning ühistranspordi otstarbekaks korraldamiseks tagada  bussiliinide ühendus Tallinna linna ja Viimsi valla haldusterritooriumite vahel.

1.2  Lepingu punktis 1.1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks:

1.2.1    rahastatakse lepingu punktis 1.1 nimetatud bussiliine ühiselt;

1.2.2    korraldab Tallinn-Viimsi ühiskaartide müüki keskus.

2.         Rahastamine

2.1  Viimsi, Tallinn ja keskus rahastavad vastavalt lepingule ühiselt Viimsi ja Tallinna haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine (edaspidi ühisliinid).

2.2  Tallinn rahastab ühisliine vastavalt veoettevõtetega sõlmitud lepingutele, kasutades selleks Tallinna linna eelarve, Viimsi ja keskuse poolt eraldatavaid rahalisi vahendeid.

2.3   Viimsi ja keskuse poolt eraldatavad rahalised vahendid ühe töömahu kilomeetri kohta peavad olema vähemalt võrdsed Tallinna ühistranspordi liiniveo autobussidega tehtava töö ühe kilomeetri tariifi dotatsiooni osaga.

2.4  Keskuse poolt rahastatav osa 2009. aastaks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu lisaga pärast Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks 2009. aastal.

2.5  Viimsi poolt rahastatav osa 2009. aastaks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu lisaga.

2.6  Keskuse poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu punktis 8.7 nimetatud lepingu lisaga pärast Harju maavanema korralduse alusel Harju maakonnale eraldatud sihtotstarbelise toetuse kinnitamist maanteetranspordi korraldamiseks järgnevatel aastatel.

2.7   Viimsi poolt rahastatav osa järgnevateks aastateks lepitakse lepingupoolte vahel kokku lepingu punktis 8.7 nimetatud lepingu lisaga.

2.8  Viimsi tagab rahaliste vahendite laekumise keskuse arveldusarvele iga kuu 15. kuupäevaks ja keskus korraldab lepingu punktide 2.4, 2.5, 2.6 ja 2.7 alusel kokku lepitud summade tasumise Tallinnale iga kuu 20 kuupäevaks.

2.9  Lepingupooled võivad kirjalikus vormis kokku leppida ühisliinide täiendavas rahastamises.

3.         Ühisliinid

3.1  Ühisliini sõiduplaani (edaspidi sõiduplaan), sealhulgas ühisliini peatused ja liikumistee, kinnitab Tallinna Transpordiamet.

3.2  Lepingu punktis 3.1 nimetatud sõiduplaani muutmise vajadusel esitab lepingupool sõiduplaani muutmise ettepaneku kooskõlastamiseks teistele lepingupooltele. Lepingupooled kooskõlastavad või põhjendavad kooskõlastamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul, arvates sõiduplaani muutmise ettepaneku saamisele järgnevast päevast.

3.3  Kui keskus ei kooskõlasta lepingu punktis 3.2 nimetatud sõiduplaani muutmise ettepanekut, jätab Tallinn sõiduplaani muudatused kinnitamata. Kui sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta üksnes Viimsi, kinnitab Tallinn sõiduplaani muudatused ning põhjendab Viimsi seiskohtadega arvestamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Viimsilt muutmise ettepaneku kooskõlastamata jätmise põhjenduste saamisest ja edastab põhjendused lepingupooltele.

3.4  Kui lepingu punktis 3.2 nimetatud sõiduplaani muutmise ettepaneku esitab keskus, kuid teised lepingupooled ettepanekut ei kooskõlasta, kinnitab Tallinn sõiduplaani muudatused seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates keskuse ettepaneku saamisest, kui keskus on ettepanekute kooskõlastamata jätmisel jätkuvalt arvamusel, et sõiduplaani muutmine on põhjendatud.

3.5  Tallinn võib jätta lepingupoole esitatud sõiduplaani muutmise ettepaneku alusel sõiduplaani muudatused kinnitamata, kui muudetud sõiduplaan tooks Tallinnale seoses ühisliiniga kaasa senisest planeeritust suuremad kulud ning lepingupooled ei lepi vastavalt lepingu punktile 2.9 kokku ühisliini täiendavas rahastamises.

4.         Ühiskaardi müük

4.1              Keskus korraldab Tallinn-Viimsi ühiskaardi müüki keskuse ja Harju Maavalitsuse vahel ..................................... sõlmitud halduslepingu nr ............................ punkti ............................. alusel.

4.2              Ühiskaardi müügi tulust, millest on maha arvatud keskusele ühiskaartide müügiga seotud kulud, kuulub Tallinnale viiskümmend (50) protsenti ning Viimsile viiskümmend (50) protsenti.

4.3       Lepingu punkti 4.2 kohaselt ühiskaardi müügi tulu Tallinnale kuuluva osa tasub keskus Tallinnale hiljemalt kaheksandal (8) kuupäeval pärast müügiperioodi lõppu. Lepingupooled käsitlevad müügiperioodina käesoleva punkti tähenduses kalendrikuud.

4.4       Lepingu punkti 4.3 kohaselt ühiskaardi müügi tulu Viimsile kuuluva osa jätab keskus endale ning kasutab seda keskuse ja Viimsi vahel ........................ sõlmitud halduslepingust ja halduslepingu alusel kinnitatud tegevuskavadest tulenevate kohustuste täitmiseks.

5.         Aruandlus ja teavitamine

5.1              Tallinn esitab teistele lepingupooltele hiljemalt iga kuu 10. päevaks liiniläbisõidu kuuaruande eelmisel kuul lepingu punktis 8.3 nimetatud kohustuse täitmise kohta.

5.2              Tallinn annab lepingu punktis 5.1 nimetatud aruande ning lepingu punktis 8.3 nimetatud kohustuse täitmisega seotud kulude kohta teiste lepingupoolte taotlusel täiendavaid selgitusi ja esitab asjakohaseid dokumente.

5.3       Keskus esitab teistele lepingupooltele aruande lepingu punktis 4.1 sätestatud ülesande täitmisest ning lepingu punktis 4.3 nimetatud tuludest, kuludest ja Tallinnale ning Viimsile kuuluvatest summadest hiljemalt 8. kuupäeval pärast lepingu punktis 4.3 nimetatud müügiperioodi lõppu.

5.4       Lepingupooled peavad teineteist kirjalikult teavitama kõigist lepingu täitmisega seotud olulistest asjaoludest.

6.         Lepingu tähtaeg ja jõustumine

6.1       Leping jõustub 01.01.2009 ja kehtib kuni 31.12.2010.

6.2       Leping on koostatud ja allakirjutatud kolmes (3) identses võrdset juriidilist jõudu  omavas eestikeelses eksemplaris, millest üks (1) jääb Tallinnale, üks (1) Viimsile ja üks (1)  keskusele.

6.3       Lepingupooltel on õigus lepingut ühiselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada kirjalikus vormis.

6.4       Õiguskorras toimuvate oluliste muutuste korral on lepingupooltel õigus lepingut ühiselt muuta ja/või lõpetada kirjalikus vormis.

7.         Vastutus

7.1       Kui Viimsi jätab täitmata lepingu punktides 2.4, 2.5  2.6 või 2.7 nimetatud kohustuse kahel lepingu punktis 2.8 nimetatud tähtajal on Tallinnal õigus, täiendavat tähtaega määramata, leping ühepoolselt lõpetada ja nõuda kahju hüvitamist.

7.2                   Lepingupooled vabanevad vastutusest vääramatu jõu puhul, mis takistab lepingust tulenevate kohustuste täitmist. Vääramatu jõud on selline pärast lepingu sõlmimist juhtunud lepingupooltest sõltumatu ettenägematu olukord, mis takistab või teeb lepingupooltel võimatuks lepingul põhinevate kohustuste täitmise (force majeure).

7.3       Lepingupool ei tohi arvestada vääramatu jõuga kui ta ei ole andnud teistele lepingupooltele kirjalikku teadet vääramatust jõust kahe nädala jooksul pärast seda kui ta sai sellest teada või pidi teada saama.

7.4       Tallinna poolt lepinguliste kohustuste mittetäitmisel tekib keskusel õigus vähendada tasumisele kuuluvat summat viiekümne (50) krooni võrra ühisliinide teenindaja süül iga ärajäänud ja keskusele Tallinna poolt teatatud veootsa eest. Arvestus toimub lepingu punkti 5.1 alusel liinide kaupa ja veootsade arvu ületamine mingil liinil ei kompenseeri teise liini ärajäänud veootsi.

 

8.         Rakendussätted

8.1       Lepingu punktis 2.1 nimetatud ühisliinideks on:

8.1.1    Viru keskus - Viimsi haigla (Hobujaama tn, A. Laikmaa tn, Gonsiori tn, Narva mnt, Pirita tee, Merivälja tee, Ranna tee, Randvere tee, Aiandi tee, Nelgi tee, Aiandi tee, Randvere tee, Ravi tee), mis on enne lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 1A sõiduplaanis 1A liiniks;

8.1.2    Viru keskus - Muuga (Hobujaama tn, A. Laikmaa tn, Gonsiori tn, Narva mnt, Pirita tee, Merivälja tee, Kloostrimetsa tee, Pärnamäe tee, Randvere tee, Muuga tee), mis on enne lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 38 sõiduplaanis 38 liiniks.

8.2       Lepingupooled käsitlevad Lepingu punktides 8.1.1 ja 8.1.2 nimetatud:

8.2.1 keskuse poolt 25.08.2008 kooskõlastatud ning Tallinna Transpordiameti poolt 26.08.2008 kinnitatud liini 1A tööpäeva, laupäeva ja pühapäeva sõiduplaane kinnitatud sõiduplaanidena lepingu punkti 3.2 tähenduses.

8.2.2 keskuse poolt 25.08.2008 kooskõlastatud ning Tallinna Transpordiameti poolt 26.08.2008 kinnitatud liini 38 tööpäeva, laupäeva ja pühapäeva sõiduplaane kinnitatud sõiduplaanidena lepingu punkti 3.1 tähenduses.

8.3       Tallinn tagab ühisliinidel liiniveo korraldamise vastavalt lepingu punktis 3.1 nimetatud sõiduplaanile.

8.4       Tallinn ei ole kohustatud järgima lepingu punktis 8.3 sätestatud kohustust osas, milles ei ole tagatud ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavus või liiklusohutus Viimsi haldusterritooriumil.

8.5       Viimsi tagab lepingu punktis 8.3 nimetatud liiniveo korraldamiseks:

8.5.1    ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavuse kohalikel teedel Viimsi haldusterritooriumil;

8.5.2    lepingupoolte teavitamise ühisliinide liikumistee ajutistest plaanilistest sulgemistest Viimsi haldusterritooriumil, millega kaasneb liinide töö ümberkorraldamine, ette vähemalt kolmkümmend (35) päeva.

8.6       Kui lepingus sätestatud kohustuse täitmise tähtaeg on saabunud enne käesoleva lepingu allkirjastamist, ei ole lepingupool viivitusse sattunud, kui ta täidab nimetatud kohustuse kahekümne (20) tööpäeva jooksul arvates lepingu allkirjastamisest lepingupoolte poolt järgnevast päevast.

8.7       Juhul, kui üks lepingupool ei teata teistele lepingupooltele kolmkümmend (30) kalendripäeva enne lepingu tähtaja möödumist kirjaliku teatega, et ta ei soovi lepingu pikendamist, pikeneb leping ühe (1) aasta võrra. Lepingu pikenemisel ühe (1) aasta võrra vormistatakse lepingu lisana järgneva aasta Viimsi ja Keskuse poolt rahastatav osa, ühiskaartide müügist saadava tulu jaotus, ühisliinides toimunud muudatused ja muud täpsustamist vajavad lepingupoolte õigused ning kohustused. Lepingupoolte poolt kokkuleppe mittesaavutamisel eelnimetatud tingimuste osas, lepingu pikendamist ei toimu ja leping loetakse lõppenuks 31.12.2010.

9.         Lepingupoolte andmed:

 

Viimsi vald

Tallinna linn

Mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus

 

Registrikood

Tallinna Transpordiamet

Registrikood 75028252

 

Registrikood

 

Vabaduse väljak 10

10146, Tallinn

 

Telefon:

Telefon: 640 4618

Telefon:

Faks:

Faks: 640 4617

Faks:

e-post:

e-post: tta@tallinnlv.ee

e-post:

 

AS SEB Pank

a/a 10220065499015

 

 

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Kontaktisik:

 

 

 

telefon

telefon

telefon

e-post:

 

e-post:

 

e-post:

 

 

 

 

.................................                           .................................               ........................................

 

Viimsi vald                                            Tallinna linn                               Mittetulundusühing Harjumaa

Ühistranspordikeskus

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär