Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöö- ja finantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2008 korraldus number 2235
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2008 nr 2235-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöö- ja finantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määruse nr 58 „Tallinna linna 2008.aasta eelarve“ lisaga 5 „Kulude eelarve“ ning Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008 määruse nr 33 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus“ § 6 lõike 1 punktiga 8:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöö- ja finantseerimislepingu projekt ning volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel lepingule alla kirjutama.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jaanus Mutlile, Tallinna Ettevõtlusametile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008

 korralduse nr 2235-k

LISA

 

Koostöö- ja finantseerimisleping

 

 

 

Tallinn                                                                                                       “ detsember 2008

 

 

Tallinna linn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ... .................. 2008 korralduse nr ............ alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli, ühelt poolt

ja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi nimetatud EAS), äriregistrikood 90006006, asukoht Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Maria Alajõe, kes tegutseb põhikirja alusel oma volituste piires, teiselt poolt

 

edaspidi nimetatud eraldi pool või koos pooled,

 

on sõlminud alljärgneva koostöö- ja finantseerimislepingu (edaspidi nimetatud leping).

 

1.      ÜLDSÄTTED

1.1.      Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet, registrikood 75023817, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn.

 

1.2.      Lepingu esemeks on poolte vaheline koostöö Tallinna eksportmentorklubi loengute seeria (kokku 4 üritust) korraldamisel ajavahemikul november 2008 kuni veebruar 2009, eesmärgiga soodustada ettevõtete kasvu ja rahvusvahelistumist, aidates ettevõtetel laieneda välisturgudele ja tugevdada ekspordipotentsiaali, arendada ettevõtete omavahelist koostöövõrgustikku, tõsta ekspordivõimekust väliskonsultantide nõustamise abiga. Ürituste seeria kogumaksumus on 175 000 (ükssada seitsekümmend viis tuhat) krooni (summas sisaldub käibemaks), mille pooled tasuvad vastavalt lepingu punktile 2.1 ja punktile 2.2.

 

1.3.      Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte vahelisi õigusi ja kohustusi punktis 1.2 nimetatud Tallinna eksportmentorklubi loengute seeria korraldamisel.

 

2.      POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1.      Tallinna Ettevõtlusamet tasub eksportmentorklubi loengute seeria raames teenuse osutajatele vastavalt esitatud arvetele toitlustuse, tehniliste vahendite, esinejate poolt osutatud teenuste ja esinejate majutuse, lennupiletite ja toitlustuse eest kokku mitte rohkem kui 175 000 (ükssada seitsekümmend viis tuhat)  krooni (summas sisaldub käibemaks).

 

2.2.      EAS tasub peale loengute seeria lõppu 28. veebruariks 2009 Tallinna Ettevõtlusametile omapoolse kaasfinantseerimise osa eksportmentorklubi korraldamise kulude katteks 100 000 (ükssada tuhat) krooni (summas sisaldub käibemaks) Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole 10220077790016 (Makse saaja: Tallinna Linnakantselei finantsteenistus,  viitenumber 5005050050050225).

 

2.3.      EAS jagab punktis 1.2 nimetatud ürituste kohta infot ettevõtjatele, kasutades selleks erinevaid kanaleid (e-mail, EAS-i koduleht).

 

2.4.      Tallinna Ettevõtlusamet broneerib eksportmentorklubi loengute läbiviimiseks vajalikud ruumid, organiseerib ürituste korralduse (sh toitlustuse, tehnilised vahendid), suhtleb lektoritega, organiseerib lektorite majutuse ja transpordi, lepib kokku lektoritega seminaride teemad, edastab info ettevõtjatele ning registreerib ettevõtjad üritusele.

 

2.5.      Tallinna Ettevõtlusamet kasutab Tallinna eksportmentorklubi loengute seeria läbiviimisel Euroopa Liidu ja RAKi kaksiklogo vastavalt perioodi 2007-2013 teavitamise reeglitele (http://struktuurifondid.ee/?id=6497). Nimetatud nõude täitmiseks osutab EAS igakülgset abi.

 

2.6.      Tallinna Ettevõtlusamet esitab EASile pärast Tallinna eksportmentorklubi loengute toimumist aruande teostatud tegevuste kohta, mis peab sisaldama järgmist: osalejate originaalallkirjadega registreerimislehed, tagasisidelehed, loengumaterjalid, päevakavad, fotod toimunud üritustest.

 

2.7.      EAS-il on õigus Tallinna Ettevõtlusametilt tagasi nõuda lepingu punktis 2.2 nimetatud summa, kui seda ei ole kasutatud lepingus toodud eesmärkide täitmiseks.

 

3.      LÕPPSÄTTED

3.1.      Pool edastab lepinguga seotud teated teise poole lepingus märgitud aadressil ning lepinguosalise kontaktisikule. Aadressi ja/või kontaktisiku muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. Pooled nimetavad oma kontaktisikuteks, kes on kohustatud ja õigustatud järgima lepingu täitmist, järgmised isikud:

3.1.1        Tallinna linna kontaktisik: Anu Vask, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna peapetsialist, aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn,  tel 6404384, e-post anu.vask@tallinnlv.ee.

3.1.2        Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kontaktisik: Anneli Teas, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtluskonsultant ekspordi divisjonis, aadress Liivalaia 13/15, 10118 Tallinn, tel 627 9356, e-post anneli.teas@eas.ee

 

3.2.      Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest. Pooled ei vastuta oma lepinguliste kohustuste/eesmärkide kohase täitmise eest kui selle takistuseks on vääramatu jõud, sealhulgas transpordivahendite hilinemine või seisakud.     

3.3.      Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.           

3.4.      Leping jõustub allakirjutamisest Poolte poolt ja kehtib kuni poolte poolt võetud kohustuste täitmiseni.

 

3.5.      Poole jaoks sellise kohustusliku õigusakti kehtestamisel, mis oluliselt muudab, raskendab või teeb võimatuks lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste teostamise, samuti lepingu tingimuste olulise rikkumise korral teise loole poolt, on vastaval poolel õigus leping üles öelda, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 1 (üks) kuu, väljaarvatud kui pooled lepivad kokku teisiti.

 

3.6.      Käesolev leping on koostatud kahes (2) võrdväärset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks (1) eksemplar.

 

 

4.      POOLTE REKVISIIDID

 

Tallinna linn                                                                   Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Vabaduse Väljak 7                                                       Liivalaia tn 13/15

15199 Tallinn                                                               10118 Tallinn

Tel 640 4218                                                               Tel 627 9700

Faks 640 4208                                                             Faks 627 9427

 

 

____________________                                            ____________________

Jaanus Mutli                                                                 Maria Alajõe

Abilinnapea                                                                  Juhatuse liige

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär