Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2008 korraldus number 2224
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2008 nr 2224-k

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja mittetulundusühingu Eesti Uisuliit (äriregistri kood 80048860) vahel sõlmitav heade kavatsuste kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna linnapead Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja mittetulundusühingule Eesti Uisuliit.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008

korralduse nr 2224-k

LISA

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPE

 

 

 

Tallinnas                                                                                                “.........“ detsember 2008

 

Tallinna linn, keda esindab linnapea Edgar Savisaar, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse…. detsembri 2008 korralduse nr …. -k alusel,

ja

mittetulundusühing Eesti Uisuliit (äriregistri kood 80048860), asukoht Regati pst 1-5P, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Maire Arm, kes tegutseb põhikirja alusel

 

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled sõlmisid alljärgneva heade kavatsuste kokkuleppe, edaspidi nimetatud kokkulepe, järgnevatel tingimustel:

 

Kokkuleppe eeldus

1.      Pooled soovivad kaasa aidata 2010. aasta jaanuaris Tallinnas toimuva ISU iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste korraldamisele parimal võimalikul viisil.

2.      Pooled soovivad läbi rahvusvahelise tasandi saavutusspordi propageerida sportlikku eneseteostust ja eluviisi.

3.      Eesti Uisuliit koostöös Tallinna linnaga soovib pakkuda linlastele tipptasemel sportlikku elamust.

4.      Pooled kohustuvad käesoleva heade kavatsuste kokkuleppe täitmisel tegutsema heas usus ja lähtuvalt mõistlikkuse põhimõtetest.

 

Poolte kokkulepped

Pooled on kokku leppinud, et Eesti Uisuliit on 2010. aasta jaanuaris Tallinnas toimuva ISU iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste peakorraldaja ning Tallinn linna roll võistluste läbiviimisel on rahalise toetuse andmine vastavalt linna eelarvelistele võimalustele ja võistluste meediakajastusele kaasa aitamine läbi linnale kuuluvate meediakanalite.

  1. Eesti Uisuliit viib läbi võistluse tutvustus- ja turunduskampaania.
  1. Eesti Uisuliit korraldab reklaamikampaania läbiviimist vastavalt nende poolt sõlmitud lepingutele ja orgkomitee poolt kinnitatud meediaplaanile ja täiendavatele juhistele.
  2. Eesti Uisuliit korraldab ürituse reklaammaterjalide (flaierid, plakatid, logod, suveniirid, väli- tele-  ja raadioreklaam vms) väljatöötamise, valmistamise ja edastamine.
  3. EM 2010 nime, tähiste vms ja Tallinna linna kui tegevuskoha mainimine eelpool viidatud reklaammaterjalides.
  4. Eesti Uisuliit korraldab esindusüritusi ja Tallinna linna esindajal on eelneva kooskõlastuse olemasolul kohustus üritustel osaleda (esitlusprogramm Helsingi EM-l 2009. aastal, EM 2010 võistluste avamine ja lõpetamine, ametlikud vastuvõtud ürituse vältel).

Kokkuleppe tähtaeg

10.  Pooled täidavad kokkuleppest tulenevaid tegevusi oma pädevuse piires ning võtavad eesmärgiks täita kokkuleppega võetud kohustusi 2010. aasta ISU iluuisutamise Euroopa Meistrivõistluste korraldamisel.

11.  Kokkulepet võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.

12.  Poolte kontaktisikud:

 

Tallinna linn                                                                   Mittetulundusühing

                                                                                    Eesti Uisuliit

                                                                                   

                                                                                             

Kaia Jäppinen                                                               Gunnar Kuura

 

372 640 4105                                                            372 639 8657

Kaia.Jappinen@tallinnlv.ee                                            info@uisuliit.ee            


Kokkulepe on koostatud kahes (2) eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

 

 

 

Edgar Savisaar

Maire Arm

Tallinna linn

Mittetulundusühing

 

Eesti Uisuliit

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär