Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2008 määrus number 97
Jõustumine:01.01.2009
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2015 - 01.01.2017 [RT IV, 07.01.2015, 10]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 07.12.2016 nr 51 [RT IV, 14.12.2016, 17 - jõust. 01.01.2017]

REDAKTSIOON:
Tlv m 22.12.2014 nr 76 [RT IV, 07.01.2015, 1 - jõust. 10.01.2015]
Tlv m 18.12.2013 nr 183 [RT IV, 28.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2013
Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2012
Tlv m 01.12.2010 nr 101, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

23. detsember 2008 nr 97

 

 

 

 

 

Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord” § 13 lg-te 1–2,
§-de 14–17, § 18 lg-te 2–3 ja 8 ning § 19 lg 3 alusel.

 

 

 

       

§ 1.  Määrusega kehtestatakse:

1) sporditegevuse toetamise lepingu vorm (lisa 1);

2) sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vorm (lisa 2).

§ 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 3.  Määruse § 1 punktiga 1 kehtestatud sporditegevuse toetamise lepingu vorm (lisa 1) jõustub  1. jaanuaril 2009. Määruse § 1 punktiga 2 kehtestatud sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vorm (lisa 2) jõustub 1. aprillil 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm”

LISA 1

 

SPORDITEGEVUSE TOETAMISE LEPING NR ……

 

 

Tallinnas ………………………... 20……

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet (edaspidi toetuse andja), keda esindab põhimääruse alusel juhataja ……………………………………………….……………………………………………...,

(ees- ja perekonnanimi)

ja

………………………………………………………………………………………………………..

(spordiorganisatsiooni nimi: juriidilise isiku nimi / füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi)

 

(edaspidi toetuse saaja), keda esindab …………..…................................................................ alusel

                                                               (volitus)

…………….........................................................................................................................................,

(ametinimetus, ees- ja perekonnanimi)

kumbki eraldi pool või koos pooled, on sõlminud alljärgneva lepingu.

1. LEPINGU ALUS

Sporditegevuse toetamise lepingu aluseks on Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord” (edaspidi kord) § 4 lõige 1, mille kohaselt makstakse toetus välja vastavalt toetuse saajaga sõlmitavale lepingule, ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja ……………….. käskkiri nr ……… toetuse andmise kohta.

2. LEPINGU OBJEKT

Lepingu objekt on toetuse andmine toetuse saajale ning sellest tulenevad toetuse andja ja toetuse saaja õigused ja kohustused.

3. TOETUSE ANDMINE

3.1 Toetuse andja annab toetuse saajale toetust Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavate 4-6-aastaste laste, sh puuetega laste, kes tegelevad iluuisutamise, ujumise, võimlemise ja võistlustantsuga, ja 7-19-aastaste laste ja noorte, sh puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti (edaspidi harrastaja) ja harrastajate treeningrühmadega töötava treeneri kutsekvalifikatsioonitaseme kohta vastavalt lepingu lisale 1 „Toetuse kujunemise lähteandmed“.

(Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2012)

3.2 Toetust antakse üks kord aastas ajavahemikuks …………........... kuni ….…………… (edaspidi toetusperiood) kokku .................................................. (................................................................................

(summa numbrite ja sõnadega)

........................................................................................................................................................................) eurot (edaspidi toetus).                          

(Tlv m 01.12.2010 nr 101, jõustumine 01.01.2011)

3.3 Toetus arvutatakse vastavalt korra  5 lõigetele 2-6, § 6 lõigetele 1-6 ja lepingu lisa 1 „Toetuse kujunemise lähteandmed“ alusel, kus toetusebaassumma on harrastaja kohta ………………… eurot.

       (summa)

(Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2012)

3.4 Toetus makstakse välja proportsionaalselt toetusperioodiga kord kuus alates 20. kuupäevast punktis 8 näidatud pangakontole.

(Tlv m 01.12.2010 nr 101, jõustumine 01.01.2011)

4. TOETUSE KASUTAMINE

4.1 Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud kasutama toetust järgmisel otstarbel:

4.1.1 Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 4.-8. tasemega treeneri töötasuks;
[RT IV, 07.01.2015, 1 - jõust. 10.01.2015]

 

4.1.2 harrastajate sporditegevusega seotud spordiehitiste üüri- ja rendikuludeks, v.a koolieelsete lasteasutuste ruumid;

(Tlv m 01.12.2010 nr 101, jõustumine 01.01.2011)

4.1.3 kuni 30% ulatuses harrastajate muude sporditegevusega seotud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud: transport, majutus, toitlustus ja osavõtutasud, spordiinventari ja -varustuse soetamise kulud; spordilaagritega seotud kulud: transport, majutus, spordiehitiste üüri- ja rendikulud, toitlustamine).

(Tlv m 01.12.2010 nr 101, jõustumine 01.01.2011)

4.2 Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud hoidma toetust eraldi pangakontol ja tegema punktides 4.1.1 ja 4.1.2 nimetatud kulutused pangaülekandega.

5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Toetuse andja õigused ja kohustused

5.1.1  Toetuse andjal on õigus:

5.1.1.1  järelevalve käigus kohapeal kontrollida treeningu toimumist treening- või tunniplaanis näidatud ajal ja kohas, treeningrühmaga töötava treeneri kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide olemasolu, treeningpäeviku pidamist ja selle regulaarset täitmist, treeningutel osalevate harrastajate arvu ja treenerite vastavust lepingule ning muid toetuse kasutamise asjaolusid ja dokumente ning koostada selle kohta akt, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud toetuse andja esindaja ja järelevalvetoimingus osaleja (treener või muu toetuse saaja töötaja);
[RT IV, 28.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

5.1.1.2  vähendada toetust järelevalve käigus avastatud lepingutingimuste rikkumise kohta koostatud protokolli alusel;

5.1.1.3   vähendada punktis 3.2 märgitud toetust harrastajate arvu vähenemise ja/või treeneri lahkumise või kutsekvalifikatsiooni taseme alandamise korral toetusperioodi jooksul;
[RT IV, 28.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

5.1.1.31 vähendada punktis 3.2 märgitud toetust, kui toetuse andja on lepingu peatanud võlgnevuse tõttu kauemaks kui 2 kuud. Toetuse maksmist jätkatakse võlgnevuste likvideerimise kuust alates ja tagasiulatuvate kuude eest toetuse väljamakseid proportsionaalselt toetusperioodiga ei tehta;

(Tlv m 01.12.2010 nr 101, jõustumine 01.01.2011)

5.1.1.4  igal ajal nõuda toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid ja määrata nende esitamise tähtaeg.

5.1.2  Toetuse andja kohustub:

5.1.2.1 maksma toetuse välja vastavalt punktile 3.3 ja 3.4;

5.1.2.2  kontrollima pärast toetusperioodi lõppu esitatud aruande hiljemalt 31. märtsiks; 

5.1.2.3  tagama toetuse saaja juurdepääsu pearaha arvestamise infosüsteemi (edaspidi PAI).

5.2 Toetuse saaja õigused ja kohustused

5.2.1  Toetuse saajal on õigus:

5.2.1.1  saada toetust vastavalt punktile 3;

5.2.1.2  tutvuda lepingutingimuste rikkumise kohta koostatud protokolliga ja esitada seletusi, arvamusi ja vastuväiteid;

5.2.1.3  teha harrastajate ja treenerite nimekirjas muudatusi, asendades toetuse saaja juurest lahkunud harrastaja ja/või treeneri uuega. Kui väiksema koefitsiendiga toetatav harrastaja või treener asendatakse harrastaja või treeneriga, kelle suhtes kohaldatakse suuremat koefitsienti, siis toetust ei suurendata. Kui suurema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga või treener treeneriga, kelle suhtes kohaldatakse väiksemat koefitsienti, siis vähendatakse toetust harrastaja või treeneri koefitsiendimäärani;
[RT IV, 28.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

5.2.1.4  saada avalduse alusel juurde treeneri ja harrastajate kohta arvestatud toetust või ainuüksi treeneri kohta arvestatud toetust, kui treener tuleb teise toetuse saaja juurest üle kas üksi või koos treeningrühmaga. Toetuse ülekandmise eelduseks on, et avaldusele lisatakse tõend selle kohta, et senist toetuse saajat on teavitatud treeneri lahkumisest kas üksi või koos treeningrühmaga ning treener hakkab toetuse saaja juures tööle vähemalt ühe treeningrühma treenerina lepingu punktis 5.2.2.1 näidatud mahus ja lepingu punktidele 5.2.2.6-5.2.2.9 vastava nädalakoormusega. Koos treeneriga lahkunud treeningrühmi uutega asendada ei saa.
[RT IV, 28.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

5.2.2  Toetuse saaja kohustub:

5.2.2.1  korraldama toetusperioodi jooksul sporditegevust vähemalt 9 kuud ja 10 päeva, millest vähemalt 10 päeva toimub spordilaagris, ning etteteatama toetuse andjale kirja, faksi või e-posti teel perioodi, millal sporditegevust ei toimu ning ühe tööpäeva jooksul kajastama vastavad muudatused infosüsteemis PAI;

5.2.2.2 läbi viima organiseeritud sporditegevust nii, et harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt EKRi 4. tasemega treenerid ning kuni 100 harrastaja kohta eri spordialadel (välja arvatud puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad) töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKRi 5. või kõrgema tasemega treener lepingu punktis 5.2.2.1 näidatud mahus ja lepingu punktidele 5.2.2.6-5.2.2.9 vastava nädalakoormusega;
[RT IV, 07.01.2015, 1 - jõust. 10.01.2015]

5.2.2.3  moodustama treeningrühmad, mille suurus ei ole üle 25 harrastaja;

5.2.2.4  tagama, et üks treener töötab mitte rohkem kui kaheksa treeningrühma ja mitte rohkem kui 100 harrastajaga;
(Tlv m 01.12.2010 nr 101, jõustumine 01.01.2011)

5.2.2.5  pidama treeningpäevikut ja seda regulaarselt täitma, märkides sinna treeningu koha ja kuupäeva, treeningu läbiviija nime, treeningul või tunnis osalenud harrastajate nimed ning treeningtegevuse lühikokkuvõtte;

5.2.2.6  korraldama 4–6-aastaste harrastajate olemasolul sporditegevust vähemalt kaks korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 90 minutit;
(Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2012)

5.2.2.7  korraldama 7–15-aastaste harrastajate olemasolul sporditegevust vähemalt kolm korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 240 minutit;
(Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2012)

5.2.2.8  korraldama 16–19-aastaste harrastajate olemasolul sporditegevust vähemalt neli korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 360 minutit;
(Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2012)

5.2.2.9  korraldama puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste olemasolul sporditegevust sellise treeningkoormusega, mis vastab nende tervislikule seisundile, kuid mitte vähem kui korra nädalas;
(Tlv m 01.12.2010 nr 101, jõustumine 01.01.2011)

5.2.2.10  teavitama teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust) vabastamisest või soodustuse saamise võimalusest;

5.2.2.11  vabastama osalustasust (õppemaksust) kas 10% harrastajatest ja andma 20%le harrastajatest osalustasu (õppemaksu) soodustust 50% ulatuses või vabastama osalustasust (õppemaksust) 20% harrastajatest ning esitama toetuse andja nõudmisel selle kohta andmed viie tööpäeva jooksul;
(Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2012)

5.2.2.12  läbi viima treeningut või tundi treening- või tunniplaanis märgitud ajal ja kohas;

5.2.2.13  pidama treening- või tunniplaani infosüsteemis PAI ja tegema muudatused ühe tööpäeva jooksul pärast punkti 5.2.2.14 kohast teavitamist;

5.2.2.14  teavitama toetuse andjat treening- või tunniplaani muudatustest vähemalt kolm tööpäeva ette kirja, faksi või e-posti teel ja erakorralistel juhtudel (üldine liikluskatkestus, haigestumine, õnnetusjuhtum jms) telefoni, faksi või e-posti teel esimesel võimalusel;

5.2.2.15  teatama toetuse andjale kirja, faksi või e-posti teel harrastajate ja treenerite nimekirja muudatustest, sh lahkunud harrastajatest ja treeneritest ja nende asendamisest uutega ning suurema koefitsiendiga toetatava harrastaja või treeneri asendamisest harrastaja või treeneriga, kelle suhtes kohaldatakse väiksemat koefitsienti. Toetuse saaja on kohustatud tegema muudatused infosüsteemis PAI iga kuu 10. kuupäevaks;
[RT IV, 28.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

5.2.2.16  tagama, et viie tööpäeva jooksul pärast punktis 5.2.2.15 nimetatud muudatuse kuupäeva on lahkunud harrastaja asemele tulnud harrastaja kinnitanud riigiportaali (www.eesti.ee) või Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) kaudu soovi, et Tallinna sporditegevuse toetust antakse toetuse saajale või on esitanud sooviavalduse toetuse andja juures paberil kohapeal. Sooviavalduse kinnitab kas teovõimeline harrastaja ise või harrastaja seaduslik esindaja;
[RT IV, 28.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

5.2.2.17  esitama toetuse andja nõudel toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, sh kuludokumente sularahatehingute kohta, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid toetuse andja määratud tähtajaks;

5.2.2.18  võimaldama toetuse andjale järelevalve käigus igal ajal juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele (osalustasust (õppemaksust) vabastamise ja soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa- ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, andmed harrastajate osalemise kohta treeningutel jms);
5.2.2.181 omama spordiala kohta registreeritud õppekava kogu toetusperioodi vältel;
(Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2013)

5.2.2.19  esitama toetuse andja nõudel talle viie tööpäeva jooksul spordiehitise omandi- või kasutusõigust tõendava dokumendi koopia;
[RT IV, 28.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

5.2.2.20  tagastama toetuse andjale kasutamata jäänud toetuse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega. Kui toetuse andja on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, siis on toetuse saajal kohustus kümne tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada;

5.2.2.21  esitama toetuse andjale vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega toetuse kasutamise kohta hiljemalt 15. jaanuariks pärast punktis 3.2 nimetatud toetusperioodi lõppu. Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud toetuse andjale esitama vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.

6. LEPINGU RIKKUMINE

6.1 Kui toetuse saaja ei teata treeningu või tunni ärajäämisest või treening-/tunniplaani muudatusest vastavalt punktile 5.2.2.14 ega tee vastavaid muudatusi infosüsteemis PAI või ei pea treening- või tunniplaani infosüsteemis PAI, siis on toetuse andjal õigus määrata leppetrahviks summa, mis on 5% ühe kuu toetusest. Kui toetuse saaja ei maksa leppetrahvi määratud ajaks, peatatakse toetuse väljamaksmine võlgnevuse tasumiseni. Kui toetuse saaja rikub punktides 5.2.2.13–5.2.2.14 esitatud nõudeid korduvalt, siis on toetuse andjal õigus määrata leppetrahv kasvavalt 10–50% ühe kuu toetusest;

6.2  Kui treeningu või tunni põhjendamatu ärajäämine tuvastatakse korduval (vähemalt kahel) kontrollimisel, siis on toetuse andjal õigus määrata leppetrahviks 10% ühe kuu toetusest ja/või leping lõpetada;

6.3 Kui toetuse saajal ei ole järelevalve teostajale treeningpäevikut esitada või ei täida seda vastavalt punktile 5.2.2.5, on toetuse andjal õigus määrata leppetrahv 60 eurot Kui toetuse saaja ei maksa leppetrahvi määratud ajaks, peatatakse toetuse väljamaksmine võlgnevuse tasumiseni. Järgneval rikkumisel on toetuse andjal õigus määrata veel kord leppetrahv 60 eurot. Kui kõnealune rikkumine tuvastatakse kolmandat korda, on toetuse andjal õigus leping lõpetada selle treeneri treeningrühma(de) osas;

(Tlv m 01.12.2010 nr 101, jõustumine 01.01.2011)

6.4 Kui korduval kontrollimisel tuvastatakse, et:
[RT IV, 28.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

6.4.1 treeningul või tunnis käib vähem harrastajaid kui neid on sporditegevuse toetamise taotluses märgitud treeningrühma nimekirjas või kui teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ei ole punktis 5.2.2.16 sätestatud tähtajaks kinnitanud asemele tulnud harrastaja kohta soovi anda sporditegevuse toetust toetuse saajale, siis vähendatakse toetust puuduvate harrastajate võrra;
[RT IV, 28.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

6.4.2 treeningut või tundi treeningrühma(de)ga ei vii läbi EKRi 5. või kõrgema tasemega treener lepingu punktis 5.2.2.1 näidatud mahus ja lepingu punktidele 5.2.2.6-5.2.2.9 vastava nädalakoormusega, siis vähendatakse toetust selle treeneri kutsekvalifikatsiooni taseme järgi antava summa võrra;
[RT IV, 07.01.2015, 1 - jõust. 10.01.2015]

6.5  Kui toetuse saaja ei ole järelevalve käigus võimaldanud juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud dokumentidele vastavalt punktile 5.2.2.18 või ei ole teatanud harrastajate ja/või treenerite nimekirja muudatustest (lahkunud harrastaja ja/või treeneri asendamine uuega vastavalt lepingu punktile 5.2.2.15) ning kui toetuse saajal tekivad maksuvõlad, võlgnevused linna asutustele või spordiehitiste kasutamisega seotud võlgnevused, siis on toetuse andjal õigus toetuse maksmine peatada või leping lõpetada;
[RT IV, 28.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

6.6 Toetuse andjal on õigus lõpetada toetuse saajaga sõlmitud leping, toetus tagasi nõuda ja/või kolme aasta jooksul toetust mitte anda, kui toetuse saaja: 

6.6.1 ei täida punktis 4 sätestatud kohustust;

6.6.2  ei esita tähtajaks punktis 5.2.2.17 nõutud toetuse kasutamisega seotud kuludokumente;

6.6.3  esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;

6.6.4  ei tagasta punktis 5.2.2.20 toodud tähtajaks kasutamata jäänud toetust või ei täida toetuse andja vastavasisulist nõuet,

6.6.5  ei esita punktis 5.2.2.21 nõutud aruannet.

6.7 Punktis 6.6 nimetatud rikkumise korral on toetuse saajal kohustus maksta nõudes näidatud toetussumma tagasi 30 kalendripäeva jooksul alates toetuse andja poolse nõude esitamisest.

6.8 Toetuse andjal on õigus toetust vähendada, peatada selle väljamaksmine ja/või lõpetada leping, toetus tagasi nõuda ja/või kolme aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda, kui toetuse saaja:

6.8.1 ei korralda treeningut või tundi treening- või tunniplaanis märgitud ajal ja/või kohas;

6.8.2 ei esita toetuse andjale punktis 5.2.2.19 nõutud tähtajaks spordiehitise omandit- või kasutusõigust tõendava dokumendi koopiat;
(Tlv m 01.12.2010 nr 101, jõustumine 01.01.2011)

6.8.3  ei vabasta harrastajaid osalustasust (õppemaksust) vastavalt punktile 5.2.2.11 ega teavita sellisest võimalusest teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat; 

6.8.4  ei täida muid punktides 5.2.2.1–5.2.2.4 ja 5.2.2.6–5.2.2.9 ning punktis 5.2.2.181 sätestatud nõudeid.
(Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2013)

6.9 Punktis 6.8 nimetatud rikkumise korral on toetuse saajal kohustus maksta nõudes näidatud toetussumma tagasi 30 kalendripäeva jooksul alates toetuse andja poolse nõude esitamisest.

7. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUD TINGIMUSED

7.1  Leping jõustub peale poolte poolt allkirjastamist ja kehtib, kuni toetuse andja on toetuse kasutamise aruande heaks kiitnud vastavalt punktile 5.1.2.2.

7.2 Toetuse saajal on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest toetuse andjale ette vähemalt kümme tööpäeva.

7.3  Lepingu dokumentideks on leping ja selle lisad, sh pärast lepingu sõlmimist allakirjutatud lisad, milles lepitakse kokku lepingu muudatused ja täiendused.

7.4  Pooled lahendavad lepingu täitmisel tekkinud erimeelsused läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

7.5  Lepingu täitmisel juhinduvad pooled lepingust, Tallinna Linnavolikogu
21. augusti 2008 määrusest nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord” ja teistest Eesti õigusaktidest.

7.6 Leping on koostatud viiel leheküljel kahes identses võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, mille iga lehekülje on pooled allkirjastanud ja millest üks jääb toetuse andjale ja teine toetuse saajale. Lepingu lahutamatuks osaks on lisa 1 ........ leheküljel.

7.7 Lepingut puudutavates küsimutes on kontaktisikuks toetuse andja poolt

Nimi: .......................................... kontaktandmed: ............................................ ja toetuse saaja poolt

Nimi: ...........................................kontaktandmed: ............................................

8. POOLTE REKVISIIDID

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

…………………………………………..

(registrikood 75015159)

(registrikood …………………………..)

Vabaduse väljak 10b

…………………………………………..

10146 Tallinn

…………………………………………..

Tel 640 4695

…………………………………………..

Faks 640 4587

…………………………………………..

E-post sportnoorsoo@tallinnlv.ee

…………………………………………..

 

             (toetuse saaja rekvisiidid)

Pangakonto number ………………………

Pangakonto number …………………….

 

 

 

____________________________

 

 

 

____________________________

(allkiri)

(allkiri)

_____________________________

_____________________________

(ees- ja perekonnanimi)

(ees- ja perekonnanimi)

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja

_____________________________

 

(ametinimetus)

 


 

 

Lisa 1

(Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2012)

Toetuse summa kujunemise lähteandmed

 

Spordiala ……………………..

Harrastajate vanuserühmad ja

treenerite kvalifikatsioonitase

Baas-
summa

Harrastajate

ja treenerite
arv

Koefitsiendi­määrad

Spordiala
koefitsient

Eelisarendatava spordiala koefitsient

Alaliidu
saavutuse
koefitsient

Summa

kokku

4-6-aastased

 

 

 

 

 

 

 

7-10-aastased

 

 

 

 

 

 

 

11-15-aastased

 

 

 

 

 

 

 

16-19-aastased

 

 

 

 

 

 

 

Puuetega/püsiva töövõimetusega inimesed

 

 

 

 

 

 

 

EKRi 5. tasemega treener

 

 

 

 

 

 

 

EKRi 6. tasemega treener

 

 

 

 

 

 

 

EKRi 7. või 8. tasemega treenerr

 

 

 

 

 

 

 

Spordiklubi kvaliteedi alusel antav toetus

 

 Kokku: …………………………………. 

 

[RT IV, 07.01.2015, 1 - jõust. 10.01.2015]

POOLTE ALLKIRJAD:

 

 

 

 

 

___________________________

 

 

 

____________________________

(allkiri)

(allkiri)

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 määruse nr 97 „Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm”

LISA 2

 

 

SPORDITEGEVUSE  TOETUSE KASUTAMISE

Lisa 3

 
ARUANNE

 

 

Aruanne esitatakse hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu.

 

 

TÄIDAB AMETIASUTUS

Kontrolli läbiviija nimi

 

 

 

Kontrollimise kuupäev

 

 

Märkused

 

 

 

TÄIDAB TOETUSE SAAJA

ÜLDANDMED

 

Toetuse saaja nimi

 

Registrikood

 

Aadress, kontakttelefoni number, e-posti aadress

 

Lepingu number

 

Toetatavate harrastajatega töötavate treenerite arv

 

Toetatavate harrastajate arv

 

Osalustasu (õppemaksu) suurus ühes kuus

 

Osalustasust (õppemaksust) 50% ulatuses vabastatute arv

 

Osalustasust (õppemaksust) vabastatute arv

 

 

 

TULUD JA KULUD                                               (eurodes)
(Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2012)

Tulud

Toetus Tallinna linna eelarvest

 

Muud tulud (osalustasu ja teised toetajad)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULUD KOKKU

 

Kulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetuse kasutamine

Tallinna linna eelarvest saadud toetuse arvel
Muude tulude arvel*

Kulud kokku

Personalikulud

 

 

 

Treenerite töötasu

 

 

 

Muu personali töötasu

X

 

 

Sotsiaalmaks

 

 

 

Tööandja  töötuskindlustusmaks

 

 

 

Personalikulud kokku

 

 

 

Spordiehitiste üürikulud

 

 

 

Staadionid

(omaniku/haldaja nimi, kellega leping sõlmitud)

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.**

 

 

 

Spordihallid

(omaniku/haldaja nimi, kellega leping sõlmitud)

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.**

 

 

 

 

 

 

Tennisehallid ja -väljakud:

(omaniku/haldaja nimi, kellega leping sõlmitud)

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.**

 

 

 

Jäähallid ja -väljakud:

(omaniku/haldaja nimi, kellega leping sõlmitud)

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.**

 

 

 

Ujulad

(omaniku/haldaja nimi, kellega leping sõlmitud)

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.**

 

 

 

Spordisaalid

(omaniku/haldaja nimi, kellega leping sõlmitud)

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.**

 

 

 

Muud spordirajatised ja/või -ehitised:
(omaniku/haldaja nimi, kellega leping sõlmitud)

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.**

 

 

 

 

Üürikulud kokku

 

 

 

Muud kulud

(võistlustel osalemisega seotud kulud, spordiinventari ja -varustuse soetamise kulud, spordilaagritega seotud kulud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kulud kokku

 

 

 

KULUD KOKKU

 

 

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tagastatav summa

 

 

           

 

* Täitmine soovitatav

** Vajaduse korral lisada rida

 

 

 

 

 

 

 

Lisa: pangakonto väljavõte toetuse kasutamise kohta ................. lehel.

 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust.

Olen teadlik, et valeandmete esitamine on karistatav.

 

 

 

 

-------------------------------------------                             -------------------------------------------

kuupäev

(kuu, päev, aasta)

ees- ja perekonnanimi

 

 

-------------------------------------------ametikoht

 

                                                                                                                                                       ----------------------------------------

                                                                                                                                                        allkiri

                                                                                                                                                     (Tlv m 21.09.2011 nr 110, jõustumine 01.01.2012)

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär