Kaluri tn 1 kinnistu tasuta omandamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

Tallinna Linnavolikogu 18.12.2008 otsus number 249

Redaktsiooni kehtivus 18.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. detsember 2008 nr 249

 

 

 

 

Kaluri tn 1 kinnistu tasuta omandamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 64, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud “Linnavara valitsemise korra“ p 11 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 2004 otsusest nr 136 “Kaluri tn 1 asuva kinnistu Tallinna linna omandisse taotlemine“, Siseministeeriumi 23. oktoobri 2008 nr 7.2‑9‑5/4832 ja 14. novembri 2008 nr 7.2‑9‑4/4832 taotlustest ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Omandada Eesti Vabariigilt Siseministeeriumi valitsemisel olev Tallinnas Kaluri tn 1 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 11606501, katastritunnus 78408:808:0009, pindala 1731 m2, sihtotstarve riigikaitsemaa) tasuta Tallinna linnale.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara omandamine ja tasuda vara omandamisega seotud kulutused (notaritasu ja riigilõiv).

3. Anda punktis 1 nimetatud kinnistu pärast selle Tallinna linna omandisse saamist Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele.

4. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks Eesti Vabariigi Siseministeeriumile ja Tallinna Elamumajandusametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees