Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kaluri tn 1 kinnistu tasuta omandamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele
Tallinna Linnavolikogu 18.12.2008 otsus number 249
Redaktsiooni kehtivus:18.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. detsember 2008 nr 249

 

 

 

 

Kaluri tn 1 kinnistu tasuta omandamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 64, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud “Linnavara valitsemise korra“ p 11 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 2004 otsusest nr 136 “Kaluri tn 1 asuva kinnistu Tallinna linna omandisse taotlemine“, Siseministeeriumi 23. oktoobri 2008 nr 7.2‑9‑5/4832 ja 14. novembri 2008 nr 7.2‑9‑4/4832 taotlustest ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Omandada Eesti Vabariigilt Siseministeeriumi valitsemisel olev Tallinnas Kaluri tn 1 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 11606501, katastritunnus 78408:808:0009, pindala 1731 m2, sihtotstarve riigikaitsemaa) tasuta Tallinna linnale.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara omandamine ja tasuda vara omandamisega seotud kulutused (notaritasu ja riigilõiv).

3. Anda punktis 1 nimetatud kinnistu pärast selle Tallinna linna omandisse saamist Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele.

4. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks Eesti Vabariigi Siseministeeriumile ja Tallinna Elamumajandusametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees