Revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 18.12.2008 otsus number 245

Redaktsiooni kehtivus 18.12.2008 - 25.02.2010

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. detsember 2008 nr 245

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

 

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõikest 3 ning Tallinna põhimääruse § 321 lõikest 2 ja § 33 lõikest 1,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaan alljärgnevalt:

1.1 Tallinna linna investeeringute kava täitmise kontroll 2008. aastal;

1.2 Tallinna linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste  reservfondi kasutamise kontroll 2008. aastal;

1.3 Sihtasutusele Tallinn 2011 Tallinna linna poolt eraldatud eelarveliste vahendite kasutamise  otstarbekuse kontroll aastatel 2007–2008;

1.4 Tallinna Kommunaalameti poolt teede-ehituse, teerajatiste korrashoiu ja tänavate valgustamisega seotud lepingute sõlmimise seaduslikkuse ja selleks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2007–2008;

1.5 Eelarveliste vahendite (sealhulgas omatulu) kasutamine Mustamäe Sotsiaalkeskuses, Nõmme Sotsiaalkeskuses ja Nõmme Sotsiaalmajas aastatel 2006–2007;

1.6 Aastatel 2007–2008 linnaosavalitsuste poolt sõlmitud ehitus- ja halduslepingute kontroll;

1.7 Tallinna linna meediakulude ja avalikeks suheteks ettenähtud vahendite kasutamise otstarbekuse ning linnaosade ajalehtede rahastamise majandusliku põhjendatuse kontroll 2008. aastal.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees