Revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 18.12.2008 otsus number 245

Redaktsiooni kehtivus 25.02.2010 - ...

REDAKTSIOON:
Tvk o 25.02.2010 nr 49, vastuvõetud 25.02.2010 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. detsember 2008 nr 245

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

 

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõikest 3 ning Tallinna põhimääruse § 321 lõikest 2 ja § 33 lõikest 1,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

     

1. Kinnitada revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaan alljärgnevalt:

1.1 (Kehtetu - Tvk o 25.02.2010 nr 49, vastuvõetud 25.02.2010)

1.2 Tallinna linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste  reservfondi kasutamise kontroll 2008. aastal;

1.3 Sihtasutusele Tallinn 2011 Tallinna linna poolt eraldatud eelarveliste vahendite kasutamise  otstarbekuse kontroll aastatel 2007–2008;

1.4 Tallinna Kommunaalameti poolt teede-ehituse, teerajatiste korrashoiu ja tänavate valgustamisega seotud lepingute sõlmimise seaduslikkuse ja selleks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2007–2008;

1.5 Eelarveliste vahendite (sealhulgas omatulu) kasutamine Mustamäe Sotsiaalkeskuses, Nõmme Sotsiaalkeskuses ja Nõmme Sotsiaalmajas aastatel 2006–2007;

1.6 Aastatel 2007–2008 linnaosavalitsuste poolt sõlmitud ehitus- ja halduslepingute kontroll;

1.7 (Kehtetu - Tvk o 25.02.2010 nr 49, vastuvõetud 25.02.2010)

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees