Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tvk o 03.06.2010 nr 129
 
Tvk o 11.06.2009 nr 130
Akti muudavad
 
Tvk o 25.02.2010 nr 49
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 18.12.2008 otsus number 245
Redaktsiooni kehtivus:18.12.2008 - 25.02.2010

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. detsember 2008 nr 245

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

 

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõikest 3 ning Tallinna põhimääruse § 321 lõikest 2 ja § 33 lõikest 1,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaan alljärgnevalt:

1.1 Tallinna linna investeeringute kava täitmise kontroll 2008. aastal;

1.2 Tallinna linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste  reservfondi kasutamise kontroll 2008. aastal;

1.3 Sihtasutusele Tallinn 2011 Tallinna linna poolt eraldatud eelarveliste vahendite kasutamise  otstarbekuse kontroll aastatel 2007–2008;

1.4 Tallinna Kommunaalameti poolt teede-ehituse, teerajatiste korrashoiu ja tänavate valgustamisega seotud lepingute sõlmimise seaduslikkuse ja selleks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2007–2008;

1.5 Eelarveliste vahendite (sealhulgas omatulu) kasutamine Mustamäe Sotsiaalkeskuses, Nõmme Sotsiaalkeskuses ja Nõmme Sotsiaalmajas aastatel 2006–2007;

1.6 Aastatel 2007–2008 linnaosavalitsuste poolt sõlmitud ehitus- ja halduslepingute kontroll;

1.7 Tallinna linna meediakulude ja avalikeks suheteks ettenähtud vahendite kasutamise otstarbekuse ning linnaosade ajalehtede rahastamise majandusliku põhjendatuse kontroll 2008. aastal.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees