Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Maa-ameti ja Tallinna Elamumajandusameti ümberkorraldamine Tallinna Linnavaraametiks
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2008 otsus number 237
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. detsember 2008 nr 237

 

 

 

 

Tallinna Maa-ameti ja Tallinna Elamumajandusameti ümberkorraldamine Tallinna Linnavaraametiks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lõikega 7 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Korraldada alates 1. aprillist 2009 Tallinna Elamumajandusamet ja Tallinna Maa-amet ümber Tallinna Linnavaraametiks.

2. Tallinna Linnavalitsusel:

2.1 moodustada ametite ümberkorraldamiseks komisjon;

2.2 esitada Tallinna Linnavolikogule 1. märtsiks 2009 Tallinna õigusaktide eelnõud käesolevast otsusest tingitud muudatuste sisseviimiseks.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele, Tallinna Elamumajandusametile ja Tallinna Maa-ametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees