Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevuse vastavuse kontroll õigusaktides sätestatud ülesannetele ning ülesannete täitmine 2007. aastal
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2008 otsus number 241
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. detsember 2008 nr 241

 

 

 

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevuse vastavuse kontroll õigusaktides sätestatud ülesannetele ning ülesannete täitmine
2007. aastal

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 11. augusti 2008 revisjoniaktist nr 12/2008 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevuse vastavuse kontroll õigusaktides sätestatud ülesannetele ning ülesannete täitmine 2007. aastal“, revisjonikomisjoni 13. oktoobri 2008 otsusest nr 11 ja Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Märkida, et 2007. aastal vastas Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevus õigusaktides sätestatud ülesannetele ning ülesannete täitmisel järgiti ameti põhimäärust.

3. Tallinna Linnavalitsusel teha ettepanek rahaliste vahendite taotlemiseks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 2009. aasta eelarvesse noorte seaduskuuleka käitumise mõjutamiseks mõeldud suvelaagri korraldamiseks.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees