Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2008 määrus number 48
Jõustumine:01.01.2009
Kehtetuks tunnistamine:21.05.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2009 - ...

KEHTETU:

Tvk m 14.05.2009 nr 15 jõust. 21.05.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

11. detsember 2008 nr 48

 

 

Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lg‑ga 3, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud “Tallinna arengukavaga 2009–2027“ ja 19. juuni 2008 määrusega nr 136 kinnitatud “Tallinna klastriarenduse programmiga 2009–2013“.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Kohaldamisala

(1) Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu klastri koostööprojektide kaasfinantseerimiseks toetuse (edaspidi toetus) eraldamist ja kasutamist.

(2) Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord (edaspidi meede) on kehtestatud “Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva “Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna “Ettevõtete uuendus- ja kasvuvõime suurendamine“ eesmärkide elluviimiseks.

(3) Meetme raames eeltaotluste etapis antav toetus ei ole riigiabi EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 1 mõistes.

(4) Meetme raames täistaotluste etapis antavat toetust käsitletakse vähese tähtsusega abina, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

(5) Määrust ei kohaldata Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud või Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud järgmistele tegevusaladele:

1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;

2) jahindus ja seda teenindavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ning metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ja seda teenindavad tegevusalad;

3) kalapüük ja vesiviljelus ning neid teenindavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03);

4) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11, v.a selle alajagu 11.07);

5) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);

6) hulgi- ja jaekaubandus, v.a mootorsõidukite hooldus ja remont (EMTAK 2008, jagu G, v.a jagu G, alajagu 45.2);

7) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);

8) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);

9) juriidilised toimingud ja arvepidamine, turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008, jagu M, alajaod 69 ja 73.2);

10) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

§ 2.  Mõisted

(1) Määruses kasutatakse mõisteid alltoodud tähenduses:

1) klaster – sarnaste majandushuvidega ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite organiseerunud kooslus, mis viib ellu klastri algatusi;

2) klastri algatus – ühine ressursside kasutamine, tegevuste planeerimine ja elluviimine ning pikaajalise koostöö arendamine, mille eesmärk on suurendada klastri ettevõtjate turusuutlikkust ja konkurentsivõimet ja milleks on moodustatud konsortsium, mittetulundusühing või sihtasutus;

3) ettevõtja – Eesti äriregistris registreeritud juriidiline isik;

4) projekt – kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse ja kasutatakse;

5) projektijuht – projekti elluviimist koordineeriv ja selle eest vastutav füüsiline isik;

6) toetuse taotlus (edaspidi taotlus) – meetme nõuetele vastav vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;

7) toetuse taotleja (edaspidi taotleja) – konsortsium või juriidiline isik, kes on esitanud taotluse;

8) toetuse saaja – konsortsium või juriidiline isik, kelle esitatud toetuse taotluse on rahuldanud ettevõtlusamet ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning kellega sõlmitakse linna nimel kaasfinantseeringu/toetuse leping;

9) eeltaotluse etapp – riikliku meetme osa, mille raames toetatakse partnerite ühis(t)e idee(de) teostatavuse uurimist, partnerite leidmist ja kaasamist ning idee realiseerimiseks vajalike tegevuste määratlemist;

10) täistaotluse etapp – riikliku meetme osa, mille raames toetatakse ühis(t)e kandva(te) idee(de), mille teostatavus on realistlik ning projekti partnerid olemas, elluviimist;

11) kaasfinantseering – Tallinna linna rahaline toetus riikliku meetme vahenditest toetuse saanud projekti finantseerimiseks;

12) omafinantseering – meetme raames nõutav toetuse saaja ja/või teise projektis osaleva füüsilise või juriidilise isiku rahaline või rahaliselt mõõdetav abikõlblik panus projekti eelarvesse;

13) partner – projekti finantseerimisse, juhtimisse või elluviimisse kaasatud juriidiline isik, kusjuures äriseadustiku § 6 mõistes kontserni kuuluvaid ettevõtteid vaadeldakse ühe projekti raames ühe partneri ja juriidilise isikuna. Partneritena käsitatakse nii mittetulundusühingut, sihtasutust, äriühingut, teadus- ja arendusasutust ning haridusasutust kui ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksusi;

14) ühise tegutsemise leping (edaspidi konsortsiumleping) – partneritevaheline leping, mis reguleerib nende suhteid taotluses sisalduva projekti elluviimisel. Konsortsiumilepingus kinnitavad partnerid projekti eesmärgid, elluviidavate tegevuste kava, eelarve ja finantseerimisplaani ning reguleerivad partnerite vahelised koostööprintsiibid, projekti juhtimisega seotud küsimused, partnerite kaasamise ja lahkumise korra ning teised konsortsiumile olulised küsimused;

15) konsortsium – projekti ettevalmistav ning toetatud projekti finantseerimises, juhtimises või elluviimises osalevate partnerite lepinguline ühendus;

16) haldusakt – haldusmenetluse seaduse § 51 lõike 1 alusel on haldusakt haldusorgani poolt haldusülesannete täitmisel avalik-õiguslikus suhtes üksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku õiguste või kohustuste tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud korraldus, otsus, ettekirjutus, käskkiri või muu õigusakt.

2. peatükk
TOETUSE ANDMISE ALUSED

§ 3.  Abikõlblikud kulud

(1) Toetus eraldatakse ainult meetme raames EAS‑i avatud taotlusvooru esitatava konkreetse projekti kulude katteks.

(2) Meetme raames EAS‑i avatud taotlusvooru esitatava eeltaotluse kaasfinantseerimiseks, mille puhul toetatakse järgmisi klastri algatusi:

1) partnerite ühishuvide kaardistamine ning koostöövõimaluste teostatavuse uurimine, sh õppereisil osalemine teiste riikide klastri algatustega tutvumiseks;

2) koostöövõimaluste realiseerimiseks vajalike partnerite otsimine;

3) partnerite ühise arengustrateegia väljatöötamine ning selle eesmärkide saavutamiseks vajaliku tegevuskava väljatöötamine.

(3) Meetme raames EAS‑i avatud taotlusvooru esitatava täistaotluse kaasfinantseerimiseks, mille puhul toetatakse järgmisi klastri algatusi:

1) ühisturunduse koordineerimine, sh turu-uuringute tegemine ja partnerite otsimine;

2) tootmisvõimsuste jagamise koordineerimine;

3) klastri ühistegevuste elluviimiseks vajaliku inimressursi vajaduse kaardistamine, sh tööjõu vajaduse prognooside koostamine, koolitusvajaduse määratlemine ja õppekavade arendamises osalemine;

4) teiste ühiste arendusprojektide algatamine ja koordineerimine, koostöövõimaluste realiseerimiseks vajalike partnerite otsimine.

§ 4.  Abikõlblikkuse periood

(1) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotlusvooru avamise hetkest või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast tähtajast ning lõpeb taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajal. Abikõlblikuks võib lugeda ka kulusid, mis on tekkinud 90 päeva jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu tingimusel, et tegevused on toimunud abikõlblikkuse perioodil.

(2) Meetme raames eeltaotluse etapis toetatava projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 12 kuud.

(3) Meetme raames täistaotluste etapis toetatava projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 36 kuud.

(4) Toetuse saaja võib taotleda perioodi pikendamist meedet reguleerivates dokumentides sätestatud korras ja tingimustel.

(5) Projekt loetakse lõppenuks pärast lõpparuande heakskiitmist ja toetuse saajale viimase väljamakse tegemist.

§ 5.  Toetuse piirmäärad ja tingimused

(1) Projekti omafinantseerimise piirmäär eeltaotluste etapis on vähemalt 25% projekti abikõlblikest kuludest, millest toetus võib moodustada kuni poole, s.o 12,5% kõigist abikõlblikest kuludest, kuid maksimaalselt 66 000 krooni.

(2) Projekti omafinantseerimise piirmäär täistaotluste etapis on vähemalt 40% projekti abikõlblikest kuludest, millest toetus võib moodustada kuni poole, s.o 20% kõigist abikõlblikest kuludest, kuid maksimaalselt 600 000 krooni.

(3) Ettevõtjate omafinantseeringu määr peab moodustama vähemalt 50% kogu omafinantseeringu määrast.

3. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 6.  Toetuse taotlemine

(1) Toetuse taotlemine toimub voorude kaupa vastavalt EAS‑i kehtestatud taotluste esitamise tähtaegadele.

(2) Taotlus esitatakse ettevõtlusametile:

1) eeltaotluste puhul hiljemalt 15 tööpäeva enne EAS‑i kehtestatud taotluste esitamise tähtaega;

2) täistaotluste puhul hiljemalt 45 tööpäeva enne EAS‑i kehtestatud taotluste esitamise tähtaega.

(3) Taotlus esitatakse ettevõtlusameti kinnitatud taotlusvormil, millele on lisatud EAS‑ile esitatava taotluse koopia koos kõigi nõutavate lisadega. Ettevõtlusamet teeb taotlusvormi kättesaadavaks ameti veebilehel ja ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis.

(4) Taotlus esitatakse ettevõtlusametile digitaalallkirjaga elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina koos elektroonilise koopiaga. Taotlusele kirjutab alla taotleja esindusõiguslik isik.

§ 7.  Nõuded taotlejale

(1) Toetuse taotlejaks võib olla meetme eeltaotluste puhul:

1) Eesti äriregistris registreeritud äriühing, kes on klastri moodustamist planeeriva konsortsiumi liige ja esindusõiguslik isik, kelle konsortsium on volitanud taotlust esitama;

2) Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühing või sihtasutus juhul, kui on määratletud projekti elluviimisel osalevad partnerid.

(2) Täistaotluste puhul võib toetuse taotlejaks olla Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühing või sihtasutus juhul, kui on määratletud projekti elluviimisel osalevad partnerid.

(3) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

1) taotlejal ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatatuse korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud Maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse;

2) äriühingust taotleja puhul aktsionärid või osanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad, peavad olema registreeritud kas Eesti Vabariigis või territooriumil, mis ei ole madala maksumääraga territoorium Tulumaksuseaduse tähenduses, või Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millel on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa Liiduga;

3) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;

4) taotlejal peavad olema nõutavad vahendid toetuse omafinantseerimiseks vajalikus ulatuses või vastavad kinnitused;

5) konsortsiumisse kuuluvatest äriühingutest on rohkem kui 50% ettevõtted, kes on registreeritud Tallinnas või Harjumaal ning kelle põhitegevuskoht on Tallinnas või Harjumaal.

§ 8.  Taotleja kohustused

(1) Taotleja on kohustatud:

1) esitama ettevõtlusameti nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet ja -dokumente nõutud vormis ja tähtajal;

2) võimaldama kontrollida taotleja ja taotluse vastavust nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust ning kontrollida esitatud andmete õigsust;

3) teavitama ettevõtlusametit kirjalikult või e‑posti teel enne planeeritud tegevuste toimumist projektis loetletud tegevuste või tegevuste toimumisaja ja ‑koha või osalejate muutumisest;

4) asjaolude selgumisel viivitamata informeerima ettevõtlusametit kirjalikult kõigist esitatud andmete muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada ettevõtlusametit või taotlejat oma kohustuste täitmisel, sealhulgas taotleja nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, taotleja ümberkujundamisest, tema suhtes pankrotiavalduse esitamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;

5) viivitamata kirjalikult informeerima taotleja või projekti partneri ja/või nende osa ja seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;

6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama ettevõtlusametile informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 9.  Taotluse menetlemine

(1) Ettevõtlusamet teostab taotluse suhtes järgmisi toiminguid: registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse hindamine, taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine, toetuse eraldamine.

(2) Ettevõtlusamet võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad selgitamist või täiendamist.

(3) Vajaduse korral konsulteerib ettevõtlusamet antud valdkonna ettevõtjate ühenduse ja/või spetsialistidega.

(4) Taotluste vastuvõtmine peatatakse ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga, kui kalendriaastal rahuldatud taotluste alusel eraldatud toetuste kogumaht on võrdne vastava aasta linna eelarves ettevõtlusametile toetuse eraldamiseks ettenähtud summaga. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab ettevõtlusamet teada üleriigilise levikuga päevalehes ja ameti veebilehel. Sellisel juhul jäetakse rahuldamata ning tagastatakse esitajatele kõik taotlused, mis on esitatud pärast vooru tähtpäeva, aga enne taotluste vastuvõtmise peatamist.

(5) Taotluste vastuvõtmine avatakse ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga juhul, kui  linna eelarves nähakse ette täiendavad vahendid toetuse eraldamiseks. Taotluste vastuvõtmise avamisest annab ettevõtlusamet teada üleriigilise levikuga päevalehes ja ameti veebilehel.

§ 10.  Taotluse läbivaatamine, hindamine ja otsuste langetamine

(1) Ettevõtlusamet edastab nõuetele vastava taotluse koos oma hinnangu ja ettepanekuga hindamiskomisjonile otsuse tegemiseks.

(2) Hindamiskomisjoni kuulub viis liiget. Hindamiskomisjon on linnavalitsuse alatine komisjon, mille põhimääruse kinnitab linnavalitsus määrusega ja komisjoni koosseisu korraldusega.

(3) Hindamiskomisjon teeb otsused tähtajaks laekunud nõuetekohaste taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta 10 tööpäeva jooksul alates selle esitamisest ettevõtlusametile. Hindamiskomisjoni istungid protokollitakse.

(4) Hindamiskomisjoni otsuse tegemisel eeltaotluste etapis võetakse arvesse järgmisi asjaolusid:

1) koosluse puhul on tegemist “Tallinna klastriarenduse programmis 2009–2013“ loetletud  prioriteetse valdkonnaga;

2) projekti viiakse ellu sektorite koostöös ja see aitab rakendada võtmetehnoloogiaid, milleks on info-, telekommunikatsiooni-, bio- või materjalitehnoloogia;

3) projektijuhi kogemusi valdkonna arendustegevuses;

4) projekti juhtgrupi kogemusi;

5) projekti partnerite koostöökogemust;

6) loodavat või tugevnevat pikaajalist perioodilist koostööd ettevõtjate vahel ja/või ettevõtjate ning haridus- ja teadusasutuste vahel;

7) pikaajalise arengu strateegilist planeerimist koostöös partneritega;

8) projekti elluviimisse on kaasatud haridus- või teadusasutus.

(5) Hindamiskomisjoni otsuse tegemisel täistaotluste etapis võetakse lisaks § 7 lõikes 4 loetletud asjaoludele arvesse:

1) projekti elluviimise tulemusena klastris tegutsevate ettevõtjate lisandväärtuse eeldatavat kasvu;

2) projekti elluviimise tulemusena klastris tegutsevate ettevõtjate ekspordikäibe eeldatavat kasvu;

3) projekti elluviimise tulemusena klastris tegutsevate ettevõtjate käibe kasvu seoses uute toodete ja teenustega.

(6) Taotlusi hinnatakse viiepunktiskaalal.

(7) Kui hindamiskomisjoni otsusel rahuldatud taotlustes taotletud toetuse kogusumma on suurem kui linna eelarves ettevõtlusametile toetuse eraldamiseks ettenähtu summa, koostab hindamiskomisjon rahuldatud taotluste kohta pingerea ja esitab selle ettevõtlusametile koos istungi protokolliga.

(8) Ettevõtlusameti juhataja kinnitab hindamiskomisjoni otsused oma käskkirjaga kolme tööpäeva jooksul arvates hindamiskomisjoni otsuse tegemisest.

(9) Kui hindamiskomisjon rahuldab taotluse, mille puhul on toetuse väljamaksed planeeritud samasse kalendriaastasse, annab ettevõtlusamet taotlejale kolme tööpäeva jooksul arvates ettevõtlusameti juhataja käskkirja väljaandmisest linna toetust kinnitava tingimusliku kaaskirja. See sätestab hindamiskomisjoni otsuse jõustumise pärast seda, kui EAS on teinud selle projekti kohta taotluse rahuldamise otsuse.

(10) Kui hindamiskomisjon rahuldab taotluse, mille puhul on toetuse väljamaksed planeeritud pikemale perioodile kui üks kalendriaasta, algatab ettevõtlusamet kolme tööpäeva jooksul arvates ettevõtlusameti juhataja käskkirja väljaandmisest linnavolikogu otsuse eelnõu osalemise kohta taotluse kaasrahastajana ja volituste andmise kohta klastriarenduse toetuslepingu sõlmimiseks. Linnavolikogu otsuse eelnõus tuleb märkida otsus toetuse eraldamise kohta, toetuse saaja, toetuse andmise eesmärk (projekti nimetus), projekti hoidja ja selle esindaja, projekti kogueelarve, kogueelarve jaotus rahastajate vahel, linnapoolse toetuse summa ja eelarveaastat ületava projekti osas summad aastate lõikes. Linnavolikogu otsuse alusel annab ettevõtlusamet taotlejale linna toetust kinnitava tingimusliku kaaskirja. See sätestab linnavolikogu otsuse rakendamise pärast seda, kui EAS on teinud selle projekti kohta taotluse rahuldamise otsuse.

(11) Ettevõtlusamet eraldab toetust vaid projektidele, mille taotluse rahuldamise otsus on kinnitatud EAS‑i haldusaktiga.

(12) Kui EAS muudab projekti eelarvet, muutub ka toetuse summa proportsionaalselt projekti lõplikule eelarvele, kuid see ei tohi ületada §‑s 5 sätestatud kaasfinantseeringu piirmäära.

(13) Ettevõtlusamet informeerib taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest kirjalikult saates taotlejale väljavõtte käskkirjast posti teel 5 tööpäeva jooksul arvates selle väljaandmisest.

(14) Hindamiskomisjoni taotluse rahuldamise otsus ja linnavolikogu taotluse rahastamise otsus kehtivad kaks kuud arvates EAS‑i haldusakti jõustumisest. Selle aja jooksul peab toetuse saaja sõlmima Tallinna linnaga klastriarenduse toetuslepingu (edaspidi leping).

§ 11.  Toetuse väljamaksmine

(1) Korra alusel eraldatud toetuse kasutamist ja väljamaksmist reguleerib leping. Ettevõtlusamet sõlmib toetuse saajaga lepingu kogu toetuse kasutamise abikõlblikkuse perioodiks. Vahendid toetuse andmiseks nähakse ette vastava aasta linna eelarves, millal toetuse saaja toetust kasutab.

(2) Toetus makstakse välja osade kaupa proportsionaalselt projekti pikkusega minimaalselt kolmekuuliste ja maksimaalselt kuuekuuliste aruandeperioodide kaupa. Toetuse esimene osa makstakse toetuse saajale ühe kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist ja järgmised osad vastavalt ettevõtlusametile esitatud EAS‑i heaks kiidetud vahearuannetele ja lõpparuandele.

(3) Kui EAS tunnistab talle projekti vahearuandes või lõpparuandes esitatud kulutuse abikõlbmatuks, väheneb ka toetuse summa proportsionaalselt sellisele kulutusele ja ettevõtlusametil on õigus vähendada järgmise perioodi väljamakset või nõuda toetuse tagastamist proportsionaalselt abikõlbmatuks tunnistatud kulutusele.

(4) Kui toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt, kui toetuse saaja rikub korra või lepingu tingimusi või esitab valeandmeid, on ettevõtlusametil õigus leping ühepoolselt lõpetada. Kui ettevõtlusamet on toetuse saajale või tema eest teinud toetuse arvel väljamakseid, on ettevõtlusametil õigus nõuda saadud toetuse täielikku või osalist tagastamist.

§ 12.  Aruandlus ja kontroll

(1) Toetuse saaja esitab ettevõtlusametile koopiad EAS‑ile taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadeks esitatud projekti vahearuandest ja lõpparuandest, sh koopia lõpparuandest esitatakse mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppu.

(2) Täiendavalt esitab toetuse saaja ettevõtlusametile iga kvartali lõpu seisuga informatsiooni (kas paberkandjal või elektrooniliselt) kvartali jooksul tehtud kulutustest. Informatsioon esitatakse vastavalt lepingu lisas toodud kuluaruande vormile.

(3) Ettevõtlusamet jätab endale õiguse vajadusel nõuda toetuse saajalt aruandlusperioodil tehtud kulusid tõendavaid dokumente ja/või nende koopiad.

(4) Ettevõtlusametil on õigus igal ajal nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja ‑dokumente projekti teostamise kohta.

(5) Lepingulised suhted ettevõtlusameti ja toetuse taotleja vahel lõppevad pärast seda. kui EAS esitab ettevõtlusametile projekti lõpetamist kinnitava haldusakti koopia.

(6) Ettevõtlusamet korraldab toetuse taotluste, nende kohta tehtud otsuse ja projekti aruannete säilitamise.

§ 13.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees