Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2008 määrus number 46
Jõustumine:01.01.2009
Kehtetuks tunnistamine:01.12.2019
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2012 - 01.12.2019 [RT IV, 27.06.2013, 103]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 31.10.2019 nr 21 [RT IV, 08.11.2019, 38 - jõust. 01.12.2019]

REDAKTSIOON:

Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

11. detsember 2008 nr 46

 

 

Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p-ga 5 ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 “Tallinna arengukava 2009–2027” ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 135 “Tallinna innovatsioonistrateegia 2009–2013“.

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kohaldamisala

(1) Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu praktikajuhendaja tegevuseks toetuse (edaspidi toetus) eraldamist ja kasutamist. Kord käsitab ettevõtet kui äriühingut

(2) Toetust ei saa taotleda äriühing, kes tegutseb järgmisel tegevusalal:
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;

2) jahindus ja seda teenindavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ning metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ja seda teenindavad tegevusalad;

3) kalapüük ja vesiviljelus ning neid teenindavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03);

4) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11, v.a selle alajagu 11.07);

5) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);

6) hulgi- ja jaekaubandus, v.a mootorsõidukite hooldus ja remont (EMTAK 2008, jagu G, v.a selle alajagu 45.2);

7) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);

8) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);

9) juriidilised toimingud ja arvepidamine, turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008, jagu M, alajaod 69 ja 73.2);

10) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

§ 2. Toetuse eesmärk

(1) Toetuse andmise eesmärk on stimuleerida ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, kutseõppeasutuste ja ettevõtete koostööd õppepraktikate kvaliteetseks korraldamiseks ja motiveerida ettevõtteid kasutama kogenud töötajaid õppurite juhendamisel.

(2) Toetust antakse järgmistes Eesti kõrgharidusstandardi ja kutseharidusstandardi alusel kehtestatud õppevaldkondades õppivate praktikantide juhendamiseks: loodus- ja täppisteadused (kõik õppesuunad ja õppekavad); tehnika, tootmine ja ehitus (kõik õppesuunad ja õppekavad); humanitaaria ja kunstid (ainult kunstide õppekavagrupp).
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(3) Toetuse tulemusena on:

1) ettevõtted motiveeritumad leidma ettevõtte vajadustele vastava kompetentsiga kvalifitseeritud töötajaid, kes suudavad luua lisandväärtust ning toetavad ettevõtja ärieesmärkide saavutamist;

2) ülikoolidel, rakenduskõrgkoolidel ja kutseõppeasutustel võimalus kasutada praktika-juhendajatena kompetentseid ja kogemustega ettevõtte spetsialiste;

3) lihtsustub õppeasutusele ja praktikandile õppepraktika koha leidmine.

§ 3. Mõisted

(1) Määruses kasutatakse mõisteid alltoodud tähenduses:

1) (Kehtetu - Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

2) kutseõppeasutus - õppeasutus, kus omandatakse kutsekeskharidus või oskustöö tegemiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud mingil kutse- või erialal. Kutseõppeasutuse tegevuse alused on kehtestatud kutseõppeasutuse seadusega;
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

3) rakenduskõrgkool - õppeasutus, kus omandatakse kõrgharidus ja mille tegevuse alused on kehtestatud rakenduskõrgkooli seadusega;
 (Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

4) ülikool - õppe-, loome- ning teadus- ja arendusasutus, kus toimub kõrgharidusstandardile vastav õpe kõrgharidustaseme kolmel astmel ja mille tegevuse alused on kehtestatud ülikooliseadusega;
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

5) õppepraktika - õppeasutuse õppekava raames praktikandi erialaga seotud töökeskkonnas õppepraktika juhendaja juhendamisel kindlate eesmärkidega tehtav töö, ajas piiritletud tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse ja kasutatakse;
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

6) õppepraktika juhendaja - vähemalt 3-aastase erialase töökogemusega ning vastava kvalifikatsiooniga spetsialist, kellel on sõlmitud toetuse taotlejaga täistööajaga tööleping;
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

7) (Kehtetu - Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

8) toetuse taotlus (edaspidi taotlus) – vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;

9) toetuse taotleja (edaspidi taotleja) – äriühing, kes on koos õppeasutusega esitanud toetuse taotluse;

10) toetuse saaja – äriühing, kelle esitatud taotlus on rahuldatud ja kellega sõlmitakse toetuse leping.

11) tegevusala - valdkond, mille toetuse taotleja on näidanud põhitegevusalana oma viimases äriregistrile esitatud majandusaasta aruandes.
  (Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

2. peatükk
TOETUSE ANDMISE ALUSED

§ 4. Abikõlblikud kulud

(1) Toetust antakse ühe õppepraktika juhendaja kohta kuni kahe praktikandi õppepraktika juhendamisega seotud täiendava töö tasustamiseks õppepraktika perioodil. Toetust õppepraktika juhendaja kohta eraldatakse kuni 40 juhendamistunni eest nädalas.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(2) Toetust antakse vastavalt §-s 6 sätestatud piirmääradele järgmiste kulude (edaspidi abikõlblikud kulud) katteks: õppepraktika juhendaja täiendav töötasu ning tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(3) Abikõlblike kulude hulka võib arvata ainult neid kulusid, mis on tekkinud õppepraktika perioodil või hiljemalt lepingus sätestatud lõpparuande esitamise tähtpäevaks.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(4) Abikõlblike kulude hulka arvatakse õppepraktika juhendajale praktikandi juhendamise eest makstav täiendav tasu õppekavas ette nähtud ja taotluses näidatud õppepraktika mahus.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(5) (Kehtetu - Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

§ 5. Õppepraktika periood

(1) Õppepraktika periood on taotluses märgitud toetuse taotleja ja õppeasutuse vahel kokku lepitud ajavahemik, mil algavad ja lõpevad projekti tegevused ning tekivad projekti elluviimiseks vajalikud kulud.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(2) Õppepraktika periood peab jääma ühte kalendriaastasse.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(3) Leping loetakse lõppenuks pärast lõpparuande kinnitamist ja viimase väljamakse tegemist toetuse saajale.

§ 6. Toetuse piirmäärad ja tingimused

(1) Toetuse piirmäär ühe praktikandi juhendamise kohta tunnis on 2 eurot, sealhulgas töötasult makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed.

(2) Toetuse piirmäär on 2000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

(3) Toetust antakse abikõlblike kulude katmiseks 100% ulatuses abikõlblikest kuludest.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE

§ 7. Toetuse taotlemine

(1) Toetuse taotlemine toimub voorude kaupa.

(2) Taotluste vastuvõtt ja voorude tähtpäevad kuulutatakse välja ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga ning sellest annab ettevõtlusamet teada üleriigilise levikuga päevalehes ja ameti veebilehel.

(3) Taotlus esitatakse ettevõtlusametile taotlusvormil. Ettevõtlusamet teeb taotlusvormi kättesaadavaks ameti veebilehel ja ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis.

(4) Taotlus esitatakse ettevõtlusametile digitaalallkirjaga elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina koos elektroonilise koopiaga. Taotlusele kirjutab alla taotleja esindusõiguslik isik.

(5) Taotluste vastuvõtmine peatatakse ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga, kui vastaval eelarveaastal rahuldatud taotluste alusel väljamaksmisele kuuluvate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on vastaval eelarveaastal ettevõtlusametile toetuse maksmiseks ette nähtud. Taotluste vastuvõtu peatamisest     annab ettevõtlusamet teada üleriigilise levikuga päevalehes ja Tallinna linna veebilehel. Taotlused, mis on esitatud pärast taotluste vastuvõtmise peatamist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejatele.
   (Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(6) Pärast lõikes 5 nimetatud taotluste vastuvõtmise peatamist jätkatakse taotluste vastuvõtmist ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga juhul, kui linnaeelarves nähakse ette täiendavad vahendid toetuse maksmiseks. Taotluste vastuvõtmise jätkamisest annab ettevõtlusamet teada üle (riigilise levikuga päevalehes ja     Tallinna linna veebilehel.
  (Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

§ 8. Nõuded taotlejale

(1) Toetuse taotlejaks võib olla Eesti äriregistris registreeritud äriühing, kes on registreeritud Tallinnas, kelle põhitegevuskohaks on Tallinn ja õppepraktika läbiviimise koht on Tallinnas (v.a kliendikülastused).

(2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

1) taotlejal ei tohi olla maksuvõlga riiklike ega kohalike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatatuse korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud Maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse;

2) (Kehtetu - Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

3) taotleja või tema üle valitseva mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

4) taotleja on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande;
  (Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

5) taotleja täistööajaga töötajate arv on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal vähemalt 1.
 (Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

§ 9. Taotleja kohustused

(1) Taotleja on kohustatud:

1) esitama ettevõtlusameti nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet ja -dokumente nõutud vormis ja tähtajal;

2) võimaldama kontrollida taotleja ja taotluse vastavust nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust ning kontrollida esitatud andmete õigsust;

3) teavitama ettevõtlusametit kirjalikult või e-posti teel enne planeeritud tegevuste toimumist projektis nimetatud praktika või tegevuste toimumisaja või -koha või õppepraktika juhendaja muutumisest;

4) asjaolude selgumisel viivitamata informeerima ettevõtlusametit kirjalikult kõigist esitatud andmete muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada ettevõtlusametit või taotlejat oma kohustuste täitmisel, sealhulgas taotleja nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, taotleja ümberkujundamisest, tema suhtes pankrotiavalduse esitamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;

5) viivitamata kirjalikult informeerima toetust taotleva äriühingu või selle osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;

6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama ettevõtlusametile informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 10. Nõuded taotlusele

(1) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

1) üldandmed taotleja kohta, sealhulgas ärinimi, äriregistri kood, käibemaksukohustuslase number, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangarekvisiidid, esindusõigusliku isiku andmed, põhitegevusala ning selle lühikirjeldus;

2) andmed õppepraktika kohta, sealhulgas selle eesmärk, andmed õppepraktika juhendaja ja õppepraktika läbiviimise koha või kohtade kohta, oodatavad tulemused, tegevuste algus- ja lõppkuupäev, juhendamistundide arv, kulud tegevuste lõikes, toetuseks taotletav summa;
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

3) esitatud lisadokumentide loetelu (õppeasutuse kinnitus õppepraktika toimumise ning info praktikandi kohta, õppepraktika kava, õppepraktika juhendaja pädevust tõendavad dokumendid);
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

4) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

(2) Taotlus peab olema esitatud hiljemalt õppepraktika perioodi esimesel päeval.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 11. Taotluse menetlemine

(1) Kui taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb muid puudusi, võib ettevõtlusamet nõuda taotlejalt lisateavet taotluses esitatud andmete kohta ja/või taotluses esinevate puuduste kõrvaldamist. Seejuures tuleb näidata, millised asjaolud vajavad selgitamist ja/või täiendamist ning mis tähtajaks tuleb need esitada. Kui puudust tähtajaks ei kõrvaldata, võib ettevõtlusamet jätta taotluse läbi vaatamata.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(2) (Kehtetu - Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(3) Vajaduse korral konsulteerib ettevõtlusamet haruliidu või muu selle valdkonna ettevõtjate ühenduse ja/või spetsialistidega.

(4) (Kehtetu - Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(5) (Kehtetu - vk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

§ 12. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine otsustatakse ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest.

(2) Taotlus rahuldatakse, kui taotleja ja taotlus vastavad korras esitatud nõuetele. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotleja või taotlus ei vasta korras esitatud nõuetele.

(3) Kui nõuetele vastavate taotluste alusel väljamaksmisele kuuluv summa ületab ettevõtlusametile vastaval eelarveaastal toetuseks ettenähtud kogusumma, järjestab ettevõtlusamet taotlused nõuetekohaste taotluste laekumise aja järgi ja teeb § 7 lõikes 5 nimetatud otsuse. Enne otsuse tegemist laekunud taotlused rahuldatakse linnaeelarves selleks ettenähtud summa ulatuses ja taotluste laekumise järjekorra kohaselt. Taotlused, millele eelarves ettenähtud vahenditest ei piisa, jäetakse rahuldamata.

(4) Ettevõtlusamet edastab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale posti või e-posti teel 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Digitaalselt allkirjastatud otsuse võib edastada e-posti teel eeldusel, et taotleja on taotluses selleks nõusoleku andnud.

(5) Taotluse rahuldamise otsus kehtib kaks kuud arvates otsuse tegemisest, mille jooksul taotleja sõlmib ettevõtlusametiga lepingu.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

§ 13. (Kehtetu - Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

§ 14. Toetuse väljamaksmine

(1) Toetuste kasutamist ja väljamaksmist reguleerib leping. Toetuse tüüplepingu vormi ja selle lisad kinnitab linnavalitsus.

(2) Toetuse maksmise aluseks on toetuse saaja tegelikud õppepraktika läbiviimisel tehtud abikõlblikud kulud.

(3) Toetus makstakse välja pärast toetuse saaja esitatud aruande kinnitamist ettevõtlusameti poolt.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(4) Ettevõtlusametil on igal ajal õigus teostada toetuse kasutamise kontrolli, nõuda lisainformatsiooni ja -dokumente õppepraktika läbiviimise ning toetuse kasutamise kohta.

(5) Kui toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt või kui toetuse saaja rikub käesoleva korra või lepingu tingimusi või esitab valeandmeid, on ettevõtlusametil õigus leping ühepoolselt lõpetada, edasine toetuse väljamaksmine peatada ning väljamakstud toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 15. Aruandlus, kontroll ja dokumentide säilitamine

(1) Toetuse saaja on kohustatud lepingus sätestatud korras esitama aruande. Aruande vorm on lepingu lahutamatu osa.
  (Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(2) Toetuse kasutamist kontrollib ettevõtlusamet.

(3) Ettevõtlusametil on igal ajal õigus teostada toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrolli, nõuda lisainformatsiooni ja -dokumente õppepraktika läbiviimise ning toetuse kasutamise kohta.

(4) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub ettevõtlusamet esitatud taotlusest, lepingu tingimustest, aruandest ja vajaduse korral kohapealse kontrolli tulemustest.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

(5) Ettevõtlusamet korraldab taotluste, nende kohta tehtud otsuste ja toetuse kasutamise aruannete säilitamise.

§ 151. Korra kohaldamine enne selle jõustumist esitatud taotlustele ja sõlmitud lepingutele

Taotlustele, mis on esitatud, ja lepingutele, mis on sõlmitud enne korra muudatuste jõustumist, kohaldatakse taotluse esitamise või lepingu sõlmimise hetkel kehtinud õigusakte.
(Tvk m 19.06.2012 nr 17, jõustumine 03.09.2012)

§ 16. Õigusakti kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 17. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees