Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Riigihanke (registreerimisnumber 106713) "ID-kaardi rakendamisel põhineva ID-pileti kasutamisvõimaluste laiendamine" hankelepingu heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 10.12.2008 korraldus number 2110
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2008 nr 2110-k

 

 

Riigihanke (registreerimisnumber 106713) „ID-kaardi rakendusel põhineva ID-pileti kasutusvõimaluste laiendamine“
hankelepingu heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3, § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2008 istungi protokolli nr 13 päevakorrapunktiga nr 37 „Informatsioon ID-pileti rakendusvõimaluste analüüsi ja Tallinna ID-pileti kasutusvõimaluste laiendamise riigihanke lähteülesande kohta ja riigihanke korraldamine“

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Sertifitseerimiskeskus vahel sõlmitav riigihanke (registreerimisnumber 106713) „ID-kaardi rakendusel põhineva ID-pileti kasutusvõimaluste laiendamine“ hankelepingu projekt.

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Määrata lepingu täitmise eest vastutavateks isikuteks:

3.1 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja;

3.2 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja;

3.3 Tallinna Keskkonnaameti juhataja.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Sertifitseerimiskeskus, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Keskkonnaametile ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008

korralduse nr 2110-k

LISA

 

Riigihanke (registreerimisnumber 106713) „ID-kaardi rakendusel põhineva ID-pileti kasutusvõimaluste laiendamine“ hankeleping

 

 

 

 

Riigihanke (registreerimisnumber 106713) „ID-kaardi rakendusel põhineva ID‑pileti kasutusvõimaluste laiendamine“ hankeleping

 

Tallinnas                                                                                                                     detsember  2008

 

Hankeleping on sõlmitud riigihanke (registreerimisnumber 106713)ID-kaardi rakendusel põhineva ID-pileti kasutusvõimaluste laiendamine“ edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud andmete alusel.

 

Tallinna linn (edaspidi tellija) Tallinna Linnakantselei (registrikood 10747013) kaudu, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse  . 2008 korralduse nr   -k alusel linnasekretär Toomas Sepp, ja

Aktsiaselts Sertifitseerimiskeskus (registrikood 10747013) (edaspidi täitja), keda esindab põhikirja alusel juhataja Kalev Pihl,

kumbki eraldi edaspidi pool või koos pooled, sõlmisid hankelepingu (edaspidi ka leping) alljärgnevas.

 

1.      Üldsätted

 

1.1.   Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel lepingust ning sellega reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eelkõige riigihangete seaduses ja võlaõigusseaduses sätestatust.

1.2.   Leping sõlmitakse riigihanke „ID-kaardi rakendusel põhineva ID-pileti kasutusvõimaluste laiendamine“ (registreerimisnumber 106713) tulemusena. Teenus peab vastama hankedokumentides esitatud tingimustele ja seda tuleb osutada edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud andmete alusel.

1.3.   Leping koosneb hankedokumentidest, edukaks tunnistatud pakkumusest ning lepingu lisadest. Allakirjutamise hetkel on lepingule lisatud järgmised lisad:

1.3.1.      riigihanke (registreerimisnumber 106713) hankedokumendid;

1.3.2.      täitja riigihankele nr 106713 esitatud pakkumus.

 

2.      Mõisted

 

2.1.   Tellija – Tallinna linn. Mõiste tellija hõlmab ka Tallinna linna ametiasutusi, kelle punktis 3.3 nimetatud hallatavates asutustes täitja teenust osutab.

2.2.   Täitja – edukaks tunnistatud pakkumuse esitaja, kellega tellija sõlmib lepingu.

2.3.   ID-pilet – teenuse kasutamise õigust tõendav virtuaalne pilet, mis võimaldab määratud ajal vastavalt teenuse olemusele piiratud või piiramatu arv kordi kasutada piletiga seotud teenust.

2.4.   ID-pileti tulem – ID-piletite müügisumma koos käibemaksuga.

2.5.   Tarbija – isik, kes omandab ID-pileti alusel õiguse kasutada vastavat teenust.

2.6.   Müügikanal – ühele juriidilisele isikule kuuluv, tehniliselt identselt lahendatud ja ühtse kanalitasuga müügipunktide grupp.

2.7.   Kanalitasu – tasu, mida müügikanali valdaja võtab tarbijalt infrastruktuuri ja teenuse kasutamise eest. Kanalitasu ei rakendata tellija opereeritavates müügipunktides.

2.8.   Finantsteenistus – Tallinn Linnakantselei koosseisu kuuluv linna finantsvaldkonda juhtiv struktuuriüksus.

 

3.      Lepingu ese

 

3.1.   Lepingu esemeks on tellija ametiasutuste hallatavates asutustes ID-kaardi rakendusel põhineva piletimüügi opereerimise teenuse osutamine (edaspidi teenus). Teenuse sisuks on ID‑piletite müügi ja klienditeeninduse korraldamine koos müügi-, soodustus-, kehtivus- ja kontrolliandmete salvestamise, käitlemise, tõendamise, arhiveerimise ja aruandlusega ning ID-piletite kontrolöride varustamine kontrolliseadmetega koos hoolduse ja andmete uuendamisega.

3.2.   Tellija ametiasutusteks lepingu mõistes on Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet ning Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

3.3.   Teenust osutatakse järgmistes tellija ametiasutuste hallatavates asutustes:

3.3.1.      Tallinna Keskkonnaameti hallatavas asutuses Tallinna Botaanikaaed;

3.3.2.      Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti hallatavates asutustes Tallinna Loomaaed, Tallinna Filharmoonia ja Tallinna Linnamuuseum;

3.3.3.      Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatavates asutustes Nõmme Ujula, Õismäe Ujula ja Lasnamäe Kergejõustikuhall.

 

4.      Teenuse liidestamine Tallinna finantsinfosüsteemidega

 

4.1.   Teenusega hõlmatud ID-piletite müügi maksesündmustele lisab täitja finantsteenistuse määratud struktuuriga viitenumbri ja teenuse koodi.

4.2.   Täitja kasutab müüdavate ID-piletite hindade jm parameetrite määratlemiseks tellija poolt SAP-s hallatavat linna teenuste registrit, selle liidestamisele eelneval perioodil aga tellija väljastatavaid, sama informatsiooni sisaldavaid elektroonseid andmefaile MS Exceli või .csv‑formaadis.

4.3.   Täitja teostab lepingu punktis 6.2 määratletud aruandluse tellija jaoks veebiteenusena.

4.4.   Tellija ametiasutuste hallatavate asutuste kassapunktides kasutatakse kaardimaksete teostamiseks vajaduse korral täitja paigaldatavaid kaardimakset võimaldavaid seadmeid nii teenuse raames pakutavate kui ka teenuseväliste piletite eest tasumisel. Kaardimaksete teostamise lepingud sõlmib finantsteenistus ning nendega seotud kulud kannab tellija ametiasutuse hallatav asutus.

 

5.      Lepingu jõustumine ja tähtaeg

 

5.1.   Leping loetakse sõlmituks selle allakirjutamisega.

5.2.   Teenust osutatakse 60 kalendrikuu jooksul kahes etapis vastavalt lepingu lisa 1 lähteülesande punktis 2.5 sätestatule. Mõlema etapi nõuetekohane täitmine kinnitatakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga:

5.2.1.      esimeses etapis sätestatud nõuded peavad olema täidetud kuue kalendrikuu jooksul alates lepingu sõlmimisest;

5.2.2.       teises etapis sätestatud nõuded peavad olema täidetud 18 kalendrikuu jooksul alates lepingu sõlmimisest.

 

6.      Teenustasu maksmise ja arvelduste kord

 

6.1.   Tellija ametiasutus maksab punktis 3.3 nimetatud hallatavates asutustes osutatud teenuse eest täitjale igakuist teenustasu:

6.1.1.      2,8 % ID-piletitulemist;

6.1.2.      kolm krooni (millele lisandub käibemaks) igalt ID-pileti ostutehingult.

6.1.3.       Täitja esitab hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 3. tööpäeval tellija ametiasutusele  teenustasu arve ja punktis 6.2.3 nimetatud kuuaruande.

6.1.4.       Tellija ametiasutus tasub täitjale teenustasu 14 kalendripäeva jooksul alates arve saamisest. Iga ülekandega viivitatud päeva eest kohustub tellija ametiasutus tasuma täitjale viivist 0,025% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest kuni kohustuse täitmiseni.

6.2.   Aruandlus tähendab täitja poolt tellijale järgmise sisu ja sagedusega aruannete esitamist:

6.2.1.      finantsteenistusele tööpäeva piletimüügi detailne aruanne teenuse osutamisele järgneval tööpäeval kell 10.00;

 

6.2.2.      finantsteenistusele ja tellija ametiasutusele nädala piletimüügi aruanne teenuse osutamisele järgneva nädala teisel tööpäeval kell 17.00;

 

6.2.3.      finantsteenistusele ja tellija ametiasutustele kuu piletimüügi aruanne teenuse osutamisele järgneva kuu kolmandal tööpäeval kell 17.00.

 

6.3.   Tellija asutuste kassapunktides ID-piletite müügi korral sularahaga tasumisel või kaardimakse teostamisel vähendab täitja selle summa võrra lepingu punkti 7.2.5 järgi täitja poolt tellija asutusele üle kantavat ID-pileti tulemit. Nende summade arvestus kajastub nädala piletimüügi aruannetes, mille täitja esitab lepingu punkti 6.2.2 järgi.

 

 

7.      Täitja õigused ja kohustused

 

7.1.   Täitjal on õigus:

7.1.1.      sõlmida allhankelepinguid pakkumuses esitatud alltöövõtjatega;

7.1.2.      peatada ajutiselt teenuse osutamine süsteemi hooldustöödeks (edaspidi hooldusvaheajad). Lubatud hooldusvaheaegade ajavahemikud on alljärgnevad:

7.1.2.1. plaanilised hooldustööd igal päeval 00.00–06.00;

7.1.2.2. hädaseisaku pikkus ajavahemikul 06.00–24.00:

7.1.2.2.1.      seisakute pikkus kumulatiivselt ühes kuus – kuni 4 tundi;

7.1.2.2.2.      seisakute pikkus kumulatiivselt ühes aastas – kuni 10 tundi;

7.1.2.2.3.      ühekordne seisak maksimaalselt 45 min.

7.1.3.       Tellija kirjalikul nõusolekul avalikustada kolmandatele isikutele andmeid teenuse olemuse, tasumise viiside ja soodustuste, müüdud ID-piletite hindade ja arvu, teenust kasutavate tarbijate arvu kohta ning muid teenuse osutamisega seoses teatavaks saanud asjaolusid, välja arvatud teavet tellija tarkvara arenduste kohta;

7.1.4.       pakkuda ID-piletiga seotud tasulisi lisaväärtusteenuseid (näiteks teavitusteenus, lisainfoteenused). Täitja ei ole kohustatud nimetatud teenuste müügitulemit tellijale üle kandma;

7.1.5.       muuta pakkumuses esitatud telefoninumbreid, teavitades sellest tellijat vähemalt üks kuu ette.

7.2.   Täitjal on kohustus:

7.2.1.       osutada teenust lepingus ja selle lisades sätestatud tingimustel ja kokkulepitud tähtaegadel;

7.2.2.       esitada eelnevalt tellijale heakskiitmiseks pakkumuses toodud tööde läbiviijate või alltöövõtjate asendamised;

7.2.3.      täita lepinguga võetud kohustusi õigel ajal ja kvaliteetselt;

7.2.4.      tellija nõudmise korral kirjalikult selgitada lepingu täitmise küsimusi;

7.2.5.       kanda iga nädal ametiasutuste hallatavaid asutusi teenindavatele tellija arvelduskontodele üle ID-pileti tulem. Täitja kannab nädala piletitulemi üle järgneva nädala esimese kahe tööpäeva jooksul. Iga ülekandega viivitatud päeva eest kohustub täitja tasuma tellija ametiasutusele viivist 0,025% tasumata summalt kuni kohustuse täitmiseni;

7.2.6.       esitada tellija ametiasutusele kuu ID-pileti tulemi kogumise teenustasu arved ja kuu aruanne vastavalt lepingu punktis 6.1.3 sätestatule;

7.2.7.      esitada aruandeid vastavalt lepingu punktis 6.2 sätestatule;

7.2.8.      informeerida tellijat ja tellija ametiasutust kohe teenuse osutamise käigus tekkinud probleemidest ning nõutada tellija juhiseid ja informatsiooni;

7.2.9.      kooskõlastada tellija ja tellija ametiasutusega iga müügikanali käivitamine;

7.2.10.  sõlmida tellijaga kooskõlastatult tellija ametiasutuste hallatavate asutustega lepingud, mis reguleerivad kassapunktide vastutust ja kohustusi teenuse osutamisel.

7.3.   Täitja kohustub kandma järgmised kulud:

7.3.1.      teenuse väljatöötamise ja haldamisega seotud kulud;

7.3.2.      vajaduse korral kaardimaksete teostamist võimaldavate seadmete hankimise ja paigaldamisega seotud tehnilised kulud;

7.3.3.      kontrollseadmete soetamise ja hooldamise kulud, välja arvatud kontrollseadmete mittesihipärasest kasutamisest tingitud parandamise või asendamisega seotud kulud;

7.3.4.      aruandlusega seotud kulud;

7.3.5.      õiguste kontrollimiseks teostatavate päringute sidekulud;

7.3.6.      täitja kulud teenuse liidestamisel Tallinna finantsinfosüsteemidega vastavalt lepingu punktile 4.

 

8.      Tellija kohustused ja õigused

 

8.1.   Tellijal on õigus:

8.1.1.      nõuda täitjalt selgitusi teenuse osutamise käigu kohta ja kontrollida osutatava teenuse vastavust lepingus sätestatud tingimustele ja tähtaegadele.

8.2.   Tellijal on kohustus:

8.2.1.      täita lepingu ja lepingu lisadega võetud kohustused tähtajaks;

8.2.2.      võimaldada kokkuleppel täitjaga ruume teenusega seotud koolitusteks;

8.2.3.      kanda tellija kulud teenuse liidestamisel Tallinna finantsinfosüsteemidega vastavalt lepingu punktile 4;

8.2.4.      korraldada omal kulul sularaha nõuetekohane käitlemine ja inkasseerimine tellija ametiasutuste hallatavate asutuste kassapunktides;

8.2.5.      kanda kontrollseadmete mittesihipärasest kasutusest tingitud hoolduse ja asendamise kulud;

8.2.6.      tagada punktis 7.2.10 nimetatud tellija kassapunktide vastutust ja teenuse osutamisel asutuse kohustusi reguleerivate lepingute sõlmimine.

 

9.      Autoriõigused

 

Väljatöötatud süsteemi või selle osade (sealhulgas seadmed, tarkvara jne) autoriõigused kuuluvad väljatöötajale.

 

10.  Poolte vastutus ja lepingu lõpetamine

 

10.1.     Lepingut rikkunud pool on kohustatud tekkinud kahjud teisele poolele hüvitama.

10.2.    Pretensioonid mittenõuetekohase teenuse osutamise kohta esitab tellija ametiasutus täitjale kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast rikkumisest teada saamist. Täitja on kohustatud viima mittenõuetekohase teenuse osutamise tellija määratud mõistliku aja jooksul oma kulul nõuetega vastavusse.

10.3.     Kui täitja ei vii teenuse osutamist punkti 10.2 kohaselt tellija määratud mõistliku aja jooksul nõuetega vastavusse, on tellija ametiasutusel õigus nõuda igakordse rikkumise korral 10 000 krooni leppetrahvi, teavitades sellest ka tellijat.

10.4.    Tellija ametiasutusel on õigus teenuse osutamise eest tasumisel vähendada tasumisele kuuluvat summat leppetrahvi summa võrra, teavitades sellest ka tellijat.

10.5.    Lepingu oluliseks rikkumiseks loetakse punktis 10.3 kirjeldatud juhtumi asetleidmist rohkem kui kolmel korral lepingu kehtivuse aja jooksul. Lepingu olulise rikkumise korral on tellijal õigus nõuda 30 000 krooni leppetrahvi ja leping erakorraliselt ühepoolselt lõpetada.

10.6.    Punktides 10.3 ja 10.4 sätestatud leppetrahvi kohaldamisest koos lepingu rikkumise asjaoludega teatab täitjale tellija ametiasutus. Täitjal ei ole õigust tasaarvestamisest keelduda.

10.7.        Kui poolel on õigus nõuda teiselt poolelt lepingus sätestatud leppetrahvi maksmist, kaotab ta õiguse leppetrahvi nõuda, kui ta ei teata teisele poolele leppetrahvi nõude esitamisest kolme kuu jooksul päevast, mil õigustatud pool sai teada leppetrahvi nõudmise õiguse tekkimisest.

10.8.        Leppetrahvi maksmiseks kohustatud pool on kohustatud leppetrahvi tasuma kümne tööpäeva jooksul arvates õigustatud poolelt sellekohase nõude saamisest, kui leppetrahvi ei tasaarvestata.

10.9.        Lepingus sätestatud viiviste ja leppetrahvide tasumine ei vabasta pooli lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

10.10.         Kui täitja ei ole alustanud teenuse osutamist lepingus sätestatud tähtajal, on tellijal õigus leping enne tähtaega lõpetada, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva, ja nõuda täitjalt leppetrahvi 150 000 krooni.

10.11.         Täitja tegevusest tingitud lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei ole täitjal õigust nõuda lepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud kulude hüvitamist.

10.12.         Pool vastutab kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav võlaõigusseaduse kohaselt (vääramatu jõud, force majeure).

10.13.         Pool, kes soovib tugineda vääramatu jõu asjaoludele, on kohustatud sellest teisele poolele kirjalikult teatama viivitamata, kuid hiljemalt kolme kalendripäeva jooksul vääramatu jõu asjaoludest teadasaamisest arvates. Samuti tuleb toimida vääramatu jõu asjaolude äralangemisel.

10.14.    Lepingu täitmise võimatuse korral lükkuvad kõik lepingus toodud ja veel saabumata tähtajad edasi perioodi võrra, mil kohustuste täitmine oli vääramatu jõu tõttu takistatud. Kohustuste täitmise tähtaegade edasilükkamine peab olema vormistatud lepingu muudatusena.

10.15.    Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või nende mõju vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud.

10.16.         Kui lepingust tulenevate kohustuste täitmine ülaltoodud asjaoludel osutub võimatuks enam kui ühe kuu jooksul, on poolel õigus teist poolt sellest kirjalikult informeerides leping ühepoolselt lõpetada, ilma et kummalgi poolel oleks õigus nõuda teiselt poolelt sellest tulenevate kahjude hüvitamist.

11.  Teadete edastamine

11.1.              Pooled, ametiasutused või ametiasutuse hallatavad asutused teavitavad üksteise kontaktisikuid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjaoludest, mis võivad mõjutada lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist. Omavahelised teated edastatakse teadmiseks tellija kontaktisikule.

11.2.              Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult esitatud, kui nimetatud teated on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis edastatud lepingus märgitud poolte kontaktisikutele.

11.3.              Kirjalik teade on kätte antud, kui see on üle antud allkirja vastu või kui tähitud kirja postitamisest on möödunud viis kalendripäeva. E-posti kättesaamise kohta saadetakse teisele poolele viivitamata kinnitus, kui teate saatja on selleks teates soovi avaldanud.

11.4.             Kõigist muudatustest lepingus teatatakse teisele poolele enne andmete muutumist. Nõuetekohaselt on saadetud teade, mille teine pool on edastanud lepingus märgitud kontaktisiku aadressile.

 

12.  Lõppsätted

12.1.             Pooltel on õigus lepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha ja kui lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu lepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.

12.2.             Lepinguga seonduvad eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras Harju Maakohtus.

12.3.             Lepingu tõlgendamisel lähtutakse poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb lepingut tõlgendada nii, nagu mõistlik isik võiks lepingut samade asjaolude esinemise korral mõista.

12.4.             Lepingu tingimusi tuleb tõlgendada koostoimes lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis vastab lepingu kui terviku tähendusele. Lepingu tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse kehtivaks.

12.5.             Kumbki pool ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise poole nõusolekuta.

12.6. Leping on koostatud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

 

13.  Poolte kontaktisikud

13.1.             Tellija kontaktisikuks on Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse linnauuringute osakonna peaspetsialist Maria Lille, telefon 616 4056, e-post maria.lille@tallinnlv.ee, aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn. Ametiasutused ja ametiasutuse hallatavad asutused on kohustatud teatama oma kontaktisikud täitjale ja tellija kontaktisikule.

13.2.             Täitja kontaktisikuks on Märt Randoja, telefon 627 0133 (mobiil 502 6133), e-post mart.randoja@sk.ee, aadress AS Sertifitseerimiskeskus, Väike-Karja 12, 10140 Tallinn.

13.3.             Pooled võivad lepingu täitmise käigus kontaktisikute andmeid muuta, teavitades sellest enne üksteist.

 

 

 

 

14.  Poolte allkirjad

        

 

Tallinna linn

Registrikood 10747013

Tallinna Linnakantselei

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn                                                                         

Tel. 640 4141

Faks  640 4327

E-post lvpost@tallinnlv.ee

Tellija

 

______________________________

Toomas Sepp

Linnasekretär

                  200              

AS Sertifitseerimiskeskus

Registrikood 75014920

Pärnu mnt 12

10148 Tallinn

Tel. 610 1880; 627 0137

Faks 610 1881

E-post info@sk.ee

 

Täitja

 

________________________________

Kalev Pihl

Juhataja

                          200

        

        

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär