Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel 20. märtsil 2008 sõlmitud investeerimistoetuse lepingu muutmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 10.12.2008 korraldus number 2106
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2008 nr 2106-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel 20. märtsil 2008 sõlmitud investeerimistoetuse lepingu muutmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2007 määruse nr 58 “Tallinna linna 2008. aasta eelarve“ lisaga 6 “Investeerimistegevuse eelarve“ ja Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2008 määruse nr 38 „Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve“ lisaga 5 “Kulude eelarve“:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel 20. märtsil 2008 sõlmitud investeerimistoetuse lepingu lisa 1 projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingu lisale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Ettevõtlusametile ja Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008

korralduse nr 2106-k

LISA

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel 20. märtsil 2008 sõlmitud investeerimistoetuse lepingu lisa 1

 

 

Tallinnas, “....“ detsembril 2008

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse .... detsembri 2009 korralduse nr .... alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli

ja

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, registrikoodiga 90009231, asukohaga
Suur-Sõjamäe tn 10a, Tallinn 11415, mida esindab juhatuse liige Anu Lõhmus (edaspidi Investeerimistoetuse saaja),

 

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi Pool või koos Pooled,

leppisid kokku järgmistes Poolte vahel 20. märtsil 2008. aastal sõlmitud investeerimistoetuse lepingu (edaspidi Leping) muudatustes:

 

1. Lepingu punkte 3.1.4 ja 3.1.5 muudetakse alljärgnevas sõnastuses:

3.1.4    1 000 000 (üks miljon) krooni hiljemalt 20.jaanuariks 2009;

3.1.5    1 000 000 (üks miljon) krooni hiljemalt 28. veebruariks 2009.

 

2. Lepingut täiendatakse punktidega 4.1.5 ja 4.1.6 alljärgnevas sõnastuses:

4.1.5    2009.a esimese kvartali aruanne esitada 15.04.2009;

4.1.6    lõpparuanne esitada 30.06.2009.

 

3. Käesolev Lepingu lisa on Lepingu lahutamatuks osaks ja jõustub tagasiulatuvalt 1. novembrist 2008.

 

4. Käesolev Lepingu lisa on koostatud 2 (kahes) võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb 1 (üks) eksemplar.

 

 

Tallinna linn                                                            Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

________________                                                __________________

Jaanus Mutli                                                              Anu Lõhmus

Abilinnapea                                                               Juhatuse liige