Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Spordihalli põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 10.12.2008 määrus number 93
Jõustumine:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivus:17.01.2011 - ... [RT IV, 27.06.2013, 12]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 12.01.2011 nr 2, jõustumine 17.01.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

  10. detsember 2008 nr 93

 

 

 

 

 

Tallinna Spordihalli põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse
§ 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra p 2.6 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1. Üldsätted

(1) Tallinna Spordihall (edaspidi asutus) on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus. Asutuse tegevuse eesmärk on luua tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks tingimused ja võimalused ning pakkuda sportimisvõimalusi, anda sportimiseks ja spordi- ja kultuuriürituste tarbeks kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ning spordivahendeid.

(2) Asutuse ametlik nimi on Tallinna Spordihall ja inglise keeles Tallinn Sportshall.

(3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Herne 30, 10132 Tallinn.

(4) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

(5) Asutusel on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid ning sümboolika. Asutuse põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

(6) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Ülesanded

(1) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:

1) korraldab enda ja oma struktuurüksuste tööd;

2) loob tingimused tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks ja arendab neid;

3) eelistab sportimisvõimaluste pakkumisel Tallinna sporditegevuse toetust saavaid spordiorganisatsioone, kes korraldavad sporditegevust Tallinna lastele, noortele ja puuetega inimestele;

4) soodustab Tallinna laste, noorte ja puuetega inimeste sporditegemist;

5) haldab, hooldab ja parendab enda valdusesse antud kinnistuid ja muud vara;

6) osutab või võimaldab osutada toitlustus-, majutus- ja olmeteenuseid;

7) korraldab muud asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;

8) korraldab või võimaldab korraldada spordi- ja kultuuriüritusi, sh rahvusvahelisi üritusi, näitusi, messe jms ja loob selleks vastavad tingimused;

9) annab kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ja spordivahendeid;

10) korraldab või võimaldab korraldada spordivõistlusi, sh rahvusvahelisi võistlusi;

11) kirjastab ja levitab asutuse tegevuse ja spordiga seotud trükiseid;

12) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

(2) Lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisel osutab asutus tasulisi ja tasuta teenuseid vastavalt Tallinna õigusaktidele ja kinnitatud hindadele.

§ 3. Vara ja vahendid

(1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele amet on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

(2) Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga sooritada tehinguid üksnes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras ning selle üle peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

(3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit.

§ 4. Juhtimine

(1) Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ameti juhataja. Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab ameti juhataja.

(3) Asutuse direktorit asendab asetäitja või ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

(4) Direktor:

1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja eelarveliste vahendite õiguspärase ja sihtotstarbelise kasutamise eest;

2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust;

3) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks asutusele linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras;

4) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

5) kooskõlastatult ameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö teostamise alused (palgajuhendi).

6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;

7) olitab vajaduse korral juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama asutust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

8) kinnitab asutuse asjaajamise- ja töökorra ning muud töökorraldusdokumendid;

9) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

10) esitab ametile linna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt asutuse eelarve projekti;

11) on asutuse eelarve vastutav täitja;

12) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse esitamise eest;

13) esitab vähemalt üks kord aastas asutuse tegevuse aruande ameti juhatajale;

14) tagab seaduste, muude riigi ja linna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;

15) korraldab asutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;

16) täidab muid ülesandeid.

§ 5. Struktuur

(1) Asutuse struktuuriüksus on filiaal, mida koordineerib filiaali koordinaator, kellega sõlmib töölepingu asutuse direktor.

(2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised filiaalid:

1) Nõmme Tennisekeskus (Rahu 3, 11611 Tallinn);

2) Nõmme Ujula (Vabaduse pst 156, 10921 Tallinn);

3) Lasnamäe Kergejõustikuhall ja Jalgpalliväljak (Punane 45, 13619 Tallinn);

4) Õismäe Ujula (Ehitajate tee 109a/2, 13517 Tallinn);

5) Kalevi Spordihall (Juhkentali 12, 10132 Tallinn).
(Tlv m 12.01.2011 nr 2, jõustumine 17.01.2011)

§ 6. Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

(1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

(2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab amet vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

(3) Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegadeks.

(4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.

(3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär