Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hõbeda tn 3 endise kinnistunr 427 maa tagastamine ja Hõbeda tn 5 endise kinnistu nr 426 maa mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 10.12.2008 korraldus number 2079
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

10. detsember 2008 nr 2079-k

 

 

 

 

 

Hõbeda tn 3 endise kinnistu nr 427 maa tagastamine ja Hõbeda tn 5 endise kinnistu nr 426 maa mittetagastamine

 

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 12 lg 12, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 1 ja p 3, § 221 lg 5, § 36, Maakorraldusseaduse § 5 lg 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse
5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määrusega nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“, Tallinna Linnavalitsuse
19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. septembri 1993 otsus nr 1089 ja
7. märtsi 1994 otsus nr 1089/206, millega on Tallinnas Hõbeda tn 3, endisel kinnistul nr 427 (pindala 356,31 m2) ja Hõbeda tn 5, endisel kinnistul nr 426 (pindala 363,48 m2) asunud ehitiste ja kruntide, pindala kokku 719,79 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Tallinna notari Piret Pressi 12. mail 2005 koostatud ja tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping, notari ametitoimingute raamatu registri nr 3089, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud endiste kinnistute nr 426 ja nr 427 maa, pindala kokku 719,79 m2, tagastamise nõudeõiguse; litsentsi omava maamõõtja Tiit Teppo koostatud katastriüksuse plaan töö nr 6/2006; maa tagastamise toimiku nr 591 materjalid:

 

 

 

 

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Hõbeda tn 3;

1.2 pindala: 413 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 427, pindala 356,31 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 35631/41300 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX.

3. Hõbeda tn 3 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101029071 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 05.11.2008.

4. Lugeda endise kinnistu nr 427 maa tagastamise taotlus lahendatuks.

5. Mitte tagastada endise kinnistu nr 426 maa-ala suurusega 363,48 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

6. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

7. Punktis 2 nimetatud isikul tasuda õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 172 (ükssada seitsekümmend kaks) krooni ja 55 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida tagastatava maa aadress.

8. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

8.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

8.2  taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lõike 2 kohaselt.

9. Avalikult kasutatavalt teelt on senini läbi Hõbeda tn 3 maaüksuse toimunud juurdepääs Hõbeda tn 5 ja Hõbeda tn 7 maaüksustele. Juurdepääsu tagamiseks Hõbeda tn 5 ja Hõbeda tn 7 maaüksustele avalikult kasutavalt teelt on Hõbeda tn 3 ning Hõbeda tn 5 ja Hõbeda tn 7 kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

10. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustumisest.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX;

11.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär