Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kunstikooli direktori ametisse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 10.12.2008 korraldus number 2068
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2008 nr 2068-k

 

 

Tallinna Kunstikooli direktori ametisse kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, Huvikooli seaduse § 15 lg 1, Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 määruse nr 53 „Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli juhataja või direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord“ § 17 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 § 1 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Kinnitada Tallinna Kunstikooli direktori ametikohale Toomas-Vahur Lihtmaa.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Toomas-Vahur Lihtmaale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär