Volituse andmine Kalle Klandorfile Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmisel ning varaga tehingute tegemisel)

Tallinna Linnavalitsus 26.11.2008 korraldus number 2018
Kehtetuks tunnistamine 16.12.2009
Redaktsiooni kehtivus 26.11.2008 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 16.12.2009 nr 2091

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 26. november 2008  nr 2018-k

 

 

Volituse andmine Kalle Klandorfile

Tallinna linna esindamiseks

 

 

 

Perekonnaseaduse § 93 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi p 1.3 ja 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord”  § 4 lg 2 ja lg 6 alusel:

 

 

     

1. Volitada Lasnamäe linnaosa vanemat Kalle Klandorfi (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõigis kohtutes seadusega sätestatud korras piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmisel ning eestkostetava varaga tehingute tegemisel.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 2005 korraldus nr 2371-k.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kalle Klandorfile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär