Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Mihhail Korbile Tallinna linna esindamiseks (üüri- või hooldustasu ning muude üüritud asjaga seotud võlgnevuste asjades)
Tallinna Linnavalitsus 26.11.2008 korraldus number 2015
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2008 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 23.12.2009 nr 2166

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 26. november 2008 nr 2015-k

 

 

Volituse andmine Mihhail Korbile

Tallinna linna esindamiseks

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 271-338, Eluruumide erastamise seaduse, Mitteeluruumide erastamise seaduse, Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra, Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 16 kinnitatud Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korra, Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määrusega nr 21 kinnitatud Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra ja Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 4 lg 2 ja 6 alusel:  

 

 

     

1. Volitada Kristiine linnaosa vanemat Mihhail Korbi (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna asjaajamiseks kõigis asutustes, organisatsioonides, kohtutes ja kõikide isikute ees:

1.1 eluruumi üüri- või hoolduslepingu sõlminud isikutelt üüri- või hooldustasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulude) võlgnevuste sissenõudmise, eluruumi üürilepingu ülesütlemise ja eluruumi valdusest vabastamise asjades;

1.2 äriruumi kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri- või hooldustasu ning muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulude) võlgnevuste sissenõudmise, äriruumide üürilepingute muutmise, ülesütlemise ning äripindade valdusest vabastamise asjades;

1.3 korteriomandite, eluruumide, mitteeluruumide ja mitteeluhoonete erastamise ning võõrandamisega seotud asjades;

1.4 kaasomandis oleva elamu mõtteliste osade erastamise läbiviimisel;

1.5 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri võlgnevuse sissenõudmise, üürilepingu ülesütlemise ja ehitise pinna valdusest vabastamise asjades;

1.6 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri võlgnevuse sissenõudmise, rajatise või selle osa kasutusse andmise lepingute ülesütlemise ja rajatise või selle osa valdusest vabastamise asjades;

1.7 Kristiine linnaosa ajalehes reklaami ja kuulutuste avaldamise eest tasu võlgnevuste sissenõudmise asjades;

1.8 esitama Harju Maakohtu kinnistusosakonnale ühepoolselt notariaalselt tõestatud kinnistamisavaldust ning kõiki punktides 1.1-1.4 nimetatud toimingute sooritamiseks vajalikke dokumente, sõlmima ja alla kirjutama kõikidele vajalikele lepingutele ning avaldustele, vormistama kõik vajalikud dokumendid ja sooritama kõik toimingud, mis on seoses punktides 1.1-1.4 toodud volitustega;

1.9 punktides 1.1-1.7 nimetatud toimingute sooritamiseks Tallinna linna nimel nõudma, vastu võtma ja esitama kõiki punktides 1.1-1.7 nimetatud toiminguteks vajalikke dokumente, sõlmima ja alla kirjutama kõikidele vajalikele lepingutele ning avaldustele, vormistama kõik vajalikud dokumendid ja sooritama kõik toimingud, mis on seoses punktides 1.1-1.7 toodud volitustega.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 korraldus nr 2547-k.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mihhail Korbile. 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär