Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
AS UniCredit Bank Eesti filiaali ja Tallinna linna vahelise finantstehingute raamlepingu heakskiitmine ning volituste andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 26.11.2008 korraldus number 2000
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. november 2008 nr 2000-k

 

 

AS UniCredit Bank Eesti filiaali ja Tallinna linna vahelise finantstehingute raamlepingu heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud AS UniCredit Bank Eesti filiaali ja Tallinna linna vahel sõlmitav finantstehingute raamlepingu projekt koos tingimustega.

2. Volitada linna finantsdirektorit Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  26. novembri 2008

korralduse nr 2000-k

LISA

 

FINANTSTEHINGUTE RAAMLEPING

 

PANK

AS UniCredit Bank Eesti filiaal

Aadress: Liivalaia 13/15, 10118 Tallinn

Registreerimisnumber: 11343140

Telefon: 6 688 370 Faks: 6 688 379

 

ja

 

KLIENT

Ärinimi, registrikood

Esindajad, isikukoodid

Kliendinumber

Arvelduskonto

Aadress

Telefon

Faks

E-post

 

sõlmivad käesoleva Finantstehingute Raamlepingu (edaspidi „Leping“) alljärgnevas:

 

1. Käesolev Leping, Panga Finantstehingute Raamlepingu Tingimused (edaspidi “Tingimused“), Lepingu alusel

sooritatud tehingud (edaspidi “Tehing“) ning muud Lepingu lisad moodustavad ühtse kokkuleppe, mille alusel

Pank ja Klient sooritavad kestvalt vastastikuseid finantstehinguid.

2. Käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on igal ajal kehtivad Tingimused ning sooritatud Tehingud.

3. Käesolevat Lepingut allkirjastades kinnitab Klient, et on läbi lugenud Tingimused, on küsinud Panga esindajalt

täiendavaid selgitusi Tingimuste sisu kohta ning on Tingimustest täielikult aru saanud. Iga käesoleva Lepingu

alusel tehtud Tehingu sooritamine Kliendi poolt tähendab, et Klient aktsepteerib Tingimusi sellisena, nagu need

kehtivad Tehingu tegemise hetkel ning ta on nendest teadlik ja nendest täielikult aru saanud.

4. Käesoleva Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et on teadlik käesoleva Lepinguga võetavatest finants- ja

muudest riskidest.

5. Lisaks käesolevale Lepingule kohaldatakse Kliendi ja Panga vahel igal ajal kehtivaid Panga Teenuste Üldtingimusi.

6. Käesoleva Lepingu alusel volitab ja määrab Klient Tehingute tegemiseks järgmised Määratud Esindajad:

 

Määratud esindaja nimi

Isikukood

Määratud esindaja allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Käesolevat Lepingut sõlmides tegutseb Klient rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses:

_ Enda nimel

_ Teis(t)e isiku(te) nimel:________________________________________________________________

Isiku nimi/nimetus, isikukood/registrikood aadress

 

 

 

 

 

Kliendi esindaja(te) nimi ja allkiri                                                   Panga esindaja(te) nimi ja allkiri

 

 


Kinnitatud

AS UniCredit Bank Eesti filiaal

1. september 2007

 

 

AS UNICREDIT BANK EESTI FILIAAL

 

FINANTSTEHINGUTE RAAMLEPINGU TINGIMUSED

 

 

I OSA

ÜLDTINGIMUSED

1. Mõisted

 

Käesolevates Tingimustes, Lepingus, Tehingutes ning Tehingukinnitustes kasutatakse alljärgnevaid mõisteid nende

defineeritud tähenduses:

 

“Arvelduskonto“ tähendab Kliendi arvelduskontot, mis on fikseeritud Kliendiga sõlmitud Finantstehingute

Raamlepingus.

 

„EURIBOR“ e. Euro Interbank Offered Rate on EURO-tsooni pankadevahelise turu pakutud intressimäär hoiustele eurodes, mis on avaldatud REUTERSi EURIBOR01 lehel või muul REUTERSi lehel kell 11.00 Brüsseli aja järgi.

 

"Finantsvara" on Tehingu esemeks olevad valuuta, intress/intressimäär või nendega seotud õigused ja kohustused.

 

"Forward-tehing" on Tehing, mille kohaselt ühel Poolel on kohustus osta ja teisel Poolel kohustus müüa Finantsvara

Tehingu sõlmimise päeval Poolte vahel kokkulepitud hinnaga ja tähtpäeval tulevikus.

 

„Indeks“ on arvuline näitaja, mis väljendab teatud üldiselt viidatava või Poolte vahel eraldi kokku lepitud arvestusliku

Finantsvara kogumi väärtust vastaval ajahetkel.

 

"Korrigeerimisjuhtum" tähendab käesolevate Tingimuste tähenduses sündmust või asjaolu, mille esinemisel on

Pooltest sõltumatutel asjaoludel võimatu Tehingut Poolte vahel kokkulepitud tingimustel täita (välja arvatud force

majeure asjaolude esinemine). Selliseks sündmuseks tuleb, kuid mitte ainult, kvalifitseerida, ühe valuuta asendumine

teisega, turul kauplemise katkestus jne.

 

„LIBOR“ e. London Interbank Offered Rate on pankadevahelise turu pakutud intressimäär hoiustele USA dollaris,

mis on avaldatud REUTERSi LIBOR01 lehel või muul REUTERSi lehel kell 11:00 Londoni aja järgi.

 

"Leping" tähendab Finantstehingute Raamlepingut, koos Tingimuste, Tehingute kõikide lisade ja täiendavate

kokkulepetega.

 

"Määratud Esindaja" on Lepingus fikseeritud või Kliendi poolt eraldi allakirjutatud nimekirjas fikseeritud füüsiline

isik, keda Klient on volitanud tegema Tehinguid ning allkirjastama Tehingukinnitusi.

 

"Pangapäev" tähendab kalendripäeva (välja arvatud laupäevad, pühapäevad, Eesti Vabariigi riiklikud pühad ja

rahvuspüha), millal krediidiasutused on Eestis Vabariigis avatud operatsioonide teostamiseks.

 

„Pank“ on AS UniCredit Bank Eesti filiaal, aadressiga Liivalaia 13/15, 10118 Tallinn.

 

"Pool" või "Pooled" on Pank ja Klient koos või eraldi.

 

"SPOT-tehing" on Tehing, mille kohaselt ühel Poolel on kohustus osta ja teisel Poolel kohustus müüa ühte valuutat

teise valuuta eest Poolte vahel kokku lepitud kursiga Väärtuspäeval, mis on Tehingu sõlmimise päev või Tehingu

sõlmimise päevale järgnev esimene või teine Pangapäev Tehingu objektiks olevate valuutade päritolumaal või Tehingu tegemise asukohariigis.

 

"Swap-tehing" on Tehing, mille kohaselt Pooled vahetavad Finantsvara teatud tingimustel koos samaaegse

kokkuleppega vahetada Finantsvara teatud tingimustel ja kokkulepitud tähtpäeval tulevikus tagasi või Finantsvarast

tulenevate rahavoogude vahetamine Poolte vahel kokkulepitud tingimustel ja perioodil.

 

"Tagatis" tähendab hoiustatud rahasummat, väärtpabereid, rahaliselt hinnatavaid nõudeid, Finantsvara või muud

Panga poolt aktsepteeritud vara, mille Klient on oma Tehingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks Panga

kasuks pantinud, üle andnud või loovutanud, samuti eelnimetatud vara osas Kliendi poolt Pangale antud käsutusõigust.

 

"Tagatishoius" on rahalised vahendid, mis Klient on oma Tehingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks

Panka deponeerinud ja mida Klient ei saa hoiustamise tähtaja jooksul kasutada ega käsutada, välja arvatud juhul, kui

Pooled on kokku leppinud teisiti.

 

"Tagatisleping" on Poolte vahel sõlmitud leping, mille kohaselt Klient pandib, annab üle või loovutab oma Tehingu

järgsete kohustuste täitmise tagamiseks rahalisi vahendeid, väärtpabereid, rahaliselt hinnatavaid nõudeid, Finantsvara

või muu Panga poolt aktsepteeritud vara Panga kasuks.

 

"Tehing" tähendab Poolte vahel Lepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel ning korras tehtud, omavahel seotud

toimingute kogumit, milles sisaldub Poolte tahteavaldus, mis on suunatud kindla õigusliku tagajärje kaasatoomisele.

Lepingu alusel tehtud Tehing tähendab tehingut Kliendi tehingukorralduse alusel Kliendi arvel Pangaga.

 

"Tehingukinnitus" tähendab dokumenti, milles on fikseeritud sõlmitud Tehingu ja Tagatise tingimused.

 

"Tingimused" tähendavad käesolevaid Finantstehingute Raamlepingu Tingimusi. Finantstehingute Raamlepingu

Tingimused on tüüptingimused Eesti Vabariigi seadusandluse tähenduses ning on Lepingu lahutamatuks osaks.

 

"Väärtuspäev" on päev, millal peavad toimuma Tehingust tulenevad arveldused.

 

 

2. Üldsätted

2.1. Lepinguga reguleeritakse Poolte vahelist Tehingute tegemise ja Tagatise seadmise korda, nendest tulenevaid

õigusi ja kohustusi ning Poolte vastutust Lepingu tingimuste rikkumise korral.

2.2. Lepingu kehtivuse ajal on Tehingute tegemise ja Tagatise seadmise aluseks Lepingu tingimused.

2.3. Tehingu sõlmimisel Poolte vahel kokku lepitud tingimused kehtivad niivõrd, kuivõrd need pole vastuolus

Lepingu tingimustega. Kui Tehingu sõlmimisel on Poolte vahel selgesõnaliselt kokku lepitud, et vastuolu korral Tehingu tingimuste ja Lepingu tingimuste vahel kehtivad Tehingu tingimused, lähtutakse sellisel juhul Tehingu tingimustest ja kohaldatakse neid.

2.4. Lepingus mitmuses sätestatud sõnad võivad tähendada ka ainsust ning vastupidi, kui see tuleneb vastavast

kontekstist.

2.5. Kõikides Panga ja Kliendi vahelistes suhetes, mida Tingimused ei reguleeri, juhindutakse Panga Teenuste

Üldtingimustest ning Panga ja Kliendi vahel sõlmitud muudest lepingutest ja kokkulepetest.

2.6. Klient kinnitab Lepingule alla kirjutades, et temale on Tingimused enne Lepingu sõlmimist teatavaks tehtud, ta

on nõus Tingimustega ja kohustub neid kohaselt täitma.

2.7. Leping kehtib ka Poolte üldõigusjärglaste suhtes. Pangal on õigus Lepingust ja Tehingust tulenevaid õigusi ja

kohustusi kolmandatele isikutele üle anda sellest Kliendile teatades. Klient annab käesolevaga nõusoleku nimetatud

kohustuste üleandmiseks kolmandatele isikutele. Kliendil on õigus Lepingust ja Tehingust tulenevaid õigusi ja/ või

kohustusi kolmandatele isikutele üle anda ainult Panga eelneval kirjalikul nõusolekul.

 

3. Esindamine

3.1. Klient võib teha Tehinguid Kliendi seadusliku esindaja või Määratud Esindaja kaudu, kes võib olla nii Kliendi

seaduslik esindaja kui ka volitatud esindaja, kes määratakse juriidilisest isikust Kliendi seadusliku esindaja poolt.

Füüsilisest isikust Klient võib teha Tehinguid isiklikult või volitatud esindaja kaudu. Pank võib igal ajal nõuda, et

juriidilisest isikust Klient sooritaks Tehingu oma seadusliku esindaja kaudu.

3.2. Määratud Esindajate nimed, isikukoodid ja allkirjanäidised fikseeritakse Lepingus või Lepingule lisatud ja Kliendi

seadusliku esindaja poolt allkirjastatud nimekirjas. Määratud Esindaja volituste lõppemisest on Klient kohustatud

Panka eelnevalt viivitamatult kirjalikult informeerima. Pank kohtleb vastavasse nimekirja kantud isikuid Määratud

Esindajatena hetkeni, millal Pank saab kätte Kliendi poolt allkirjastatud teate vastava isiku volituste lõppemise

kohta. Eelnimetatu kehtib ka juhul, kui esindusõiguse kohta on tehtud kanne avalikku registrisse, selle kohta on

teade Ametlikes Teadaannetes või see on avalikustatud massiteabevahendites, esindusõiguse kohta on jõustunud

kohtulahend, samuti esindusõiguse kohta tulenevalt muust seaduslikust alusest.

3.3. Klient volitab Lepingule allakirjutamisega igat isikut, keda Lepingu mõistes käsitatakse Määratud Esindajana,

tegema Kliendi nimel ja arvel Tehinguid ning allkirjastama Tehingukinnitusi.

3.4. Täiendavaid isikuid loetakse Määratud Esindajaks alates hetkest, millal Pank on saanud Kliendilt vastava temale

sobilikus vormis ja sisuga kirjaliku teate ja teinud vastava täienduse Määratud Esindajate nimekirjas. Pank on kohustatud mõistliku aja jooksul, pärast Kliendilt vastava teate kättesaamist tegema saadud teatele vastava täienduse

Määratud Esindajate nimekirjas. Panga poolt ühepoolselt vastavalt Kliendi teatele tehtud muudatuse tegemise

hetkest loetakse Määratud Esindajate nimekiri vastavalt muudetuks ja/või täiendatuks.

 

4. Tehingute sõlmimine ja Teenustasud

4.1. Pooled võivad sõlmida Tehinguid igal Pangapäeval. Tehingu sõlmimiseks võtab Pool teise Poolega ühendust

telefoni teel ning seejärel lepivad Pooled kokku vastava Tehingu tingimustes. Poolte kirjalikul kokkuleppel võib

Tehinguid sõlmida ka mõne teise kommunikatsioonivahendi abil.

4.2. Tehing loetakse sõlmituks Poolte vastastikuste tahteavalduste vahetamise teel ajahetkest, kui on piisavalt selge, et

Pooled on saavutanud kokkuleppe vastava Tehingu olulistes tingimustes. Pool ei ole kohustatud teise poole nõudmisel

Tehingut sõlmima. Tehingu sõlmimisest keeldumine peab olema väljendatud selgesõnaliselt ja tingimusteta. Pool ei pea tehingu sõlmimisest keeldumist põhjendama.

4.3. Pank saadab Kliendile faksi teel Tehingukinnituse. Juhul kui Pooled selles teisiti kokku lepivad, võib Pank saata

Tehingukinnituse ka muul viisil. Kõik Tehingukinnitused, milles fikseeritakse vastava Tehingu tingimused, on Lepingu lahutamatud koostisosad.

4.4. Klient on kohustatud kontrollima vastava Tehingu tingimusi, mis on sätestatud Tehingukinnituses. Kui need on

vastavuses Poolte vahel kokkulepituga, on Klient kohustatud allkirjastama Tehingukinnituse ning saatma selle

Pangale tagasi sama (Tehingukinnituse väljastamise) Pangapäeva jooksul, hiljemalt kella 17.30-ks, kui Pooled ei ole

kokku leppinud teisiti. Juhul, kui Poolte vahel kokkulepitu ei vasta Tehingukinnituses fikseeritule, kohustub Klient

Panka sellest viivitamatult informeerima. Kui Klient jätab Tingimuste käesolevas punktis sätestatud kohustused

täitmata või täidab neid mittenõuetekohaselt, loetakse seda Lepingu oluliseks rikkumiseks Kliendi poolt.

4.5. Kliendi poolt allkirjastatud Tehingukinnitus tõendab täiendavalt vastava Tehingu sõlmimist Poolte vahel

kokkulepitud tingimustel. Tehingukinnituse allkirjastamata ja/või Pangale tagastamata jätmine ei mõjuta Tehingu

kehtivust.

4.6. Pooled võivad lindistada või muul viisil dokumenteerida telefoni teel tehtud Tehingud või antud

tehingukorraldused, samuti kokkulepped seoses Tagatise seadmiseks või selle suuruse muutmiseks. Klient kinnitab

Lepingule allakirjutamisega, et ta aktsepteerib Lepingut, Tehinguid ja tehingukorraldusi puudutavate kõnede

salvestuste kasutamist tõendina Lepingu, Tehingute ja tehingukorralduste sõlmimise ja nende sisu kohta ning

samuti Tagatise seadmise ja muutmise kohta.

4.7. Pank võib omal äranägemisel keelduda Kliendi tehingukorraldust kas täielikult või osaliselt vastu võtmast juhul,

kui Pangal puudub tahe vahendada või teha teatud Tehingut. Korralduse vastuvõtmisest keeldumise korral teatab

Pank sellest Kliendile mõistliku aja jooksul.

4.8. Klient on kohustatud Tehingute tegemisel maksma Pangale teenustasu (kui selline tasu on Panga poolt kehtestatud) vastavalt Poolte vahel kokkulepitule ning kokkuleppe puudumisel vastavalt Tehingu tegemise hetkel kehtivale Panga hinnakirjale.

4.9. Teenustasu tasutakse Panga poolt määratud korras. Pangal on õigus lisada teenustasu Kliendi poolt Tehingu järgi

maksmisele kuuluvatele summadele. Pangal on õigus mitte kirjeldada teenustasu Kliendile saadetaval

Tehingukinnitusel.

 

5. Tehingute tegemine, arveldused, Tehingu tingimuste korrigeerimine

 

5.1. Klient kohustub tagama Tehingute tegemiseks vajaliku Arvelduskonto olemasolu Pangas, kui Pooled ei ole kokku

leppinud teisiti.

5.2. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, on Klient kohustatud tagama igal ajal vastavate rahaliste vahendite

olemasolu Arvelduskontol Tehingute tegemiseks ning Tehingutega seotud Panga teenustasude tasumiseks.

5.3. Juhul, kui Kliendil puudub Arvelduskonto Pangas, kohustub ta Tehingukinnituses näidatud tähtpäevaks tagama

vastava Tehingu tegemiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu Panga vastaval arvelduskontol, mis on

fikseeritud Tehingukinnituses.

5.4. Kui Kliendi Arvelduskontol puudub Väärtuspäeval vastavas Tehingukinnituses fikseeritud Tehingu

tegemiseks vajalikud rahalised vahendid või Klient ei ole Lepingut kohaselt täitnud, on Pangal õigus vastava Tehingu

tegemisest keelduda või täita Tehingust tulenevaid kohustusi alles siis, kui Tehingukinnituses fikseeritud rahalised

vahendid on laekunud Kliendi Arvelduskontole või Tehingukinnituses osutatud Panga vastavale arvelduskontole. Kui

Klient ei ole täitnud käesolevas punktis sätestatud kohustust kohaselt, on Pangal lubatud omal kulul Tehingust tulenevad omapoolsed kohustused täita ja alates nimetatud kohustuste täitmise hetkest loetakse kõik Tehinguga seonduvad riskid üle läinud Kliendile, kes vastutab ning on kohustatud hüvitama nimetatud Tehinguga Pangale tekkinud kõik kulutused ja kahjud (s.h. Finantsvara soetamise kulu, Panga teenustasud, viivised, leppetrahvid, Finantsvara väärtuse vähenemisest tekkinud varaline kahju, jms.). Pangal on õigus nimetatud kulutused ja kahjud maha arvata Kliendi teistelt arvelduskontodelt Pangas, teostades vajadusel valuutade konverteerimist oma äranägemisel antud Pangapäeval kehtiva Panga kursiga.

5.5. Panga poolt täidetud Tehingut ei ole Kliendil õigus hiljem muuta ega tühistada. Klient võib oma

tehingukorraldusi enne Tehingu täitmist muuta või tühistada ainult tingimusel, et ta hüvitab Pangale kõik kulud, mis on Pangal tekkinud või mida Pank on kandnud seoses vastava tehingukorralduse täitmise ettevalmistamisega.

5.6. Lepingu ja Tehingutega seotud arveldused korraldab Pank vastavalt kas krediteerides või debiteerides

Kliendi Arvelduskontot Tehingutes fikseeritud Väärtuspäeval vastavalt Lepingule ja/või Tehingule.

5.7. Pangal on õigus debiteerida Kliendi Arvelduskontolt Lepingu ja/või Tehingute järgsete arvelduste ja/või

tasaarvelduste tegemiseks vajalikud summad, samuti Kliendi poolt Pangale maksmisele kuuluvad teenustasud,

leppetrahvid, viivised ja muud Lepingust tulenevad võlgnevused.

5.8. Lepingule allakirjutamisega volitab Klient Panka debiteerima Kliendi Arvelduskontot, kui Pangal on Kliendi vastu Lepingust ja/või Tehingu(te)st tulenev nõue ning kui Panga vastavat nõuet ei ole võimalik täielikult rahuldada Lepingu punktis 6 sätestatud Tagatise arvel ning ulatuses, mis on vajalik Panga vastava nõude täielikuks rahuldamiseks. Hoiuse pandi alusel panditud rahaliste vahendite kasutamisel Panga poolt käesolevas punktis sätestatud juhul, loetakse Hoiuse pandi leping lõppenuks ning pärast nõude täielikku rahuldamist üle jäänud rahalised vahendid kantakse Kliendi Arvelduskontole.

5.9. Kui Lepingus ja/või Tehingus ei ole Poolte vahel kokku lepitud teisiti, teostab kõik Tehingutega seotud

arvestused ja arvutused Pank. Kui Lepingus ja/või Tehingus viidatakse Indeksi väärtusele või valuutakursile, siis

määratakse need Panga poolt ühepoolselt kindlaks Panga parima professionaalse hinnangu kohaselt.

5.10. Lepingu ja Tehingute intresse arvutatakse lähtudes tegelikust päevade arvust konkreetsel ajaperioodil ning 360-

päevasest kalendriaastast välja arvatud, kui rahvusvahelistel finantsturgudel kehtiv tava või Poolte vaheline kokkulepe

näeb ette teistsuguse intresside arvutamise korra.

5.11. Lepingust ja/või Tehingust tuleneva maksekohustuse täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral on

Pangal õigus nõuda ja Kliendil kohustus maksta Pangale viivist iga maksetähtpäeva ületanud päeva eest kuni

võlgnevuse likvideerimise päevani arvestusega 0,12 % (null koma kaksteist protsenti) päevas võlgnetavalt

summalt.

5.12. Korrigeerimisjuhtumi esinemisel on Pangal õigus korrigeerida Tehingu tingimusi, lähtudes

rahvusvahelistel finantsturgudel kehtivatest headest tavadest ja Panga parimatest professionaalsetest oskustest. Tehingu tingimuste korrigeerimisel informeerib Pank Klienti Korrigeerimisjuhtumi aluseks olevast sündmusest või asjaolust ning vastavatest muudatustest Tehingu tingimustes. Pank edastab informatsiooni Kliendile Panga Teenuse Üldtingimustes sätestatud korras. Klient kinnitab Lepingule allakirjutamisega, et ta kohustub täitma Korrigeerimisjuhtumi tulemusena tekkinud Tehingu tingimusi.

 

6. Tagatis

6.1. Panga nõudmisel on Klient kohustatud seadma oma Lepingust ja Tehingust tulenevate kohustuste täitmise

tagamiseks Tagatise vastavalt Tehingukinnituses sätestatud tingimustele.

6.2. Kui tagatiseks on Panga ja Kliendi vahel kokkulepitud hoiuse pant, peab Klient tagama Panga poolt

Tagatisena nõutava Tagatishoiuse summa olemasolu Panga poolt Tehingukinnituses näidatud eraldi

arvelduskontol. Klient on kohustatud hoidma Pangas Tagatishoiust Panga poolt määratud suuruses, kusjuures selle

seadmise ja suuruse muutmisega seotud arveldused korraldab Pank, debiteerides või krediteerides vastavalt Kliendi

Arvelduskontot. Kliendil on õigus Tagatishoius üles öelda, teatades sellest Pangale kirjalikult ette vähemalt üks kuu, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ning üksnes tingimusel, kui Tagatishoiusega ei tagata ühestki Tehingust

tulenevaid kohustusi.

6.3. Klient kohustub Panga nõudmisel sõlmima Tagatislepingu. Tagatislepingu alusel Panga kasuks panditud vara

arvelt rahuldatakse Panga nõuded vastavas lepingus ja seaduses sätestatud korras. Pank ei ole kohustatud täitma ühtegi

Lepingust ega Tehingust tulenevat kohustust ennem, kui Klient on seadnud Panga kasuks kokkulepitud Tagatise.

6.4. Täiendavalt Tehingukinnituses fikseeritud Tagatisele on Pangal õigus nõuda Kliendilt lisatagatist Lepingust

ja/või Tehingust tulenevate Kliendi kohustuste täitmise tagamiseks Lepingu kehtivuse ajal vastavalt Panga poolt

väljastatud teatise tingimustele ja selles fikseeritud tähtpäevaks. Nimetatud teatis saadetakse Kliendile kirjalikult

vastavalt Panga Teenuste Üldtingimustele. Lisatagatist saab Pank nõuda üksnes juhul, kui Kliendi finantsmajanduslik

seisund on Panga hinnangul oluliselt halvenenud või Finantsvara turuväärtus on oluliselt alanenud.

6.5. Tagatishoiusest tulenev Panga õigus oma kohustus täita on määratud Pangapoolse Lepingust tuleneva nõude

esitamise tähtajaga. Juhul, kui Klient ei täida Lepingust ja/või Tehingutest tulenevaid maksekohustusi

nõuetekohaselt, on Pangal õigus tasaarvestada oma sissenõutavaks muutunud nõuded Kliendi vastu Tagatishoiuse

summaga. Sealjuures kinnitab Klient Lepingule allakirjutamisega, et vastavalt Lepingu käesolevale punktile loeb ta

tasaarvestuse igakordsel faktilisel tegemisel Panga poolt vastava tasaarvestuse avalduse Kliendile tehtuks. Sellisest

tasaarvestamisest ülejäävad summad kannab Pank Kliendi Arvelduskontole.

 

7. Kliendi kinnitused

7.1. Käesolevaga kinnitab Klient, et:

7.1.1. tal on kõik õigused Lepingu ja Tehingute sõlmimiseks;

7.1.2. tema poolt Lepingu ja Tehingutega võetud kohustused ja tema poolt antud kinnitused on Kliendi jaoks õiguslikult siduvad;

7.1.3. seoses käesoleva Lepingu sõlmimisega Pangale esitatud informatsioon ja andmed on täielikud ning tõesed ja

dokumendid kehtivad.

7.1.4. Määratud Esindajal on kõik õigused esindada Klienti Tehingute tegemisel ja Tehingukinnituste

allkirjastamisel;

7.1.5. Eesti Vabariigi kohtute otsused on Kliendi suhtes piiranguteta täitmisele pööratavad;

7.1.6. Lepingu ja Tehingute sõlmimisega ei riku Klient mingil moel Kliendi suhtes kehtivaid õigusakte ega Kliendi poolt kolmanda(te) isiku(te)ga sõlmitud lepinguid;

7.1.7. Pank on informeerinud teda Lepingu ja Tehingute sõlmimisega kaasnevatest riskidest ning ta ei pea Panka

vastutavaks selliste riskide võtmisest ja realiseerimisest tuleneva võimaliku kahju eest;

7.1.8. kehtivad kõik Lepingus sätestatud kokkulepped Poolte vahel, millega Pangale on antud õigused debiteerida

vahendeid Arvelduskontolt ning sõlmida Kliendi nimel ja arvel Tehinguid Panga või kolmanda(te) isiku(te)ga;

7.1.9. Klient on teadlik ja nõustub, et Pangal on vastavalt Lepingu tingimustele õigus nõuda igal ajal Kliendilt

Tagatise seadmist või muutmist Kliendi Lepingust või Tehingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks;

7.2. Klient kinnitab Tehingu igakordsel sõlmimisel, et kõik Lepingu punktis 7.1 nimetatud kinnitused on kehtivad ning ei ole aset leidnud ühtegi alljärgnevat sündmust ega asjaolu:

7.2.1. Lepingu või Tehingu täitmine on muutunud Kliendi jaoks ebaseaduslikuks;

7.2.2. toimub juriidilisest isikust Kliendi ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine;

7.2.3. kohtule on esitatud avaldus Kliendi pankroti väljakuulutamiseks;

7.2.4. juriidilisest isikust Kliendi selleks pädev organ on võtnud vastu otsuse Kliendi likvideerimise kohta või esitanud

kohtule taotluse Kliendi pankroti väljakuulutamiseks.

 

8. Tehingute täitmisest keeldumine

8.1. Pangal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda ja keelduda Lepingu omapoolsete kohustuste täitmisest, kui Klient on Lepingut oluliselt rikkunud.

8.2. Oluliseks Kliendipoolseks Lepingu rikkumiseks, mis annab Pangale õiguse Leping erakorraliselt üles öelda ja

Tehingu täitmisest keelduda, on iga alljärgnev asjaolu:

8.1.1. Klient ei täida Tehingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt;

8.1.2. Kliendi poolt Lepingu ja/või Tehingu sõlmimisel antud kinnitus osutub tõele mittevastavaks;

8.1.3. Klient jätab tähtajaks täitmata Panga poolt Tagatise seadmiseks või selle suuruse muutmiseks antud

korralduse;

8.1.4. Klient ei täida nõuetekohaselt Lepingu punktist 4.4 tulenevaid kohustusi, mis puudutavad Tehingukinnituse

tagastamist või selle Tehingus kokkulepitule mittevastavusest Pangale teatamist.

8.1.5. Panga ja Kliendi vahel sõlmitud Tagatisleping ei ole Lepingu kehtivuse ajal igal ajal jõus või on kehtetu või on

ohus Tagatise säilimine .

 

9. Poolte vastutus

9.1. Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest vastutavad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktide ja Lepinguga

kindlaksmääratud korras ja ulatuses.

9.2. Lepingust või Tehingust tuleneva maksekohustuse täitmisega viivitamise korral on Klient kohustatud maksma

Pangale viivist vastavalt Lepingu punktile 5.11 iga päeva eest kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni.

 

10. Vaidluste lahendamine

10.1. Lepingust ja/või Tehingust tulenevad pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Lepinguga ja

Tehingutega seotud küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigi kehtivast õigusest.

10.2. Vastastikuse kokkuleppe saavutamata jäämise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Kui Klient on

mitteresident, on Pangal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtusse.

Sellisel juhul lahendatakse vaidlus lõplikult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus kooskõlas selle reeglitega ja Pooled käsitlevad nimetatud arbitraažikohust vahekohtuna Eesti Vabariigi seadusandluse tähenduses.

 

11. Lepingu kehtivus, Tingimuste muutmine ja ülesütlemine

11.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja on sõlmitud tähtajatult.

11.2. Pangal on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, kui ta teavitab muudatustest eelnevalt Klienti ning annab Lepingu

võimalikuks ülesütlemiseks mõistliku tähtaja, mis ei või olla lühem kui 15 (viisteist) päeva. Pank teavitab Klienti

muudatustest kas kirjaliku teatega, Panga teenindussaalides olevatel teadetetahvlitel, Internetis Panga koduleheküljel

või ühes üleriikliku levikuga päevalehes.

11.3. Kui Klient ei ole Lepingu punktist 11.2 tuleneva tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on Lepingu

vastavate muudatustega nõustunud ja aktsepteerib neid siduvatena.

11.4. Pooltel on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, teatades vastavast soovist teisele Poolele enne Tingimuste

muudatuste jõustumist (korraline ülesütlemine).

11.5. Pooltel on õigus Leping Poolte kokkuleppel igal ajal lõpetada.

11.6. Pangal on õigus Leping etteteatamistähtajata üles öelda (erakorraline ülesütlemine), kui Klient rikub oluliselt

Lepingust tulenevat kohustust.

11.7. Lepingu erakorralise ülesütlemise otsuse vastuvõtmisel kaalub Pank igakülgselt iga üksiku juhtumi

asjaolusid ja langetab otsuse mõistlikkuse põhimõttest lähtudes.

11.8. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist sõlmitud ja/või tehtud Tehingutest tekkinud

rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist. Pangal on õigus debiteerida Arvelduskontolt kõik enne

Lepingu lõppemist tehtud Tehingutest tulenevad summad ja Panga hinnakirjas kehtestatud teenustasud ning muud

Kliendi Lepingust ja/või Tehingutest tulenevad võlgnevused.

11.9. Leping on ainus Poolte vaheline kokkulepe Lepingu reguleerimise esemeks olevates asjaoludes. Lepingu

sõlmimisega loetakse lõppenuks kõik Poolte varasemad kokkulepped samades asjaoludes.

 

12. Lõppsätted

12.1. Kui Lepingus pole sätestatud teisiti, tuleb kõik Lepinguga seonduvad teated edastada teisele Poolele kirjalikult

Lepingus näidatud aadressil ning edastatud teated loetakse kättesaaduks nende saatmise päeval ning tähitud posti teel

saadetud teated loetakse kättesaaduks viiendal kalendripäeval pärast nende postitamist.

12.2. Klient on kohustatud Panka viivitamatult informeerima oma kontaktandmete muutumisest. Kuni vastava teate

saamiseni loetakse teated Kliendi poolt kättesaaduks, kui need on saadetud Lepingus näidatud aadressile.

12.3. Pank informeerib Klienti oma kontaktandmete muutumisest vastavate teadete kaudu kas kirjaliku teate,

Panga teenindussaalide teadetetahvlitel või Panga kodulehel Internetis. Teade loetakse Kliendi poolt kättesaaduks

viieteistkümnendal kalendripäeval pärast selle avaldamist. Pärast Poolte kontaktandmete kohta käivate teadete

kättesaamist teise Poole poolt loetakse Leping kontaktandmete osas muudetuks ning kehtivad uued

kontaktandmed.

12.4.Tehingutega seotud arveldusteks kasutatakse Lepingus näidatud Arvelduskontot Pangas. Klient võib kokkuleppel

Pangaga kasutada vastavate arvelduste puhul arvelduskontosid ka teistes krediidiasutustes.

12.5.Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena Lepingu tingimusi ja selle täitmisega teise Poole kohta teatavaks

saanud informatsiooni, välja arvatud juhtudel, kui sellise informatsiooni avaldamine on kohustuslik Eesti Vabariigi

õigusaktide alusel ning muudel Panga Teenuste Üldtingimustes ja Lepingus ettenähtud juhtudel. Lepingu käesolevas

punktis sätestatud kohustus kehtib ka pärast Lepingu lõppemist.

 

II OSA

ERITINGIMUSED OPTSIOONITEHINGUTELE

 

 

1. Kliendi ja Panga vahel Optsioonitehingutes kasutatavad mõisted:

1.1. "Ameerika Optsioon" (American option) on Optsioon, mida Optsiooni Ostja saab Kasutada kogu Optsiooni

kehtivuse jooksul.

1.2. "Euroopa Optsioon" (European option) on Optsioon, mida Optsiooni Ostja saab Kasutada ainult Optsiooni

Tähtpäeval.

1.3. “Intressioptsioon“ on Optsioon, kus Finantsvaraks on intress või intressimäär.

1.4. "Müügioptsioon" (put option) on Optsiooni Ostja õigus müüa Optsiooni Müüjale Finantsvara

Optsioontehingus Optsiooni Ostja ja Optsiooni Müüja vahel kokku lepitud hinnaga ja tähtpäeval või kehtivuse jooksul

vastavalt optsiooni tüübile.

1.5. "Optsioon" (option) on õigus osta Optsiooni Müüjalt või müüa Optsiooni Müüjale Finantsvara

Optsioontehingus kokku lepitud hinnaga ja tähtpäeval või kehtivuse jooksul vastavalt optsiooni tüübile.

1.6. "Optsiooni Väärtus" ehk "Väärtus" on Panga poolt määratav numbriline näitaja, mis väljendab Optsiooni

rahalist väärtust konkreetsel ajahetkel ja mille Pank arvutab rahvusvahelistel finantsturgudel kasutatavate

arvutusmudelite abil, järgides sealjuures rahvusvahelistel finantsturgudel kehtivaid häid tavasid.

1.7. "Optsiooni Kasutamine" ehk "Kasutamine" (physical settlement/delivery) on Optsioonist tuleneva õiguse

realiseerimine nõnda, et Poolte vahel toimub Optsioontehingu esemeks oleva Finantsvara ostu-müügi tehing.

1.8. "Optsiooni Müüja" ehk "Müüja" (option writer) on Pool, kes müüb Optsiooni Ostjale Optsiooni.

1.9. "Optsiooni Ostja" ehk "Ostja" (option buyer) on Pool, kes ostab Optsiooni Müüja käest Optsiooni.

1.10. "Optsiooni Preemia" ehk "Optsiooni Hind" (option premium) on summa, mille Optsiooni Ostja tasub Optsiooni Müüjale Optsiooni ostmise eest.

1.11. "Optsiooni Rahaline Arveldamine" ehk "Rahaline Arveldamine" (cash settlement) on Optsioonist tuleneva

õiguse realiseerimine nii, et Poolte vahel ei toimu Optsioontehingu esemeks oleva Finantsvara ostu-müügi tehingut

ning Optsiooni Müüja maksab Optsiooni Ostjale Optsiooni Väärtusega võrdse summa.

1.12. "Optsiooni Tehinguhind" ehk "Tehinguhind" (strike price) on hind, millega Optsiooni Ostjal on õigus

Optsioonist tuleneva õiguse realiseerimisel Müüjalt osta või Müüjale müüa ühte kokkulepitud ühikut Finantsvara.

1.13. "Optsiooni Tähtpäev" (expiration date) on Optsiooni kehtivuse viimane päev.

1.14. "Optsioontehing" on Tehing, mille kohaselt Optsiooni Müüja müüb Optsiooni Ostjale Optsiooni.

1.15. "Optsioontehingu Väärtus" on Optsiooni Tehinguhind korrutatuna Optsioontehingus kokku lepitud arvu

Finantsvara ühikutega

1.16. "Ostuoptsioon" (call option) on Optsiooni Ostja õigus osta Optsiooni Müüja käest Finantsvara

Optsioontehingus kokku lepitud hinnaga ja tähtpäeval või kehtivuse jooksul vastavalt optsiooni tüübile.

1.17. "Valuutaoptsioon" on Optsioon, kus Finantsvaraks on valuuta.

2. Optsiooni Ostjal on õigus Optsioonist tulenevat õigust realiseerida Optsiooni Kasutamise või Optsiooni

Rahalise Arveldamise kaudu.

3. Optsiooni Kasutamine on võimalik ainult Valuutaoptsioonide puhul juhul, kui Poolte vahel ei lepita kokku

teisiti.

4. Optsiooni osaline Kasutamine on lubatud ainult siis, kui Pooled selles kokku lepivad. Optsiooni osalise

Kasutamise läbiviimine toimub Panga poolt määratud korras. Pangal on õigus sõlmida vajadusel Kliendi nimel

ja arvel Pangaga tehinguid, mis on vajalikud Optsiooni osalise kasutamise läbiviimiseks.

5. Kui Optsiooni Ostja soovib Optsioonist tulenevat õigust realiseerida, peab ta sellest Optsiooni Müüjale

teatama hiljemalt Optsiooni Tähtpäeval.

6. Teate Valuutaoptsiooni Kasutamise või Rahalise Arveldamise kohta on Klient kohustatud edastama kuni

kella 16.00-ni Eesti Vabariigis kehtiva aja järgi Pangapäeval. Käesolevas Lepingu punktis sätestatust hiljem esitatud

teade loetakse esitatuks järgmisel Pangapäeval.

7. Optsiooni Rahalist Arveldamist on võimalik teostada mis tahes Pangapäeval alates Optsioontehingu tegemise

päevast kuni Optsiooni Tähtpäevani.

8. Euroopa Optsiooni saab Kasutada ainult Optsiooni Tähtpäeval.

9. Ameerika Optsiooni saab Kasutada mis tahes Pangapäeval alates Optsioontehingu tegemise päevast kuni

Optsiooni Tähtpäevani, välja arvatud juhul, kui Pooled on kokku leppinud Ameerika Optsiooni varaseima

võimaliku Kasutamise päeva. Sellisel juhul ei saa Ameerika Optsiooni Kasutada enne sellist Poolte vahel kokku

lepitud päeva.

10. Kui Optsiooni Ostja on Optsiooni Kasutamisest Optsiooni Müüjale kohaselt teatanud, toimub Poolte vahel

Optsioontehingu esemeks oleva Finantsvara ostu-müügitehing Optsioontehingus kokkulepitud tingimustel.

11. Kui Klient on Optsioontehingus Ostuoptsiooni Ostja või Müügioptsiooni Müüja, siis sellise Optsiooni

Kasutamisel debiteerib Pank Kliendi Kontot Optsioontehingu Väärtuse ulatuses ja krediteerib Kliendi Kontot

ostetavas Finantsvaras. Kui Klient on Optsioontehingus Ostuoptsiooni Müüja või Müügioptsiooni Ostja, siis

sellise Optsiooni Kasutamisel debiteerib Pank Kliendi Kontot müüdavas Finantsvaras ja krediteerib Kliendi Kontot

Optsioontehingu Väärtuse ulatuses. Pangal ei ole kohustust teostada Kliendi Konto krediteerimist juhul, kui Kliendi

Kontol puuduvad piisavad rahalised vahendid Kliendi kohustuste täitmiseks vastavalt Optsioontehingu tingimustele.

12. Optsiooni Rahaline Arveldamine toimub järgmistel juhtudel:

Optsiooni Ostja ei ole tähtaegselt teatanud Optsiooni Kasutamisest ja Optsiooni Väärtus Optsiooni Tähtpäeval on

suurem kui null; Optsiooni Ostja on teatanud oma soovist Optsioon Rahaliselt Arveldada ja Optsiooni Väärtus Rahalise Arvelduse tegemise päeval on suurem kui null;

13. Optsiooni Rahalisel Arveldamisel tasub Optsiooni Müüja Optsiooni Ostjale Optsiooni Väärtusega võrdse summa.

14. Optsiooni Rahaline Arveldamine toimub Panga poolt määratud korras. Pangal on õigus sõlmida vajaduse korral

Kliendi nimel ja arvel Pangaga tehinguid, mis on vajalikud Optsiooni Rahalise

Arveldamise läbiviimiseks.

15. Pank kohustub enda poolt määratud sagedusega arvutama ja Kliendi järelepärimisel Kliendile teatama Kliendile

müüdud või Kliendilt ostetud Optsioonide Väärtust.

16. Optsioontehing loetakse lõppenuks pärast Optsiooni Kasutamisest või Optsiooni Rahalisest Arveldamisest

tulenevate arvelduste läbiviimist või Optsiooni Tähtpäeva möödumisel, kui Optsiooni Kasutamisest ei teatatud ning

Optsiooni Väärtus ei olnud suurem kui null.

 

 

III OSA

ERITINGIMUSED TÄHTAJALISE HOIUSE TEHINGUTELE

 

 

1. Tähtajalise Hoiuse Tehing on tehing, mille kohaselt Klient deponeerib Pangas rahalisi vahendeid kokkulepitud tingimustel ja tähtajaks ning selline Tehing sõlmitakse Lepingus ettenähtud korras ja viisil.

2. Kliendil ei ole õigust Tähtajalise Hoiuse Tehingu kehtivuse ajal hoiustatud rahalisi vahendeid kasutada ja/või käsutada.

3. Pank on õigustatud debiteerima Kliendi Arvelduskontot Tähtajalise Hoiuse summa ulatuses Tähtajalise Hoiuse

alguskuupäeval vastavalt Lepingule.

4. Pank arvestab Tähtajalise Hoiuse alguskuupäevast kuni Tähtajalise Hoiuse lõppkuupäevani Tähtajalise Hoiuse summalt intressi Tehingus kokkulepitud määras ja ulatuses. Intressi arvestamisel lähtutakse tegelikest päevade arvust perioodis ning 360-päevasest kalendriaastast, kui Tehingus ei ole eraldi kokku lepitud teisiti.

5. Kliendil on õigus Tähtajalise Hoiuse Tehing enne selles kokkulepitud lõppkuupäeva lõpetada informeerides sellest Panka kirjalikult või käesolevas Lepingus sätestatud korras, kui Tähtajaline Hoius ei ole Tagatis käesoleva Lepingu mõistes.

6. Tähtajalise Hoiuse Tehingu ennetähtaegsel lõppemisel ei maksta sellega deponeeritud rahalistele vahenditele intresse Tähtajalise Hoiuse Tehingu sõlmimisel kokku lepitud intressimäära alusel. Sellisel juhul määrab deponeeritud rahalistele vahenditele makstava intressimäära Pank ühepoolselt. Lepingu allkirjastamisega nõustub Klient käesolevas punktis määratud Panga ühepoolse intressimäära määramisega.

 

 

IV OSA

LEPINGUGA SEOTUD RISKID

 

 

1. Käesolevaga kinnitab Klient ja Määratud Esindaja(d), et on teadlikud Lepingu sõlmimise ja selle täitmisega seonduvatest finantsilistest, majanduslikest ja kõigist muudest riskidest.

2. Klient ja Määratud Esindaja(d) võtavad endale kohustuse hoida ennast piisaval tasemel kursis iga Tehingu objektiks oleva Finantsvara sisu ja tähendusega ning sellest tulenevate võimalike riskidega.

3. Käesolevaga kinnitab Klient, et iga tehingukorralduse andmine ja Tehingu sõlmimine Kliendi esindaja poolt tähendab ühtlasi Kliendi kinnitust selle kohta, et ta on jätkuvalt kursis ja teadlik niisugustest reeglitest, tingimustest, seadustest ja riskidest, nagu need on jõus tehingukorralduse andmise ja Tehingu sõlmimise ajal.

4. Pank ei tegutse Tehingute tegemisel Kliendi nõustajana. Lepingust tulenevate Tehingute nõustamisel on Pooled

sõltumatud ning teevad seda ise või kasutavad selleks kolmandate isikute teenuseid. Kui Pank annab Kliendile

informatsiooni või soovitusi vastava Tehingu sõlmimiseks või tegemiseks, ei vastuta Pank kahju eest, mis Kliendil

tekkis sellise informatsiooni või soovituste kasutamise tagajärjel.

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär