Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Peterburi tee 52D katastriüksuse aadressi muutmine ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 26.11.2008 korraldus number 1993
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. november 2008 nr 1993-k

 

 

Peterburi tee 52D katastriüksuse aadressi muutmine ja sihtotstarvete määramine

Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Maakatastriseaduse § 18 lg 2, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 2 lg 1, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ja § 6 p-de 2, 3 ja 5, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, lg 6, § 9 lg 1 ja § 10 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 määrusega nr 81 “Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008 korraldusega nr 1602-k kehtestatud Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga Lasnamäe linnaosas ning tulenevalt Osaühingu Oscarrehvid 20. oktoobri 2008 taotlusest:

 

1.        Muuta katastriüksuse Peterburi tee 52D (kinnistusregistri registriosa nr 17868101, katastritunnus 78403:315:0012, maakasutuse sihtotstarve – ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) aadress ning määrata sihtotstarbed vastavalt Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringule Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1     uued aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1        Tõrviku tn 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.2        Tambeti tn 2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.3        Tõrviku tn 5, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.4        Tambeti tn 6, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.5        Tõrviku tn 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 5 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.6        Tambeti tn 8 // Tõivu tn 2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 6 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.7        Tambeti tn 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 7 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.8        Tõrviku tn 3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 8 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.9        Tõrviku tänav T1a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 10 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.10    Tambeti tänav T2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 11 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.11    Tõivu tänav T1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 13 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%.

2.        Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Maa‑ameti Tallinna katastribüroole, Põhja-Eesti Päästekeskusele ja Osaühingule Oscarrehvid.

3.        Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär