Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kord
Tallinna Linnavolikogu 27.11.2008 määrus number 40 [RT IV, 27.06.2013, 105]
Jõustumine:01.01.2009
Kehtetuks tunnistamine:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2009 - 16.10.2017 [RT IV, 27.06.2013, 105]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.04.2017 nr 8 [RT IV, 28.04.2017, 8 - jõust. 16.10.2017]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. november 2008 nr 40

 

 

Põhja-Tallinna linnaosa lipu ja vapi
kirjeldus ning kasutamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kooskõlas Tallinna põhimääruse § 861 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 57 “Põhja-Tallinna põhimäärus” § 1 lg 3 ning tulenevalt Põhja-Tallinna Halduskogu 26. augusti 2008 otsusest nr 7‑3/27.

 

 

     

1. peatükk
PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA LIPU KIRJELDUS JA KASUTAMISE KORD

§ 1. Põhja-Tallinna linnaosa lipu kirjeldus

(1) Põhja-Tallinna linnaosa lipp on linnaosa sümbol.

(2) Põhja-Tallinna linnaosa lipp on vapilipp: sarikjaotatud sinise ja valgega lipuväli, millel sinine ankur ja valge põhjatäht. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 2:1 ja normaalsuurus on 1600 x 800 cm.

(3) Lipu etalonkujutis esitatakse lisas 1.

§ 2. Põhja-Tallinna linnaosa lipu kasutamise kord

(1) Põhja-Tallinna linnaosa lipp heisatakse alaliselt linnaosa haldushoonetel.

(2) Põhja-Tallinna lipp heisatakse ajutiselt Põhja-Tallinna pidupäevadel, suhtlemisel teiste omavalitsusüksustega, samuti muudel avalikel üritustel, kus on esindatud Põhja-Tallinna linnaosa.

(3) Põhja-Tallinna linnaosa lipu heiskamine linnaosas paiknevatel linna asutustel ja linnale kuuluvatel hoonetel, rajatistel või maa-aladel tehakse linnaosa vanema korraldusega kohustuslikuks linnavara valitsejale. Teistele omanikele on niisugused korraldused üksnes soovituslikud.

(4) Põhja-Tallinna linnaosa lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale sobivasse kohta kas lipuhoidikusse või -masti.

(5) Kui Põhja-Tallinna linnaosa lipp heisatakse koos Eesti riigilipu, mõne teise riigi või omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, valla või muu lipuga, asub linnaosa lipp lippude poolt vaadatuna Tallinna linna, teise riigi või Eesti riigilipust vasakul.

(6) Põhja-Tallinna linnaosa lippu võib kasutada muudel juhtudel linnaosa vanema kirjalikul loal.

2. peatükk
PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA VAPI KIRJELDUS JA KASUTAMISE KORD

§ 3. Põhja-Tallinna linnaosa vapi kirjeldus

(1) Põhja-Tallinna linnaosa vapp on linnaosa sümbol.

(2) Põhja-Tallinna linnaosa vapiks on: sarikjaotatud sinise ja hõbedaga vapikilp, millel on hõbedane kaheksaharuline täht ja sinine ankur. Sinine sümboliseerib merd, mis ümbritseb Põhja -Tallinna kolmest küljest, hõbedane osa sümboliseerib Põhja-Tallinna kui poolsaart. Sinine värv sümboliseerib ka mõistust ning rahu, hõbe on rahu ja siiruse värv, mis tähistab ka edasipürgimist ja arengut. Sarikmärgi sees asuv ankur viitab üheteistkümnele Põhja-Tallinna ümbritsevale sadamale. Noole tipus asuv põhjatäht viitab Põhja-Tallinna geograafilisest asukohast tulenevale nimele. Põhjatäht on ka stabiilsuse ja kaitse sümbol ning viitab Põhja-Tallinnas asuvale sõjasadamale ja sõjakindlusele. Tähe neli pikemat kiirt sümboliseerivad linnaosa nelja alustala: turvaline keskkond, ajalooline ja arenev tööstus, populaarne puhkeala ja puutumatu looduskeskkond. Neli lühemat kiirt tähistavad nelja asumit: Pelgulinn, Kopli, Paljassaare ja Kalamaja.

(3) Vapi etalonkujutis esitatakse lisas 2.

§ 4. Põhja-Tallinna linnaosa vapi kasutamise kord

(1) Põhja-Tallinna linnaosa vappi võib kasutada

1) linnaosa valitsuse, linnaosa halduskogu, linnaosas paiknevate linna asutuste ja linnaosa valitsuse struktuuriüksuste teenistujate ja töötajate visiitkaartidel;

2) linnaosa meenetel ja märkidel;

3) linnaosa valitsuse hoonetel, linnaosas paiknevate linna asutuste ja linnosa valitsuse struktuuriüksuste siltidel;

4) linnaosa piiritähistel.

(2) Juhtudel, mis ei ole toodud § 4 lõikes 1, võib vappi kasutada üksnes linnaosa vanema kirjalikul loal.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 

 

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008
määruse nr 40
“Põhja-Tallinna linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kord”
LISA 1

 

Põhja-Tallinna linnaosa lipu etalonkujutis

 

 

 

Põhja-Tallinna linnaosa lipu etalonkujutis

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008
määruse nr 40
“Põhja-Tallinna linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kord”
LISA 2

 

Põhja-Tallinna linnaosa vapi etalonkujutis

 

 

 

Põhja-Tallinna linnaosa vapi etalonkujutis

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees