Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Turu põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 26.11.2008 määrus number 85
Jõustumine:01.12.2008
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:09.08.2010 - 01.01.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 21.12.2011 nr 133, jõustumine 01.01.2012

REDAKTSIOON:
Tlv m 04.08.2010 nr 61, jõustumine 09.08.2010
Tlv m 28.04.2010 nr 37, jõustumine 03.05.2010

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

26. november 2008 nr 85

 

 

 

 

 

Nõmme Turu põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 ning Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 otsuse nr 214 „Nõmme Linnaosa Valitsuse hallatava asutuse Nõmme Turg asutamine“ alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Üldsätted

(1) Nõmme Turg (edaspidi turg) on Tallinna linna munitsipaalasutus. Turu tegevuse eesmärk on kaubandustegevuse korraldamine turu territooriumil.

(2) Turu ametlik nimi on Nõmme Turg.

(3) Turu asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Turu plats 8//Piiri tn 6, 11614 Tallinn.

(4) Turg on Nõmme Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

(5) Turg tegutseb talle kinnitatud eelarve piires. Turul on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja oma dokumendiplangid. Turul võib olla oma sümboolika.

(6) Turu põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

(7) Turg juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Asutuse ülesanded

Eesmärgist tulenevalt täidab turg järgmisi ülesandeid:

1) korraldab turukaubandust turu territooriumil;

2) korraldab kaubandust avalikel üritustel;

3) korraldab toitlustamist turu territooriumil;

4) väljastab müügipileteid;

5) korraldab avalikke üritusi;

6) korraldab põhitegevuse täitmiseks vajalikku muud majandustegevust;

7) korraldab uuringuid oma tegevusega seotud valdkondades;

8) arendab koostööd teiste linna- ja riigiasutuste, mittetulundusühingute ja sihtasutustega nii kodu- kui ka välismaal.

§ 3.  Teenused

(1) Turg osutab järgmisi teenuseid:

1) kaubandustegevuse korraldamine turu territooriumil;

2) avalike ürituste korraldamine;

3) turu müügikohtade ja hoonete kasutusse andmine kaubandustegevuseks vastavalt kehtestatud korrale.

(2) Turul on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, sh kaubandus-, toitlustus-, transporditeenuseid, mille hinnad kehtestab linnaosa valitsus.

§ 4.  Vara ja vahendid

(1) Turg on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele linnaosa valitsus on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

(2) Turu valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras ning selle üle peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

(3) Turg võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna linna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab turg teavitama linnaosa valitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 5.  Juhtimine

(1) Turgu juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Turu direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

(3) Turu direktor:

1) juhib turgu, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust turu üldseisundi ja arengu, varade säilimise ja eelarveliste vahendite õiguspärase, sihtotstarbelise ning otstarbeka kasutamise eest turule kinnitatud eelarve piires;

2) korraldab turu valdusesse antud vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib turu majandustegevust;

3) teeb tehinguid Tallinna linna nimel põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves turule selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

4) tegutseb turu nimel ja esindab turgu kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja –asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

5) kooskõlastatult linnaosa vanemaga kinnitab turu struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise turu direktorile otsustab linnaosa vanem;

(Tlv m 28.04.2010 nr 37, jõustumine 03.05.2010)

6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;

7) volitab vajaduse korral juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama turgu kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

8) kinnitab turu töösisekorraeeskirjad;

9) kinnitab turu asjaajamiskorra ja tagab asjaajamise korraldamise;

10) annab oma pädevuse piires turu töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

11) esitab linnaosa valitsusele linna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt turu eelarve projekti, turu alaeelarve ning vastutab selle täitmise eest;

12) vastutab turu valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest, eelarvevahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;

13) on turu eelarve vastutav täitja;

14) edastab õigeaegselt linnaosa valitsusele raamatupidamisarvestuse ja –aruandluse korraldamiseks dokumendid ja informatsiooni;

15) korraldab turule saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;

16) täidab muid ülesandeid.

(4) Turu direktorit asendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 51 Struktuur

(1) Oma ülesannete täitmiseks on turul linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.
(Tlv m 28.04.2010 nr 37, jõustumine 03.05.2010)

(2) Turu koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused (filiaalid):
1) Nõmme Turg (Turu plats 8 // Piiri tn 6);
(Tlv m 28.04.2010 nr 37, jõustumine 03.05.2010)
2) Lasnamäe Turg (Punane tn 48a);
(Tlv m 28.04.2010 nr 37, jõustumine 03.05.2010)
3) Mustamäe Turg (E. Vilde tee 75a).
(Tlv m 04.08.2010 nr 61, jõustumine 09.08.2010)
 

§ 6.  Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

(1) Turu juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

(2) Turu raamatupidamisarvestust ja –aruandlust korraldab linnaosa valitsus vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

(3) Turg esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

(4) Teenistuslikku järelevalvet turu tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Turu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui turu ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad turu ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnaosa valitsusele.

(3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. detsembril 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär