Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hiiu-Maleva tn 38a maa tagastamine ja endise kinnistu nr 218 N maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 19.11.2008 korraldus number 1922
Redaktsiooni kehtivus:19.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. november 2008 nr 1922-k

 

 

Hiiu-Maleva tn 38a maa tagastamine ja endise kinnistu nr 218 N maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määrusega nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrusega nr 60 “Katastrimõõdistamise teostamisega ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord“ ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 5. veebruari 2001 otsus nr 11966, millega on Tallinnas, Hiiu-Maleva tn 38, endisel kinnistul nr 218 N asunud ehitiste ja krundi, suurusega 1138 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/2 mõttelises osas; Osaühing Eis Kinnisvara koostatud katastriüksuse plaan töö nr T-07-07/2; maa tagastamise toimiku nr 2538 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Hiiu-Maleva tn 38a;

1.2 pindala: 736 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 218 N, pindala 1138 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/2 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 1/2 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX.

3. Hiiu-Maleva tn 38a asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101043794 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 25.09.2008.

Tagastataval maal paikneb ka õigusliku aluseta püstitatud kuur, mis ei ole ehitis Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3 mõistes.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 218 N maa-ala suurusega 120,8 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isikutel tasuda õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida tagastatava maa aadress. Summa kuulub tasumisele alljärgnevalt:

6.1 XXXXXXXX – 100 (ükssada) krooni;

6.2 XXXXXXXX – 100 (ükssada) krooni.

7. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

7.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon.

8. Avalikult kasutatavalt teelt on Hiiu-Maleva tn 38a maaüksusele senini toimunud juurdepääs läbi Hiiu-Maleva tn 38 maaüksuse. Juurdepääsu tagamiseks Hiiu-Maleva tn 38a  maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Hiiu-Maleva tn 38 ja Hiiu-Maleva tn 38a kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

9. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustumisel.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX;

10.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär