Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametis alates 2005. aastast.

Tallinna Linnavolikogu 13.11.2008 otsus number 226

Redaktsiooni kehtivus 13.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

OTSUS

 

 

Tallinn

13. november 2008 nr 226

 

 

 

 

Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametis alates 2005. aastast.

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 29. mai 2008 revisjoniaktist nr 5/2008 “Eelarveliste vahendite kasutamise kontroll Tallinna Spordi- ja Noorsooametis alates 2005. aastast“, revisjonikomisjoni 18. augusti 2008 otsusest nr 8 ja Tallinna Linnavalitsuse 10. septembri 2008 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Märkida, et kontrollitud perioodil on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kasutanud eelarvelisi vahendeid sihipäraselt.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil järgida Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määruse nr 20 “Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord“ punktide 12 ja 13 täitmist.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees