Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raielubade väljastamise kontroll
Tallinna Linnavolikogu 13.11.2008 otsus number 225
Redaktsiooni kehtivus:13.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

13. november 2008 nr 225

 

 

 

 

Raielubade väljastamise kontroll

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 2. juuni 2008 revisjoniaktist nr 8/2008 “Raielubade väljastamise kontroll“, revisjonikomisjoni 18. augusti 2008 otsusest nr 7 ja Tallinna Linnavalitsuse 10. septembri 2008 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Tallinna Keskkonnaametil:

2.1 jälgida, et raieluba (sh taotlus) vastaks määruses sätestatud nõuetele;

2.2 korrastada asjaajamise ja raielubade menetluse protseduure/juhendeid ning viia neisse sisse kasutatavad lühendid ning täpsustada nende sisu;

2.3 järgida Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ § 5 lõiget 2, mille kohaselt raieloa andmisest keeldumist põhjendatakse kirjalikult.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Keskkonnaametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees