Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettevõtlusinkubaatori tegevuse korraldamise ning ettevõtlusinkubatsiooniteenuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 13.11.2008 määrus number 37
Jõustumine:01.01.2009
Kehtetuks tunnistamine:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2009 - 31.03.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 25.03.2010 nr 16, jõustumine 01.04.2010

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. november 2008 nr 37

 

 

Ettevõtlusinkubaatori tegevuse korraldamise ning ettevõtlusinkubatsiooniteenuse
taotlemise ja taotluse menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 punktiga 5 ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 “Tallinna arengukava 2009–2027”, 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 “Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2006–2009” ja Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 otsusega nr 165 “Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine”.

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala, eesmärk ja põhimõisted

(1) Ettevõtlusinkubaatori tegevuse korraldamise ning ettevõtlusinkubatsiooniteenuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (edaspidi sihtasutus) ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamist, osutatavate teenuste (edaspidi teenus) taotlemist ja taotluste menetlemist ning Tallinna linna eelarvevahenditest Tallinna Ettevõtlusameti kaudu teenuse pakkumiseks ja ettevõtlusinkubaatorite tegevuseks ja arendamiseks ette nähtud tegevus- ja investeeringutoetuse kasutamist ning sellekohast aruandlust.

(2) Ettevõtlusinkubaator on ettevõtluse tugistruktuur, mille ülesanne on vähendada ettevõtte käivitusperioodi riske kvaliteetse töökeskkonna ja tugiteenuse pakkumise kaudu.

(3) Ettevõtlusinkubaatori peamised eesmärgid on:

1) luua toetav ettevõtlus- ja innovatsioonikeskkond;

2) toetada jätku- ja kasvusuutlike ettevõtete teket ning arengut;

3) vähendada alustava ettevõtte stardi- ja arenguriske;

4) arendada ettevõtlusinkubaatoris asuvate ettevõtjate erisusest ja koostoimimisest tekkivat sünergiat.

(4) Põhimõisted:

1) teenus – ettevõtlusinkubaatori poolt osutatavate sihipäraste tegevuste kogum peamiste eesmärkide saavutamiseks;

2) taotlus – ettevõtlusinkubaatori asuka staatuse ja teenuse taotlemiseks esitatud vormikohane kirjalik avaldus;

3) taotleja – ettevõtlusinkubaatori asuka staatuse ja teenuse saamise taotluse esitanud juriidiline või füüsiline isik;

4) asukas – taotleja, kes on läbinud eelinkubatsiooni ning kellele on hindamiskomisjoni otsusega omistatud asuka staatus ning kes füüsiliselt paikneb ettevõtlusinkubaatoris;

5) eksterritoriaalne asukas – taotleja, kes on läbinud eelinkubatsiooni ning kellele on hindamiskomisjoni otsusega omistatud asuka staatus, kuid kes füüsiliselt ei paikne ettevõtlusinkubaatoris;

6) eelinkubatsioon – ettevõtlusega alustamise ja äriplaani koostamise baaskoolitus ning individuaalsed konsultatsioonid ettevõtte äriplaani edukaks koostamiseks;

7) hindamiskomisjon – Tallinna Linnavalitsuse moodustatud ettevõtlusinkubaatori asuka staatuse ja teenuse taotluste hindamiseks moodustatud ajutine komisjon, mille koosseisu kinnitab linnavalitsus oma korraldusega;

8) konsultant – ettevõtlusinkubaatori konsultant;

9) koolitaja – eelinkubatsiooni koolitaja.

§ 2.  Teenus

(1) Ettevõtlusinkubaatori ja/või selle vahendusel pakutavad teenused on ärialustusteenus, inkubatsiooni- ehk äriarendusteenus, sekretäriteenus ja äriruumiteenus.

(2) Ärialustusteenuses sisaldub:

1) äriidee esmane analüüs – äriidee turusuutlikkuse, eduperspektiivide ja esmase ressursivajaduse ning ettevõtjaoskuste hindamine;

2) eelinkubatsioon.

(3) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud teenust saab kasutada eeldusel, et sihtasutusega on sõlmitud eelinkubatsiooni leping.

(4) Inkubatsiooni- ehk äriarendusteenuses sisaldub:

1) ettevõtte arengu seire koos tagasisidega;

2) ettevõtluskonsultatsioonid;

3) juhtimis-, õigus- ja finantsnõustamine;

4) loomemajandusnõustamine;

5) erikoolitused aktuaalsetel teemadel, sh info- ja kontaktseminarid;

6) tugiteenuste ja konsultatsioonide vahendamine;

7) informatsiooni vahendamine koolituste, kontaktürituste ja ettevõtluse tugiorganisatsioonide kohta;

8) abi projektide ja taotluste koostamisel ning rahastamisallikate leidmisel;

9) abi koostööpartnerite leidmisel;

10) abi firmateabe levitamisel;

11) abi personaliotsingul.

(5) Sekretäriteenuses sisaldub:

1) vastuvõtusekretäri teenus;

2) telefonikõnedele vastamine;

3) dokumentide taasesitusteenus, faksi- ja lihtkirja postiteenus;

4) kontoritarvete vahendamine.

(6) Paragrahvi 2 lõigetes 4 ja 5 nimetatud teenuseid saab kasutada eeldusel, et sihtasutusega on sõlmitud inkubatsiooniteenuse leping.

(7) Äriruumiteenuses sisaldub:

1) äriruumi üürimine;

2) stuudio ja ateljeepinna üürimine;

3) köögi ja puhkeruumi kasutamine;

4) sisustatud nõupidamisruumi kasutamine ja rentimine;

5) loomemajandusettevõtlust toetavate seadmete ja töökoha rentimine;

6) ühe arvutikomplekti kasutusse andmine ja selle tehniline korrashoid;

7) vabade arvutikomplektide olemasolu korral nende rentimine ja tehniline korrashoid;

8) sideteenused – telefonside ja internetiühendus, sh WiFi;

9) kommunaalteenused – küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon, prügivedu, ruumide koristamine ning valve.

(8) Paragrahvi 2 lõike 7 punktis 6 nimetatud teenuse kasutamise aluseks on sihtasutusega sõlmitud asuka äriruumi üürileping.

(9) Paragrahvi 2 lõike 7 punktides 1 kuni 5 ja 7 kuni 9 loetletud teenuste kasutamise aluseks on sihtasutusega sõlmitud äriruumi üürileping.

(10) Asuka ja eksterritoriaalse asukaga sõlmitakse inkubatsiooniteenuse leping kestusega kuni kaks aastat, mida tulenevalt ettevõtte arenguvajadusest võib hindamiskomisjoni otsusega pikendada veel ühe aasta võrra.

(11) Teenust osutatakse sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud hinnakirja alusel.

(12) Ettevõtlusinkubaatori eesmärkide saavutamiseks on sihtasutusel õigus korraldada lisaks teenustele koolitusi, seminare, kokkusaamisi jt ühekordseid ettevõtmisi ja kehtestada nende hindu.

2. peatükk
ASUKA STAATUSE JA TEENUSE TAOTLEMINE NING TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 3.  Ettevõtlusinkubaatori ajutine asukas

Sihtasutusel on õigus vabade äriruumide olemasolul sõlmida kuni 16 (kuueteistkümneks) kuuks ajutise asuka äriruumi üürileping ettevõtjaga, kes vastab § 5 sätestatud nõuetele ning kes soovib ettevõtlusinkubaatori äriruume kasutada enne asuka staatuse omistamist. Ajutine asukas võib olla ka välisriigis registreeritud juriidiline isik ja mitteresidendist füüsiline isik Tallinna linna äri- ja elukeskkonda integreerumise ning keelebarjääride ületamise eesmärgil.

§ 4.  Ettevõtlusinkubaatori ettevõte ja tugiettevõte

(1) Sihtasutusel on õigus vabade äriruumide olemasolul üürida äriruume ettevõtlusinkubaatoris ettevõttele, kellel ei ole või kes ei taotle asuka staatust ning kelle eesmärk on mitmekesistada ettevõtlusinkubaatori ettevõtluskeskkonda ja/või edendada rahvusvahelisi koostööprojekte.

(2) Sihtasutusel on õigus vabade äriruumide olemasolul üürida äriruume ettevõtlusinkubaatori tugiettevõttele, kellel ei ole või kes ei taotle asuka staatust eesmärgiga pakkuda asukatele ja eksterritoriaalsetele asukatele ettevõtlusalaseid tugiteenuseid.

§ 5.  Nõuded taotlejale

(1) Taotlejaks võib olla residendist või mitteresidendist füüsiline isik, juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).

(2) Juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) peab vastama järgmistele tingimustele:

1) taotleja esmasest registreerimisest ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat (FIE‑l arvestatakse esmast äriregistris registreerimise aega);

2) taotlejal on kuni kümme lepingulist töötajat;

3) taotleja ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi õigusaktide tähenduses;

4) taotlejal puuduvad maksuvõlad;

5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

(3) Taotleja põhitegevusvaldkonnad ei või olla Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud või Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud järgmised tegevusvaldkonnad:

1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;

2) jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ja metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning neid teenindavad tegevusalad;

3) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning neid teenindavad tegevusalad;

4) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C alajagu 11, v.a alajagu 11.07);

5) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);

6) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008, jagu G);

7) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);

8) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);

9) juriidilised toimingud ja arvepidamine; peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine; turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008, jagu M, alajaod 69, 70 ja 73.2);

10) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

§ 6.  Hindamiskomisjon

(1) Hindamiskomisjoni kuulub viis kuni seitse liiget. Hindamiskomisjoni liikmeteks on Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad ning partnerorganisatsioonide esindajad ja ettevõtlusspetsialistid. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab Tallinna Linnavalitsus oma korraldusega.

(2) Hindamiskomisjoni ülesanded ja otsustuspädevus:

1) taotluse läbivaatamine ja taotleja eelinkubatsiooni kvalifitseerumise või mittekvalifitseerumise hindamine;

2) taotlejale asuka staatuse omistamine või omistamata jätmine;

3) inkubatsiooniteenuse lepingu pikendamine ühe aasta võrra.

(3) Hindamiskomisjoni koosolekud kutsub kokku ja hindamiskomisjoni tööd korraldab sihtasutus. Hindamiskomisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate hindamiskomisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav hindamiskomisjoni esimehe hääl.

(4) Hindamiskomisjoni koosolekul peab osalema vähemalt üks sihtasutuse esindaja, kellel ei ole hääleõigust.

(5) Hindamiskomisjoni tegevust reguleerib hindamiskomisjoni töökord, mille kinnitab hindamiskomisjon.

§ 7.  Taotlusvoorud ja taotluse menetlemine

(1) Taotlusvoorud kuulutatakse välja kaks korda aastas sihtasutuse juhataja käskkirjaga, lähtudes vabade kohtade olemasolust ettevõtlusinkubaatoris.

(2) Väljakuulutatud taotlusvoorust teavitatakse sihtasutuse kodulehel www.inkubaator.ee, Tallinna linna veebilehel www.tallinn.ee ja meedias.

(3) Taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega esitatakse sihtasutusele allkirjastatud paberdokumendina ettevõtlusinkubaatori asukohta või digitaalallkirjaga varustatult e-posti aadressile info@inkubaator.ee.

(4) Nõuetele vastavat taotlust hindab esmalt konsultant, kes analüüsib äriideed vastavalt korra § 2 lõike 2 punktis 1 sätestatule. Konsultandi hinnang ja ettepanek taotleja eelinkubatsiooni kvalifitseerumise või mittekvalifitseerumise kohta esitatakse hindamiskomisjonile otsuse tegemiseks.

(5) Otsuse taotleja eelinkubatsiooni kvalifitseerumise või mittekvalifitseerumise kohta teeb hindamiskomisjon.

(6) Eelinkubatsiooni kvalifitseerunud taotlejal on õigus sõlmida sihtasutusega eelinkubatsiooni leping.

(7) Eelinkubatsioon kestab vähemalt kuus nädalat ning selle aja jooksul töötatakse välja ettevõtte strateegilised eesmärgid, tegevuskavad ja edukusindikaatorid ning koostatakse rakendatav ja üldtunnustatud nõuetele vastav äriplaan.

(8) Konsultant ja koolitaja hindavad eelinkubatsiooni käigus valminud äriplaani alljärgnevaid elemente:

1) toode ja/või teenus;

2) juhtkond ja personal;

3) turg ja konkurents;

4) finantseerimine;

5) äriplaani kvaliteet.

(9) Hindamise tulemusena koostab konsultant hindamisaruande, mis esitatakse hindamis­komisjonile koos ettepanekuga asuka staatuse omistamise kohta.

(10) Hindamiskomisjon otsustab konsultandi koostatud hindamisaruande ja ettepaneku põhjal, kas omistada taotlejale asuka staatus või mitte. Hindamiskomisjoni otsus peab olema motiveeritud ja tuginema korra § 7 lõike 8 punktides 1 kuni 5 toodud äriplaani elementidele antud hinnangutele ning hindamiskomisjoni töökorrale.

(11) Sihtasutus teavitab taotlejat hindamiskomisjoni otsusest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

(12) Hindamiskomisjoni otsus asuka staatuse omistamise ja inkubatsiooniteenuse lepingu pikendamise kohta kehtib kaks kuud alates otsuse vastuvõtmisest. Selle aja jooksul on sihtasutusel õigus sõlmida asuka äriruumi üürileping ja/või inkubatsiooniteenuse leping taotlejaga, kellele on omistatud asuka või eksterritoriaalse asuka staatus. Leping sõlmitakse taotleja kui ettevõtjaga, st füüsilisest isikust ettevõtjaga (FIE) või äriühinguga.

(13) Asuka üürileping ja/või inkubatsiooniteenuse leping sõlmitakse ettevõtjaga, kes vastab järgmistele tingimusele:

1) on registreeritud ja tegutseb Tallinnas;

2) FIE elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinn;

3) esmasest registreerimisest ei olnud taotluse esitamise kuupäeval möödunud rohkem kui kaks aastat (FIE‑l arvestatakse esmast äriregistris registreerimise aega);

4) lepinguliste töötajate arv on kuni kümme;

5) äriühing ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi õigusaktide tähenduses;

6) puuduvad maksuvõlad;

7) äriühingu suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;

8) põhitegevusvaldkond ei ole korra § 5 lõikes 3 nimetatu.

(14) Kui sihtasutusest tulenevatel põhjustel ei ole pärast hindamiskomisjoni otsuse vastuvõtmist asuka staatuse omistamise kohta võimalik teenuse osutamist alustada, peab sihtasutus tagama teenuse osutamisega alustamise hiljemalt kuue kuu jooksul pärast hindamiskomisjoni otsuse vastuvõtmist asuka staatuse omistamise kohta. Selle aja võrra pikeneb hindamiskomisjoni otsuse kehtivus.

§ 8.  Teenuse finantseerimise põhimõtted

(1) Ettevõtlusinkubaatorite tegevus- ja arenduskulud ning nende osutatava teenuse kulud kaetakse:

1) Tallinna linna eelarve vahenditest tegevus- ja investeeringutoetuse kaudu;

2) sihtasutuse taotletavatest välisvahenditest (sh Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu ja välisriikide toetusprogrammid);

3) sihtasutuse osutatava teenuse tasudest.

(2) Ettevõtlusinkubaatorite tegevus- ja arenduskulud peavad olema kaetud mahus, mis on vajalik §-s 2 toodud teenuse osutamiseks.

(3) Inkubatsiooniteenuse lepingu sõlminud asukal ja eksterritoriaalsel asukal on õigus taotleda sihtasutuselt sisseostetavate koolitus- ja konsultatsiooniteenuste eest tasumist 6 (kuue) tunni ulatuses kvartalis sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud hinnakirjas sätestatud piirhinna ulatuses, eeldusel, et inkubatsiooniteenuse lepingust ja asuka üürilepingust tulenevad kohustused on täidetud.

3. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 9.  Aruandlus ja kontroll

(1) Asukas ja eksterritoriaalne asukas on kohustatud inkubatsiooniteenuse lepingus sätestatud korras esitama sihtasutusele finants- ja tegevusaruanded.

(2) Sihtasutuse juhatus kinnitab iga aasta jaanuarikuus korra § 7 lõikes 8 toodud äriplaani elementide hindamiskriteeriumid kalendriaastaks.

(3) Sihtasutus esitab vähemalt kaks korda aastas tegevusaruanded Tallinna Ettevõtlusametile ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga kinnitatud vormis.

(4) Ettevõtlusinkubaatori teenuse osutamise korra, teenuse hinnakirja, taotluse vormi ning korras nimetatud lepingute tüüpvormid kinnitab sihtasutuse nõukogu.

(5) Kord, taotluse vorm ja teenuse hinnakiri on kättesaadavad sihtasutuse kodulehel (www.inkubaator.ee), Tallinna kodulehel (www.tallinn.ee), Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis (Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199) ja ettevõtlusinkubaatoris. Hindamiskriteeriumid ja alakriteeriumid on kättesaadavad sihtasutuse kodulehel (www.inkubaator.ee).

§ 10.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrus nr 74 “Ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamise ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotlemise ning menetlemise korra kinnitamine”.

§ 11.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees