Nõusoleku andmine OLYMPIC CASINO EESTI AS-le hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks aadressil Pae tn 76

Tallinna Linnavalitsus 12.11.2008 korraldus number 1904

Redaktsiooni kehtivus 12.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. november 2008 nr 1904-k

 

 

Nõusoleku andmine OLYMPIC CASINO EESTI AS-le hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks aadressil Pae tn 76

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“ § 2 lg 1 ning tulenevalt OLYMPIC CASINO EESTI AS 12. septembri 2008 avaldusest nr T-3/555 ja Hasartmängu mängukohtade komisjoni 30. oktoobri 2008 koosoleku protokolli nr 1-5.9/53 päevakorrapunktist 3:

 

 

1. Anda nõusolek OLYMPIC CASINO EESTI AS-le (äriregistri kood 10011039, Fr.R.Kreutzwaldi 23, Tallinn) hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks Tallinnas aadressil Pae tn 76 tähtajaga üks aasta.

2. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Maksu- ja Tolliametile, OLYMPIC CASINO EESTI AS-le ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär