Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mahla tn 79 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 12.11.2008 korraldus number 1873
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. november 2008 nr 1873-k

 

 

Mahla tn 79 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 563, 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 6. novembri 2000 otsus nr 11839, millega endise kinnistu nr 1630N krundi suhtes tunnistati õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Tallinna notari Anne Saaberi 29. jaanuaril 2001 tõestatud maa tagastamise nõudeõigusest mõttelise osa loovutamise leping (notariaalregistri nr 1108), millega XXXXXXXX loovutas XXXXXXXX 3/5 mõttelist osa endise kinnistu nr 1630N maa tagastamise nõudeõigusest; Tallinna Maa-ameti 7. augustil 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MK-153/08) ja maa tagastamise toimiku nr 4486 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Mahla tn 79;

1.2 pindala: 1820 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1630N pindalaga 1821 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 3/5 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 2/5 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101026308 elamu, ehitisregistri koodiga 101026309 majandushoone, ehitisregistri koodiga 101026310 kuur, ehitisregistri koodiga 101026311 garaaž, ehitisregistri koodiga 220395024 piirded, ehitisregistri koodiga 220395025 värav, ehitisregistri koodiga 220395026 kaev) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 21. oktoobril 2008).

4. Punktis 2.1 nimetatud isik on lähtuvalt kaasomandi osa suurusest kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas 330 (kolmsada kolmkümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maa aadress.

5. Lugeda endise kinnistu nr 1630N maa tagastamise taotlus lahendatuks.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär