Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamiseks, komisjoni põhimääruse ning arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise aluste kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 12.11.2008 määrus number 83 [RT IV, 27.06.2013, 43]
Jõustumine:17.11.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2019 - ... [RT IV, 29.05.2019, 48]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 22.05.2019 nr 18 [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

12. november 2008 nr 83

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talve­
valgustuse hindamiseks, komisjoni
põhimääruse ning arhitektuuri-,
kujundus- ja talvevalgustuse hindamise
aluste kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lõigete 1–5 alusel ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 5. detsembri 2007 istungi protokolli nr 56 päevakorrapunktist 30.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Komisjoni moodustamine

(1) Moodustada Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon linnaruumi üles seatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamiseks (edaspidi komisjon).

(2) Komisjoni eesmärk on kindlustada linnavalgustuse terviklik areng ning hinnata ja tunnustada linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse objekte, korraldades selleks vastavaid konkursse.

§ 2.  Komisjoni tegevus

(1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

§ 3.  Komisjoni ülesanded

Komisjoni pädevuses on:

1) linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse objektide igaastase konkursi „Põhjala valguspärl Tallinnas” korraldamine ja nimetatud objektide hindamine vastavalt arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise alustes toodud kriteeriumidele;

2) linnaruumi ülesseatud talvevalgustuse objektide fotokonkursi korraldamine ja nimetatud objektide hindamine lähtudes nende atraktiivsusest  ja sobivusest ümbritsevasse miljöösse ning keskkonda;  

3) läbiviidud konkursside tulemuste kokkuvõtete esitamine linnavalitsusele;

4) arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse suundade edasiarendamine lähtuvalt uute valgustusalaste lahenduste ja tehnoloogiate arengutest ning  eelarve võimalustest;

5) arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse alaste projektide  heakskiitmine.

§ 4.  Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kvartalis.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

(3) Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl.

(4) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(5) Komisjoni koosolekud protokollitakse, otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ja neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 5.  Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseis on kuni 10-liikmeline.

(2) Komisjoni esimees on kommunaalmajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea.

(3) Komisjoni aseesimees on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja või juhataja asetäitja.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

(4) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(5) Komisjoni tehnilist tööd  korraldab komisjoni sekretär.

(6) Komisjoni liikmed kinnitab ja komisjoni koosseisu muudab linnavalitsus korraldusega.

§ 6.  Komisjoni sekretär

(1) Komisjoni sekretär teeb ettekande komisjoni koosolekul arutatavate küsimuste kohta ning korraldab komisjoni tööd.

(2) Sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate materjalidega üldjuhul hiljemalt viis tööpäeva enne koosolekut.

(3) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni töökoosolekud ja tagab komisjoni tehnilise teenindamise.

§ 7.  Komisjoni õigused

Komisjonil on õigus:

1) saada linna asutustelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;

2) moodustada töörühmi probleemsete valdkondade või küsimuste läbitöötamiseks;

3) kaasata oma töösse asjatundjaid.

§ 8.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9. Arhitektuuri -, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise aluste kinnitamine

Kinnitada arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise alused vastavalt määruse lisale.  

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 17. novembril 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA