Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Reitingu taotluse ja kaaskirja heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 05.11.2008 korraldus number 1850
Redaktsiooni kehtivus:05.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. november 2008 nr 1850-k

 

 

Reitingu taotluse ja kaaskirja heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud taotlused Moody´s Investors Service Ltd poolt emitendireitingu andmiseks kohalikule omavalitsusele (lisa 1) ja Moody´s Investors Service Ltd poolt reitingu andmiseks (lisa 2).

2. Volitada finantsdirektor Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud dokumentidele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Moody’s Investors Service Ltd esindajale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008

korralduse nr 1850-k

LISA 1

 

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD

Corso di Porta Romana 68

20122 Milano, Italia

Telefon: 44-20-7772-5551

Faks: 44-20-7772-5382

 

TAOTLUS MOODY’SE POOLT

EMITENDIREITINGU ANDMISEKS

KOHALIKULE OMAVALITSUSELE

 

 

Allakirjutanu taotleb käesolevaga Moody’se reitingut vastavalt käesolevas taotluses kirjeldatule.

 

Allakirjutanu nõustub esitama Moody’sele (ja/või juhul, kui allakirjutanu ei ole emitent, tagab, et emitent esitab Moody’sele) asjakohased finantsaruanded ja muu teabe ning andmed, mida Moody’s omal äranägemisel nõuab, et Moody’sel oleks võimalik anda hinnang emitendile või konkreetsele emissioonile. Allakirjutanu nõustub samuti regulaarselt edastama uusima teabe, sealhulgas perioodilised finantsaruanded ning järeldusotsuste, muudatuste või loobumisdokumentide ärakirjad ja muu asjakohase teabe, mis võib olla vajalik reitingu jälgimiseks, või tagama vastava teabe ja dokumentide edastamise. Allakirjutanu nõustub sellega, et Moody’s toetub oma analüüsis nimetatud teabele ega kontrolli eraldi allakirjutanu poolt Moody’sele edastatud teabe õigsust.

 

Allakirjutanu nõustub tasuma (või juhul, kui allakirjutanu ei ole emitent, tagab, et emitent tasub) kõik tasud vastavalt lisatud tasuloendile ning juhul, kui emitent neid ei tasu, tasub need ise. Moody's jätab endale õiguse käesolevat taotlust ja tasuloendit muuta.

 

Allakirjutanu saab aru, et juhul, kui Moody’s reitingu annab, on tal õigus seda igal ajal omal äranägemisel muuta või tagasi võtta ilma, et ta peaks sellest ette teatama, kui teave (või selle puudumine) annab selleks põhjuse.

 

Moody’s ei paku praegu ega tulevikus allakirjutanule ega emitendile finants-, õigus-, maksu-, nõustamis-, konsultatsiooni- ega äriteenuseid ega anna nõu tehingu struktuuri kavandamisel ega tehinguga seotud dokumentide koostamise või läbirääkimiste osas. Emitent ja/või allakirjutanu peab tehingu struktuuri kavandamisel ning tehinguga seotud dokumentide koostamisel ja läbirääkimiste pidamisel palkama eraldi õigus-, maksu-, finants- või muu nõustaja. Reiting ega Moody’se analüütikutega peetud arutelud ei kujuta endast ärialase nõu andmist. Reiting väljendab üksnes hinnangut ning ei kujuta endast kinnitust faktiliste asjaolude kohta, pakkumust, üleskutset või soovitust väärtpabereid osta, müüa või omada või muul moel tegutseda emitendi või muu isiku suhtes või seoses ükskõik millise seotud tehingu või muu asjaga.

 

Moody’s ei garanteeri allakirjutanu või emitendiga seotud teabe, reitingu või teadete õigsust. Moody's ei kanna emitendi, allakirjutanu ega ühegi kolmanda isiku ees lepingust tulenevat, lepinguvälist või muud vastutust Moody’se või selle töötaja või esindaja poolt või Moody’sest sõltumatute ettenägematute asjaolude tõttu allakirjutanu või emitendiga seotud teabe või reitingu hankimisel, koostamisel, analüüsimisel, tõlgendamisel, edastamisel, levitamisel või üleandmisel emitendile, allakirjutanule või kolmandale isikule põhjustatud kahju või kulu ega selle osa eest, sealhulgas juhul, kui kahju tekitamise põhjuseks oli hooletus (välja arvatud pettuse, ebaaususe ja/või kohustuse tahtliku rikkumise korral või muudel juhtudel, mille korral seadus keelab vastutuse välistamise).

 

 

TAOTLUS MOODY’SE POOLT

EMITENDIREITINGU ANDMISEKS

KOHALIKULE OMAVALITSUSELE

 

 

Moody’sel on õigus kasutada reitingu andmisel ning sellega seotud äri- ja uurimistoimingute läbiviimisel kolmandast isikust töövõtjate või esindajate abi, kui töövõtja või esindaja on seotud asjakohase konfidentsiaalsuskohustusega. Kui ei ole märgitud teistmoodi, viitab Moody’s käesolevas taotluses ülalnimetatud äriühingule ning kõigile sellega ühte kontserni kuuluvatele äriühingutele. Moody’sel on õigus loovutada käesolev taotlus ükskõik millisele muule Moody’se kontserni kuuluvale äriühingule ning ka neil on õigus toetuda käesolevas taotluses sisalduvatele kaitsva iseloomuga sätetele.

 

Allakirjutanu kinnitab, et tema ega emitendi üle ei oma valitsevat mõju ning tema ega emitent ei kuulu otseselt ega kaudselt ühegi sellise riigi isikule või valitsusele, mille suhtes Ameerika Ühendriikide valitsus on kehtestanud majandus- või kaubandussanktsioonid või tehingutega seotud sanktsioonid, sealhulgas Birma, Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Süüria või Sudaan, ning et tema ega emitent ega ükski nende omanikest, juhatajatest, ametnikest, töötajatest või nendega samasse kontserni kuuluvatest äriühingutest ei ole lülitatud terroristide või terrorismis kahtlustatavate isikute, terroriorganisatsioonide või muude keelatud isikute nimekirja, mille on avalikult kättesaadavaks teinud või avaldanud Ameerika Ühendriikide või mõne muu sellise riigi valitsusasutus, milles allakirjutanu või emitent või nendega samasse kontserni kuuluv äriühing tegutseb, sealhulgas Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli osakonna (Office of Foreign Assets Control; “OFAC“) poolt peetavasse eraldi äramärgitud kodanike ja blokeeritud isikute nimekirja (List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons; “SDNs“). Allakirjutanu kinnitab, et ta teatab Moody’sele nimetatud ajaolude muutumisest.

 

Käesoleva taotluse täitmisele ja tõlgendamisele kohaldatakse Inglismaal kehtivat õigust ning kõik sellest tulenevad vaidlused kuuluvad lahendamisele üksnes Inglismaa kohtutes.

 

 

(trükituna või trükitähtedega)

ALLAKIRJUTANU (täitmine kohustuslik)

 

JURIIDILISE ISIKU NIMI:    TALLINNA LINN                                                                                                  

 

KONTAKTISIKU NIMI:                                                                                                                                                        

 

POSTIAADRESS:                                                                                                                                                

 

LINN:                                                                                                      MAAKOND:                                          

 

SIHTNUMBER:                                                     RIIK:                                                                                     

 

TELEFONINUMBER:                                                          FAKSINUMBER:                                                                  

 

E-POST:                                                                                                                                                                               

 

KMKR:                                                    ____ (palume märkida ka riigile viitava lühendi)

 

VOLITAJA:                                                                                             KUUPÄEV:                                                           

allkiri

NIMI:                                                                                                       AMETIKOHT:                                                        

 

 

TAOTLUS MOODY’SE POOLT

EMITENDIREITINGU ANDMISEKS

KOHALIKULE OMAVALITSUSELE

 

 

 

 

 

Täiendavad kontaktandmed

Juhul kui allakirjutanu ei ole emitent, palume (võimalusel) ära märkida emitendi kontaktandmed.

 

JURIIDILISE ISIKU NIMI:                    TALLINNA LINN                                                                                  

 

REGISTREERIMISE KOHT:                                                                                                                                              

 

KONTAKTISIKU NIMI:                                                                                                                                                        

 

POSTIAADRESS:                                                                                                                                                

 

LINN:                                                                                      MAAKOND:                                                           

 

SIHTNUMBER:                                                                     RIIK:                                                                      

 

TELEFONINUMBER:                                                          FAKSINUMBER:                                                                    

 

E-POST:                                                                                                                                                                                               

 

KMKR:                                                    (palume märkida ka riigile viitava lühendi)

 

 

 

KÕIK TASUD KUULUVAD TASUMISELE TASULOENDIS MÄRGITUD AJAL, PÄRAST ARVE SAAMIST.

 

 

KOHALIKULE OMAVALITSUSELE

ANTAVA EMITENDIREITINGU

TASULOEND

 

 

 

 

1.             Algne tasu/aastatasu:

               

               

Emitendireitingu mittetagastatav aastatasu on 15 000 eurot. Tasu põhineb Moody’se hinnangul analüüsi keerukuse kohta. Tasu makstakse terviksummana arve saamisel ning igal järgneval lepingu kuupäeval.

 

 

2.             Lõpetamistasu:

 

 

Moody’s võib omapoolselt nõuda lepingu lõpetamise tasu, kui taotleja või emitent lõpetab või lükkab edasi emitendile reitingu andmise protsessi pärast dokumentide kättesaamist Moody'se poolt ning enne reitingu teatavaks tegemist emitendile. Nimetatud tasu võrdub punktis 1 nimetatud emitendireitingu aastatasuga. Lõpetamistasu kuulub tasumisele koheselt pärast reitingu andmise protsessi lõpetamist või edasilükkamist.

 

Taotlejad, kes ei soovi reitingut avaldada, maksavad ühekordse punktis 1 nimetatud emitendireitingu aastatasu.

 

3.             Maksud

 

Tasud ja kohaldatavad piirmäärad ei sisalda käibemaksu ega muid tarbimis- või müügimakse. Kui käesoleva lepingu järgseid tasusid käsitletakse eelnimetatud maksudega maksustatava käibena, suurendatakse nimetatud tasusid, et hüvitada Moody’sele kõik viimase poolt mistahes maksuametile tasumisele kuuluvad käibe-, tarbimis- või müügimaksud seadusega lubatud ulatuses. Kuid summat, mille võrra tasu maksudega seoses suurendatakse, ei arvata kohaldatavate piirmäärade hulka.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008

korralduse nr 1850-k

LISA 2

 

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD

Corso di Porta Romana 68

20122 Milano, Italia

Telefon: 44-20-7772-5551

Faks: 44-20-7772-5382

Registreeritud Inglismaal numbri 1950192 all

Tallinna linn („emitent“)

Vabaduse väljak 7

15119 Tallinn

Eesti Vabariik

 

15. september 2008

 

Kellele: Katrin Kendra

 

Lugupeetud proua

 

TAOTLUS MOODY’SE POOLT REITINGU ANDMISEKS – MUUDATUSED

 

Emitent on esitanud Moody’sele taotluse reitingu andmiseks. Seoses sellega saatis emitent Moody’sele tüüpvormis taotluse Moody’se poolt emitendireitingu andmiseks kohalikule omavalitsusele („taotluse vorm“) käesoleva kaaskirja kuupäevaga samal päeval või selle paiku. Käesolevas kaaskirjas fikseeritakse poolte kokkulepe teatud muudatuste osas, mida nad soovivad taotluse vormis teha. Taotluse vormi ja käesoleva kaaskirja vastuolu korral lähtutakse kaaskirjast. Emitent ja Moody’s lepivad kokku järgmistes tingimustes:

 

1.             Algne tasu/aastatasu:

 

Emitendireitingu mittetagastatav algne tasu/aastatasu 2008. aastal on 15 000 eurot (ei sisalda käibemaksu). Moody’s kinnitab, et nimetatud algne tasu/aastatasu summas 15 000 eurot jääb samaks 2008. aasta lõpuni. Samuti kinnitab Moody’s, et emitendireitingu eest ei nõuta muude tasude maksmist.

 

2.             Tähtaeg:

 

Kokkulepe kehtib 2008. aasta lõpuni, st kuni 31. detsembrini 2008.

 

Kõik taotluse vormis sisalduvad tingimused, mida käesoleva kaaskirjaga ei muudeta, jäävad endisel kujul kehtima. Käesoleva kaaskirja ja taotluse vormi suhtes kohaldatakse Inglismaa õigust ning kõik nendega seonduvad vaidlused lahendatakse üksnes Inglismaa kohtutes.

 

Et väljendada oma nõustumist käesoleva kaaskirja sisuga, laske oma volitatud esindajal lisatud kaaskirja eksemplarile alla kirjutada ja saatke see meile.

 

Lugupidamisega

 

 

…………………………………

 

David Sweeney, emitendisuhete osakonna juhataja

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD („Moody’s“)

eest ja nimel

 

 

 

Aktsepteerin ja nõustun

emitendi eest ja nimel:

 

Allkiri: ………………………..

 

Kuupäev:……………………………

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär