Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.11.2008 korraldus number 1848
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2021 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 28.01.2021 nr 11, vastuvõetud 28.01.2021

Tvk o 23.09.2010 nr 205

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. november 2008 nr 1848-k

 

Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala, mis on mõeldud põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Tallinna üldplaneeringu kohaselt kulgeb Tiskre oja ääres haljaskoridor koos liikumisrajaga ehk soovitatavalt 50 m laiune haljasriba, mis säilitatakse hoonestusvabana ning olemasolev haljastus korrastatakse. Haljaskoridor on planeeritud avalikus kasutuses olevaks haljasalaks, mis ühendab kesk- ja vanalinna Tallinna äärealadega. Antud haljaskoridorid on lisaks linnasisese ühendusteena kasutatavad ka matka- või suusaradadena, mis on omakorda ühendatud linnaümbruse haljasvööndiga. Käesolev detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut ning planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

- Planeeringulahenduse eelis kehtiva planeeringulahenduse ees on järgmine: Planeeritaval maa-alal on seoses Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneeringu korrektuuridega korduvalt muudetud krundipiire ning olukord on võrreldes esialgselt kehtestatud planeeringuga muutunud, uus detailplaneering koondab alal kehtivate detailplaneeringute ning korrektuurprojektide info.

- Detailplaneeringuga on ette nähtud 451 parkimiskohta mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

- Detailplaneeringu eesmärk on planeeritaval maa-alal krundipiiride täpsustamine, kuna planeeritaval maa-alal on seoses Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneeringu korrektuuridega, milleks on Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsusega nr 19 kehtestatud Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneeringu korrektuur ja Tallinna Linnavolikogu 9. jaanuari 1997 otsusega nr 1 kehtestatud Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneeringu II etapi korrektuur, mis kehtivad täiendusena ainult koos 7. septembril 1995 kehtestatud Tiskre elurajooni arengukava ja I ehitusjärgu detailplaneeringuga, muudetud kruntide piire ning ehitusõigust. Planeeringualas on 145 krunti, mille sihtotstarbeid ei muudeta, välja arvatud sotsiaalmaa sihtotstarbega Tiskrevälja tn 21b kinnistu, mis osaliselt liidetakse maaomanike palvel naaberkinnistutega ja mille sihtotstarbeks liidetavas osas on määratud elamumaa. Paljudel juhtudel koosneb krunt mitmest maatükist ja hooned paiknevad mitmel katastriüksusel. Samuti koosnevad tänava maa-alad ning puhkealad paljudest eri katastriüksustest. Planeeringuga nähakse ette selliste katastriüksuste liitmine. Väljapoole oma krundi piire rajatud piirdeaiad ja muud rajatised on ette nähtud likvideerida.

 

 

     

1. Kehtestada Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06439, millega täpsustatakse Haabersti linnaosas 20,4 ha suurusel planeeringualal asuva Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala krundipiire.

(Kehtetu osaliselt - Tvk o 23.09.2010 nr 205 käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas;
kehtetu osaliselt - Postitalu tn 3 kinnistu osas, Tvk o 28.01.2021 nr 11, vastuvõetud 28.01.2021)

2. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 1995 otsusega nr 114 kehtestatud Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneering, Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsuse nr 19 punktiga 3 kehtestatud Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneeringu korrektuur, Tallinna Linnavolikogu 9. jaanuari 1997 otsuse nr 1 punktiga 1.2 kehtestatud Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneeringu II etapi korrektuur, Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 korraldusega nr 1199-k kehtestatud Tiskre elamurajooni idaosa detailplaneering ja Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005 korraldusega nr 1811-k kehtestatud Tiskrevälja tn 24, 26 ja 28 kinnistute ja Tiskrevälja tn 21/Käänu tn 2 ja Tiskrevälja tn 21a kinnistute detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär


 

 

Tallinna Linnavalitsuse

5. novembri 2008

korralduse nr 1848-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06439, millega täpsustatakse Haabersti linnaosas 20,4 ha suurusel planeeringualal asuva Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala krundipiire.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Tiskre asumis arendatavas ja suuremas osas juba hoonestatud väikeelamute piirkonnas. Maakasutuse sihtotstarveteks on põhiliselt elamumaa ja transpordimaa. Väiksemal määral on alal ka sotsiaalmaa ja ärimaa sihtotstarbega krunte. Tootmismaa sihtotstarbega kruntidel paiknevad alajaamad.

Kõik kinnistud on eraomandis, sealhulgas ka transpordimaa sihtotstarbega krundid. Juurdepääs alale on Rannamõisa teelt Vahepere tänava kaudu. Planeeringuala on poolsuletud territoorium. Taludevahe tänavale on paigaldatud autode läbipääsu tõkestamiseks tõkkepuu, jalakäijate liikumist piiratud pole. Roostiku ja Tiskrevälja tänava ette on paigaldatud ainult puldiga avatavad väravad, jalgvärav puudub. Enamus elamukruntidest on hoonestatud. Grupiti on ehitatud ühtses stiilis hooneid, kuid on ka üksikuid hooneid, mis naaberhoonete arhitektuurilahendusega ei harmoneeru. Valdav enamus hoonetest on kaldkatusega ning kahekorruselised. Tehnovõrgud, tänavad ning laste mänguväljakud on välja ehitatud. Tiskrevälja tn 5 elamu on ümber ehitatud lasteaiaks. Haljastus on enamasti nooremapoolne, istutatud üheaegselt elamute rajamisega. Kõrghaljastusest kasvab alal eelkõige kuuski, kaski ja mände.

Kontaktvööndianalüüs

Tiskre asum on väikeelamute piirkond, mis on kavandatud hoonestada põhiliselt kahekorruseliste eramutega. Juurdepääs alale on Rannamõisa teelt Vahepere tänava kaudu. Taludevahe ja Vahepere tänava ristmiku lähedal asub bussiliini nr 4 Tiskre nimeline peatus. Planeeritaval alal ei paikne muinsus- või looduskaitse seisukohalt olulisi objekte. Lähimad looduskaitseobjektid asuvad ~1,5 km kaugusel Harku vallas (Rannamõisa maastikukaitseala ja Rannamõisa park).

Planeeringuala kontaktvööndis on algatatud, vastuvõetud ja kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavalitsuse 28. aprilli 2004 korraldusega nr 856-k algatatud Kristeni tn 37 kinnistu detailplaneering eesmärgiga sotsiaalmaa sihtotstarbega Kristeni tn 37 kinnistu sihtotstarbe muutmise ning elamufunktsiooniga hoone rajamise võimalikkuse ja otstarbekuse kaalumine; Rannamõisa tee 36b krundile kui üldkasutatavale haljasalale juurdepääsu planeerimine Kristeni tänavalt; planeeritavale maa-alale jäävate kruntide piiride ning ehitusõiguse täpsustamine; Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2008 korraldusega nr 475-k vastuvõetud Rannamõisa tee 38, 38d, 40 kinnistute ja lähiala detailplaneering eesmärgiga Haabersti linnaosas 1,0 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Rannamõisa tee 38 elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe korterelamu ja ühe abihoone ehitamiseks; Rannamõisa tee 38d ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe ärihoone püstitamiseks; Rannamõisa tee 40 elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus 3 korterelamu püstitamiseks; elamumaa sihtotstarbega Rannamõisa tee 40a, sotsiaalmaa sihtotstarbega Vahepere tn 8 ja Rannamõisa tee 38a krunti ei hoonestata; moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega krunt Rannamõisa tee 38c; planeeringualale on kavandatud kokku kuni 23 korteriga 4 korterelamut ja ärihoone brutopinnaga kuni 1400 m2. Lisaks täpsustatatakse tänavate maa-alad ja liikluskorraldus, antakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks; Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005 korraldusega nr 1811-k kehtestatud Tiskrevälja tn 24, 26 ja 28 kinnistute ja Tiskrevälja tn 21/Käänu tn 2 ja Tiskrevälja tn 21a kinnistute detailplaneering, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvate Tiskrevälja tn 24, 26 ja 28 kinnistute piiride muutmine, et moodustada antud alale neli üksikelamu krunti; Tiskrevälja tn 21/ Käänu tn 2 ja Tiskrevälja tn 21a kinnistute sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks, et hoonestada nimetatud ala kuni 2-korruselise üksikelamuga ning määrata planeeritavale alale jäävate kruntide ehitusõigus, samuti  lahendada heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine; Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2003 korraldusega nr 2428-k kehtestatud Vahepere tn 5, 7 ja Tiskrevälja tn 25 kruntide ning lähiala detailplaneering, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvale 0,8 ha suurusele maa-alale kaks krunti maksimaalselt kolmekordsete ridaelamute ehitamiseks. Uusi ridaelamuid on kavandatud kaks; Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2004 korraldusega nr 719-k kehtestatud Kristeni tn 4/ Künkamaa tn 2 kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvale 1,2 ha suurusele maa-alale viis krunti - kolme üksikelamu ehitamiseks ja Tiskre oja äärse haljasala korrastamiseks. Kolm ajutist krunti on kavandatud naaberkinnistutega liitmiseks; Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 korraldusega nr 1297-k kehtestatud Künka 33 endisel talumaal asuva Kristeni tn 14 kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvale 1,04 ha suurusele maa-alale 11 krunti üksikelamute teenindamiseks ja ehitamiseks ning tehnorajatiste, tee ja haljasala rajamiseks ning hooldamiseks; Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 korraldusega nr 1199-k kehtestatud Tiskre elamurajooni idaosa detailplaneering, millega on Haabersti linnaosas asuvale 6,5 ha suurusele maa-alale kavandatud 10 üksikelamu krundi moodustamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, üldkasutatavatele rekreatsioonialadele mänguväljakute rajamine ning elurajooni teenindava äri, sotsiaal- ja puhkeala rajamine.

Planeeritaval alal on järgmised kitsendused: looduskaitseseaduse §-de 34-37 alusel Läänemere ranna piiranguvöönd 200 m; looduskaitseseaduse § 34-37 alusel Tiskre oja kalda piiranguvöönd 100 m; III klassi kõrvalmaantee Rannamõisa tee sanitaarkaitsetsoon 200 m; isiklikud kasutusõigused on seatud Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi, AKTSIASELTSi TALLINNA VESI, Gaasienergia AS-i ja osaühingu Jaotusvõrk kasuks.

Tallinna üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala, mis on mõeldud põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Tallinna üldplaneeringu kohaselt kulgeb Tiskre oja ääres haljaskoridor koos liikumisrajaga ehk soovitatavalt 50 m laiune haljasriba, mis säilitatakse hoonestusvabana ning olemasolev haljastus korrastatakse. Haljaskoridor on planeeritud avalikus kasutuses olevaks haljasalaks, mis ühendab kesk- ja vanalinna Tallinna äärealadega. Antud haljaskoridorid on lisaks linnasisese ühendusteena kasutatavad ka matka- või suusaradadena, mis on omakorda ühendatud linnaümbruse haljasvööndiga. Käesolev detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut ning planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval maa-alal on Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 1995 otsusega nr 114 kehtestatud Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneering (AB Alis töö nr 21-94).

Planeeringuga nähti ette ühepere- ja ridaelamute rajamine silmus- ja tupikteede ümber, mis võimaldab rakendada vajadusel grupiti turvasüsteeme ja soodustab naabruskondade teket. Elamugruppidesse oli planeeritud omavahel ühendatud sisemised haljasvööndid. Esimese ehitusjärjekorra hoonestus baseerus eraldi Tiskre elurajooni jaoks tellitud elamutel. Planeeringus oli reserveeritud ka maa-alad üldkasutatavatele hoonetele ja rajatistele.

Nimetatud detailplaneeringu kehtestamise järel on koostatud mitmeid detailplaneeringu korrektuure, millega on muudetud kruntide piire ning ehitusõigusi.

Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsuse nr 19 punktiga 3 on kehtestatud Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneeringu korrektuur vastavalt Arhitektuuribüroo Alis planeeringule (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 10, 17.01.1996).

Tallinna Linnavolikogu 9. jaanuari 1997 otsuse nr 1 punktiga 1.2 on kehtestatud Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneeringu II etapi korrektuur vastavalt AB "ALIS" planeeringule (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni 2. oktoobri 1996 otsus nr 221).

Korrektuuride mõte oli kvartalisisese krundijaotuse muutmine. Korrektuuriga ei kaasnenud teedevõrgu, insenervõrkude, territooriumi bilansi ega arhitektuurse kontseptsiooni muudatusi. Samuti ei muutunud hoonestustingimused. Korrektuurid kehtivad täiendusena ainult koos 7. septembril 1995 kehtestatud Tiskre elurajooni arengukava ja I ehitusjärgu detailplaneeringuga. Nii detailplaneering kui ka selle korrektuurid on ellu viidud.

Planeeringuala idaserval kehtib Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 korraldusega nr 1199-k kehtestatud Tiskre elamurajooni idaosa detailplaneering, millega on Haabersti linnaosas asuvale 6,5 ha suurusele maa-alale kavandatud 10 üksikelamu krundi moodustamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, üldkasutatavatele rekreatsioonialadele mänguväljakute rajamine ning elurajooni teenindava äri, sotsiaal- ja puhkeala rajamine. Detailplaneering on ellu viidud.

Tiskrevälja ja Vahepere tänavate ristmiku lähistele on Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005 korraldusega nr 1811-k kehtestatud Tiskrevälja tn 24, 26 ja 28 kinnistute ja Tiskrevälja tn 21/Käänu tn 2 ja Tiskrevälja tn 21a kinnistute detailplaneering, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvate Tiskrevälja tn 24, 26 ja 28 kinnistute piiride muutmine, et moodustada antud alale neli üksikelamu krunti; Tiskrevälja tn 21/ Käänu tn 2 ja Tiskrevälja tn 21a kinnistute sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks, et hoonestada nimetatud ala kuni 2-korruselise üksikelamuga ning määrata planeeritavale alale jäävate kruntide ehitusõigus, samuti  lahendada heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneering on osaliselt ellu viidud.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 6 kohaselt muutub planeeringu kehtestamisega kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeeringust. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutuvad kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 1995 otsusega nr 114 kehtestatud Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneering ja selle korrektuurid, Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 korraldusega nr 1199-k kehtestatud Tiskre elamurajooni idaosa detailplaneering ja Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005 korraldusega nr 1811-k kehtestatud Tiskrevälja tn 24, 26 ja 28 kinnistute ja Tiskrevälja tn 21/Käänu tn 2 ja Tiskrevälja tn 21a kinnistute detailplaneering käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritaval maa-ala krundipiiride täpsustamine, kuna planeeritaval maa-alal on seoses Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneeringu korrektuuridega korduvalt muudetud krundipiire ning olukord on võrreldes varem kehtestatud planeeringutega põhjalikult muutunud. Planeeringualas on 145 krunti, mille sihtotstarbeid ei muudeta, välja arvatud sotsiaalmaa sihtotstarbega Tiskrevälja tn 21b kinnistu, mis osaliselt liidetakse maaomanike palvel naaberkinnistutega ja sihtotstarbeks on määratud elamumaa. Kinnistu koosneb mitmest katastriüksustest. Samuti koosnevad tänava maa-alad ning puhkealad paljudest eri katastriüksustest. Planeeringuga nähakse ette selliste katastriüksuste liitmine. Väljapoole oma krundi piire rajatud piirdeaiad ja muud rajatised on ette nähtud likvideerida.

Kuna tegemist on maakorraldusliku eesmärgiga detailplaneeringuga, ei ole haljastust kavandatud likvideerida ega ka lisada.

Tegemist on radooniohtliku piirkonnaga, mistõttu tuleb kasutada meetmeid radooni hoonetesse sattumise vältimiseks vastavalt Eesti projekteerimisnormile EPN 12.3 “Radooniohutu hoone projekteerimine“. Radooniohtlikele aladele rajatavate elamute alla jääva pinnase radooniohtlikkus määrata proovipuurimiste käigus 0,8 m sügavustest kaevistest saadud pinnase radoonisisalduse analüüsiga.

Planeeritava maa-ala suurus detailplaneeringu algatamisel oli 20,1 ha, kuid planeeringu koostamise käigus selgus, et on mõistlik alasse kaasata veel mõned katastriüksused. Seega suurendati planeeringu vastuvõtmisel planeeritavat maa-ala suuruseni 20,4 ha.

Kuna kehtestatava detailplaneeringuga ei kavandata lisaks uut ehitusõigust, on põhijoonisele varasemalt elluviidud detailplaneeringute ja nende korrektuuride alusel peale kantud hoonestusalad, moodustatavate kruntide piirid ning ehitusõigus. Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneeringuga nähakse ette 123 elamumaa, 2 ärimaa, 12 liiklusmaa, 5 üldmaa ning 3 tootmismaa kinnistut. Elu- ja ärihoonete maksimaalne korruselisus on 2 korrust ning maksimaalne kõrgus maapinnast 10 meetrit, tootmishoonetel 1 korrus ning 5 meetrit. Lubatav hoonete arv on 126 kinnistul 1 ning 2 kinnistul 2 hoonet.

Kruntide ehitusõiguse ja piirangute tabelisse on kantud ehitusõigus varasemate detailplaneeringute ning nende korrektuuride ja ehitusprojektide alusel: katusekalle elamutel 20-45 kraadi ning ärihoonetel vaba, katuseharja suund kas risti või paralleelselt teega või krundi pikema piiriga ning mõningate kruntide puhul vaba. Piirangutena on märgitud kehtivad isiklikud kasutusõigused ja seadusest tulenevad piirangud.

Parkimiskohtade arv on viidud vastavusse Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“. Normatiivne parkimiskohtade arv on 443,6, planeeritud on 451 parkimiskohta. Tehnovõrkude- ja liikluslahendust käesoleva planeeringuga ei muudeta. Tegemist on õuealaga. Tänavad on eelnevate planeeringute alusel välja ehitatud (välja arvatud Künkamaa tn lõik 1).

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määrusega nr 6 kehtestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ ei jää planeeritav ala kaugküttepiirkonda. Vahepere ja Taludevahe tänava ristmikul paikneb gaasitrass, kuid planeeringualani ei ole gaasitrassi ehitatud, hooned on lokaalküttel, milleks on tahke-, õli-, maaküte vms. Käesoleva maakorraldusliku eesmärgiga detailplaneeringu elluviimine ei tekita insolatsiooni kestvuse muutusi hoonete eluruumides.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvratali ning lähiala detailplaneeringu koostamist on vajalikuks pidanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise tellimiseks viis vastava riigihanke läbi Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Riigihanke läbiviimise tulemusel sõlmiti K-Projekt Aktsiaseltsiga leping detailplaneeringu koostamiseks.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmäärus § 19 lõike 1 kohaselt selgitab Amet välja detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohta sõlmitud lepingu täpsustamise või vastava lepingu sõlmimise vajaduse. Vastavalt ehitusseaduse § 13 lõikele 1 tagab kohalik omavalitsus detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud maaüksuseni, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti. Kuna käesoleva detailplaneeringu tellijaks on Tallinna Linnaplaneermise Amet, ei ole vajalik detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohta vastavat lepingut sõlmida.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 24. mail 2006 korraldusega nr 1053-k „Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ eesmärgiga planeeritavasse maa-alasse jäävate kruntide piiride ning ehitusõiguste täpsustamine.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 27. mail 2006. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu korraldamine ei olnud vajalik, kuna detailplaneeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää muinsuskaitse või looduskaitse alal olevale maa-alale ning ei ole piirkond ega ala, mille kohta kavandatakse muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmise ettepanekut.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosa Valitsus, Põhja-Eesti Päästekeskus, Põhja-Tallinna Halduskogu ja Tallinna Kommunaalamet kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Transpordiamet esitas K-Projekt AS-ile kirjaga nr 4.-1/07/02 järgmised märkused: detailplaneeringus puudub vastav liiklusskeem, mille alusel kooskõlastada liikluslahendus. Kergeliiklusteed peavad olema läbivad ja objekti ehitamisel tagada transpordimüra isolatsiooniks vajalikud meetmed. Kuna tegemist on maakorraldusliku detailplaneeringuga ei ole käesoleva tööga liikluslahendust võrreldes eelmise planeeringuga muudetud. Kergeliiklusteede planeerimist tänavate äärde ei pea põhjendatuks, kuna tegemist on õuealaga (kvartali algusesse on paigaldatud õueala märgid).

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimusega: 1) Ehitus- ja rekonstrueerimisprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist keskkonnaametiga. 2) Üldmaa krundi pos 99 korrastustööd ja uushaljastuse rajamine teha haljastusprojekti alusel, projekt kooskõlastada keskkonnaametiga. Tingimus täidetakse ehitusprojekti staadiumis, teise punktiga on planeeringus arvestatud.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus märkis, et esitatud detailplaneeringul puudub tervisekaitsealase hindamise vajadus, sest kruntide piiride muutmine ning ehitusõiguste täpsustamine väljaehitatud alal ei mõjuta elukeskkonda.

Planeerimisseaduse § 16 lg 1 kohaselt kaasatakse detailplaneeringu koostamisse planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikud ja elanikud ning teised huvitatud isikud. Ka Tallinna linna ehitusmääruse § 15 kohaselt peavad detailplaneeringu projekteerija ja tellija koostama detailplaneeringu koostöös kõigi huvitatud isikutega. Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 3 kohaselt kaastakse detailplaneeringu koostamisse planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikud, elanikud ja teised huvitatud isikud ning planeering tehakse koostöös olemasolevate või kavandatavate tehnovõrkude omanikega või valdajatega. Sama lõike teine lause sätestab, et täiendavalt edastatakse detailplaneeringu koostamisel planeeringulahendust tutvustav kirjalik teade planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikele, välja arvatud juhul, kui nad on väljendanud detailplaneeringu kohta oma arvamust kirjalikult. Eeltoodust tulenevalt on kõigile planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikele edastatud detailplaneeringu põhilahendust tutvustavad teated ning mitmed kinnisasja omanikud on oma seisukoha planeeringulahenduse kohta esitanud ning seega on käesoleva detailplaneeringu koostamisel planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikega koostööd tehtud.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 23. aprillil 2008 korraldusega nr 721-k Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 26. aprillil 2008.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 16. maist kuni 31. maini 2008. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Postimees 7. mail 2008.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta tehti ettepanek Tiskrevälja tn 20 kinnistu omanik XXXXXXXX poolt, kes tegi ettepaneku määrata Tiskrevälja tänav avalikult kasutatavaks ning Tiskrevälja tänavale vaba juurdepääsu tõkestav värav likvideerida. Linnaplaneerimise Ameti ja Haabersti Linnaosa Valitsuse ühise nõupidamise tulemusel sai XXXXXXXX oma ettepanekule ammendava vastuse, millest tulenevalt võttis oma ettepaneku 5. juunil 2008 kirjalikult tagasi. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lõigete 3 ja 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Eeltoodud kaalutlustel on Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneering esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks.

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

Koostajad: Anu Plado, tel 6404 380; Gea Rossi, tel 6404 737; Tallinna Linnaplaneerimise Amet 23. mai 2008.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär