Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lepiku tee 17/Kirilase tn 1 maatüki ja sellele seatava hoonestusõiguse Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõigusega koormamise taotlemine ja isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 05.11.2008 korraldus number 1833
Redaktsiooni kehtivus:05.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. november 2008 nr 1833-k

 

 

Lepiku tee 17/Kirilase tn 1 maatüki ja sellele seatava hoonestusõiguse Tallinna linna
kasuks isikliku kasutusõigusega koormamise taotlemine
ja isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Asjaõigusseaduse § 179, § 225, § 228 ja
§ 249 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12, Tallinna Linnavolikogu 03. oktoobri 2002 otsusega nr 387 „
Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas“ ning tulenevalt XXXXXXXX ja XXXXXXXX vahel 5. augustil 2008 sõlmitud võlaõiguslikust lepingust hoonestusõiguse seadmiseks kinnistamisel tekkivale kinnistule ja arvestades XXXXXXXX esindaja Lexline Õigusabi OÜ 8. jaanuari 2007 kirja, 21. veebruari 2007 kirja ning 23. märtsi 2007 kirja:

 

 

1. Taotleda Lepiku tee 17/Kirilase tn 1 tagastatavale maatükile (edaspidi nimetatud maatükk) ning sellele XXXXXXXX ja XXXXXXXX vahel 5. augustil 2008 sõlmitud võlaõigusliku lepinguga hoonestusõiguse seadmiseks kinnistamisel tekkivale kinnistule seatud hoonestusõiguse (edaspidi maatükk ja hoonestusõigus mõlemad nimetatud kinnisasi) Tallinna linna (edaspidi nimetatud õigustatud isik) kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse ala – 219 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

1.2 isiklik kasutusõigus on tähtajatu;

1.3 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasja omanikule tasu ei maksa;

1.4 isikliku kasutusõiguse esemeks on isikliku kasutusõiguse alal asuvad teerajatised – sõidu- ja kõnnitee;

1.5 õigustatud isikul on õigus:

1.5.1 kasutada isikliku kasutusõiguse ala ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava sõidu- ja kõnniteena (edaspidi nimetatud tee), s.t teel võivad liigelda kõik isikud (avalik kasutus);

1.5.2 isikliku kasutusõiguse ala vallata, kasutada ja omada isikliku kasutusõiguse alal teerajatisi;

1.5.3 sõlmida lepinguid isikliku kasutusõiguse ala haldamiseks ning kommunaalteenustega varustamiseks;

1.6 õigustatud isik kohustub:

1.6.1 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.6.2 teostama Tallinna linna heakorra eeskirjas sätestatud tee heakorra töid ning teehoidu ja kandma sellega seotud kulud;

1.7 kinnisasja omanik kohustub:

1.7.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tee sihipärast kasutamist;

1.7.2 teavitama õigustatud isikut kirjalikult koormatud kinnisasja või selle osa võõrandamisest ühe nädala jooksul kinnisasja või selle osa võõrandamise lepingu sõlmimisest arvates;

1.8 isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslik leping sõlmitakse enne endise kinnistu nr 12159 „Vanatoa nr 129“ tagastamise otsustamist;

1.9 isikliku kasutusõiguse seadmise asjaõigusleping sõlmitakse kahe kuu jooksul maatüki kinnistusraamatusse kandmisest arvates. Maatüki omanik kohustub broneerima notaribüroos aja asjaõiguslepingu sõlmimiseks ning teatama tehingu toimumise aja õigustatud isikule;

1.10  isiklik kasutusõigus seatakse avatava kinnistusregistriosa kolmandasse jakku esimesele järjekohale;

1.11 isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust on õigus taganeda:

1.11.1 õigustatud isikul, kui kinnisasja omanik ei ole tulnud notaribüroosse isikliku kasutusõiguse seadmise asjaõiguslepingut sõlmima kolme kuu jooksul kinnisasja kinnistusraamatusse kandmisest arvates;

1.11.2 kinnisasja omanikul, kui Tallinna Linnavalitsus võtab vastu otsuse endist kinnistut nr 12159 „Vanatoa nr 129“ mitte tagastada; 

1.12 kinnisasja omanik maksab õigustatud isikule punktis 1.9 nimetatud tähtajaks isikliku kasutusõiguse seadmise asjaõiguslepingu mitte sõlmimisel leppetrahvi 1000 krooni iga tähtpäeva ületava päeva eest ning punktis 1.11.1 nimetatud alusel lepingust taganemise korral leppetrahvi 100 000 krooni;

1.13 isiklik kasutusõigus lõpetatakse koormatud kinnisasja omaniku ja õigustatud isiku kokkuleppel ning taotletakse selle kustutamist kinnistusraamatust Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala detailplaneeringus kavandatud Lepiku tee uue lõigu valmimisel, kui isikliku kasutusõiguse ala kasutamine ei ole enam vajalik.

2. Taotleda pärast punktis 1 nimetatud Lepiku tee 17/Kirilase tn 1 maatüki kinnistamist maatüki omanikult nõusolekut maatükile seatava hoonestusõiguse koormamiseks Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõigusega punktis 1 nimetatud tingimustel.

3. Punktis 1 nimetatud isiklike kasutusõiguste seadmisega ja kinnistusraamatusse kandmisega seotud kulud –  notaritasu ja riigilõivu tasuvad XXXXXXXX ja XXXXXXXX.

4. Määrata Tallinna Kommunaalamet Lepiku tee 17/Kirilase tn 1 kinnisasjale ja sellele seatavale hoonestusõigusele seatava isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008

korralduse nr 1833-k

LISA

 

Lepiku tee 17/Kirilase tn 1 maatüki ja sellele seatava hoonestusõiguse Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõigusega koormamise ala skeem

 

 

 

Lepiku tee 17/Kirilase tn 1 maatüki ja sellele seatava hoonestusõiguse Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõigusega koormamise ala skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär