Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 05.11.2008 määrus number 81
jõustumine 10.11.2008

Redaktsiooni kehtivus 10.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

 5. november 2008 nr 81

 

 

 

Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2
p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008 korraldusega nr 1602-k kehtestatud Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringust.

 

 

 

§ 1. Määrata Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Tõrviku tänav, Tambeti tänav ja Tõivu tänav vastavalt lisale.

§ 2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 10. novembril 2008.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

5. novembri 2008 määruse nr 81

“Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas“

LISA

Tõrviku tänava, Tambeti tänava ja Tõivu tänava skeem

Tõrviku tänava, Tambeti tänava ja Tõivu tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär