Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele alkoholiseaduse muutmiseks
Tallinna Linnavolikogu 30.10.2008 otsus number 213
Redaktsiooni kehtivus:30.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

30. oktoober 2008 nr 213

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele alkoholiseaduse muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele alkoholiseaduse § 42 muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel edastada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30  päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008
otsuse nr 213
LISA

 

Alkoholiseaduse § 42 muutmise seaduse eelnõu

 

 

 

Alkoholiseaduse § 42 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) kehtestada alkohoolse joogi jaemüügil lisaks käesoleva seaduse §‑des 40 ja 41 nimetatule sortimenti, müügikohti ja müügivormi puudutavad kitsendused ning nõuded kassaaparaatidele.“

 

 

 

 

 

Ene Ergma

 

Riigikogu esimees

 

Tallinn, 2008

 

 

 

 

Seletuskiri alkoholiseaduse § 42 muutmise seaduse eelnõu juurde

 

 

 

1. Seaduse eesmärk

Seaduse eesmärk on laiendada alkoholiseaduses kohaliku omavalitsuse volikogule delegeeritud õigusi alkohoolse joogi jaemüügi korraldamisel oma haldusterritooriumil.

2. Eelnõu sisu

Eelnõu kohaselt muudetakse alkoholiseaduse § 42 lõike 1 punkti 1 sõnastust, lisades lause lõppu sõnad “ning nõuded kassaaparaatidele“. Kehtiva alkoholiseaduse § 42 lg 1 p 1 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestada sortimenti, müügikohti ja müügivormi puudutavaid kitsendusi. Samas ei ole seaduses esitatud mõiste müügikoht sisu, mistõttu ei ole üheselt selge, kas müügikoha all tuleb mõista ainult konkreetset aadressi ehk asukohta või puudutab see ka müügikohta laiemalt, sh ka delegatsiooninormi kehtestada kitsendusi müügikoha sisustuse ja müügitehingute fikseerimise kohta kassaaparaatides. Eelnõu sõnastus annab kohaliku omavalitsuse volikogule õiguse kehtestada ka täiendavaid nõudeid alkohoolse joogi jaemüügil kasutatavate kassaaparaatide suhtes.

3. Seaduse mõju

Seaduse vastuvõtmine vähendab alkohoolse joogi jaemüügil seaduserikkumisi, kui kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestab nõuded kassaparaatide installeerimisele, nagu võimalus blokeerida müügitehingud ajal, kui alkohoolse joogi jaemüük on keelatud, s.o kella 22.00–10.00. Selline kassaaparaatide installeerimine hoiaks müügikeelu ajal ära nii müüjate tahtlikud kui hooletusest tulenevad alkohoolse joogi müügitehingud.

4. Seaduse jõustumine

Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu lihthäälteenamus. Seadus jõustub üldises korras.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees