Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 "Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 30.10.2008 määrus number 35
jõustumine 06.11.2008

Redaktsiooni kehtivus 06.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

30. oktoober 2008 nr 35

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 363 alusel ning kooskõlas avaliku koosoleku seadusega.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruses nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõikeid 1 ja 2 muudetakse ja need sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Avaliku koosoleku pidamise kohta, mis nõuab liikluse ümberkorraldamist, telgi, lava, tribüüni või muu suuremõõtmelise konstruktsiooni püstitamist või heli- või valgustusseadmete kasutamist, esitab koosoleku korraldaja hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva vormikohase teate (määruse lisa 3) koos kõigi nõutud lisadokumentidega linnavalitsuse teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn), kus registreeritakse avaliku koosoleku teade.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata koosoleku kohta peab korraldaja vähemalt kaks tundi enne selle läbiviimise algust esitama vormikohase teate politseile.“;

2) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

“(4) Tallinna Linnakantselei avaldab Põhja Politseiprefektuuris ja linnakantseleis registreeritud koosolekute informatsiooni Tallinna linna veebileheküljel www.tallinn.ee.“;

3) paragrahvi 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 26 Avaliku koosoleku läbiviimise eest kehtestatud nõudeid eirates või avaliku koosoleku, mille läbiviimine on seaduse või motiveeritud otsusega keelatud, karistatakse avaliku koosoleku seaduse § 142 lg 1 alusel.“

4) lisas 3 muudetakse avaliku koosoleku teate vormi ja kinnitatakse see uues redaktsioonis vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 6. novembril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008
määruse nr 35
“Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43
“Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja
avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ muutmine“
LISA

 

Avaliku koosoleku teate vorm

 

 

 

AVALIKU KOOSOLEKU TEADE

1. Koosoleku vorm ...............................................................................................................................

2. Koosoleku eesmärk ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Osavõtjate eeldatav arv ....................................................................................................................

4. Kogunemiskoht ................................................................................................................................

5. Liikumismarsruut ...............................................................................................................................

6. Läbiviimise koht ................................................................................................................................

7. Alguse ja lõpu kuupäev .....................................................................................................................

    ning kellaaeg .....................................................................................................................................

8. Korraldaja ees- ja perekonnanimi, kodakondsus, elukoht Eestis, sünniaasta .......................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

9. Juriidilise isiku nimi, asukoht, .............................................................................................................

    registreerimisnumber .........................................................................................................................

10. Teave heli- ja valgustusseadmete, telgi või muu konstruktsiooni püstitamise ja liikluse

      ümberkorraldamise kohta ................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

11. Korraldaja poolt määratud korrapidaja ...........................................................................................

12. Korraldaja sidevahendite andmed ...................................................................................................

13. Põhja Politseiprefektuuri kooskõlastus

      (juhul kui seoses koosoleku läbiviimisega on vaja liiklus ümber korraldada)

.............................................................................................................................................................

 

Avaliku koosolekuga kaasnevad rajatiste, liikluse (ühistranspordi, parkimise, fooriprogrammide jne) ümberkorraldamisega seotud kulutused, sealhulgas saamata jääva parkimistulu hüvitab ürituse korraldaja.

 

Mina, ................................................................................................... kui käesolevas teatises märgitud

avaliku koosoleku korraldaja, olen teadlik avaliku koosoleku seaduse nõuetest koosoleku korraldamisel.

.............................................................................................................................................................

(koosoleku korraldaja allkiri, kuupäev)

 

Teade edastatud:

 

1. Põhja-Eesti Päästekeskus .................................................................................................................

    Raua tn 2

2. Põhja Politseiprefektuur ....................................................................................................................

    Pärnu mnt 139

3. Linnaosa valitsus ...............................................................................................................................

4. Raekoda ..........................................................................................................................................

    Raekoja plats 1

5. Tallinna Transpordiamet ....................................................................................................................

    Vabaduse väljak 10

6. .........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

Kuupäev “.......“......................................20....... a

 

.............................................................................................................................................................

Teate vastu võtnud ametniku nimi, allkiri ja ametikoht

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees