Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihi tn 78//Valdeku tn 27 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 29.10.2008 korraldus number 1773
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. oktoober 2008 nr 1773-k

 

 

Sihi tn 78 // Valdeku tn 27 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19², § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p-ga 56¹, 56², 563, 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 28. veebruari 1994 otsus nr 1735, millega endisel kinnistul nr 1506 asunud krundi suhtes tunnistati õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Tallinna notari Maive Ottase 31. mail 2000 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaaldokumendi notariaalregistri nr 3122/2000), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1506 maa tagastamise nõudeõigusest 1/3 mõttelist osa päris XXXXXXXX; Tallinna notari Maive Ottase 4. septembril 2000 tõendatud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaaldokumendi notariaalregistri nr 5119/2000), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1506 maa tagastamise nõudeõiguse päris 7/8 mõttelises osas XXXXXXXX; Tallinna notari Maive Ottase asendaja Marin Kümpi 22. novembril 2000 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaaldokumendi notariaalregistri nr 7102/2000) ja pärimisõiguse tunnistus sundosale (notariaaldokumendi notariaalregistri nr 7104/2000), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1506 maa tagastamise nõudeõigusest 1/3 mõttelist osa ja XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1506 maa tagastamise nõudeõigusest 1/8 mõttelist osa päris XXXXXXXX; Tallinna Maa-ameti 7. augustil 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MK-154/08) ning õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 10713 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Sihi tn 78 // Valdeku tn 27;

1.2 pindala: 1741 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1506 pindalaga 1753 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 9/24 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX —8/24 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 7/24 mõttelises osas.

3. Punktis 1 nimetatud tagastataval maal asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101003356 elamu, ehitisregistri koodiga 101003357 kuur, ehitisregistri koodiga 101003358 majandushoone, ehitisregistri koodiga 101027395 käimla, ehitisregistri koodiga 101027396 kuur, ehitisregistri koodiga 220391575 bassein ja ehitisregistri koodiga 220391576 väravad ning piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 10. oktoobril 2008.)

4. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas kokku 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 XXXXXXXX— 206 krooni ja 30 senti;

4.2 XXXXXXXX— 183 krooni ja 30 senti;

4.3 XXXXXXXX— 160 krooni ja 40 senti.

Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ning maksekorralduse selgitusse tagastatava maaüksuse aadress.

5. Lugeda endise kinnistu nr 1506 maa tagastamise taotlus lahendatuks.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär