Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laane tn 11a maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 29.10.2008 korraldus number 1772
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. oktoober 2008 nr 1772-k

 

 

Laane tn 11a maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹, § 19², § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 563, 57, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. märtsi 1998 otsus nr 9808, millega tunnistati endise kinnistu nr 777N maa suhtes õigustatud subjektideks XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades; Tallinna notari Sirje Rõõmu 16. aprillil 1999 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 2916), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 777N maa tagastamise nõudeõigus läks üle XXXXXXXX; Tallinna notari Sirje Ormani asendaja Mari-Liis Lipu 9. augustil 2007 välja antud pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute registri nr 5172), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 777N maa tagastamise nõudeõiguse päris XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 30. aprilli 2008 korraldus nr 751-k, millega XXXXXXXX tagastati endise kinnistu nr 777N maal asuv Mesila tn 2 // Laane tn 11 aadressiga maaüksus; Tallinna Maa-ameti 8. juulil 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MK-146/08) ning maa tagastamise toimiku nr 3568 materjalid:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Laane tn 11a;

1.2 pindala: 1005 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 777N pindalaga 2305 m²) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101003732 elamu, ehitisregistri koodiga 101003733 pesuköök ning ehitisregistri koodiga 220387476 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 2. oktoobril 2008).

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse tagastatava maa aadress.

5. Lugeda endise kinnistu nr 777N maa tagastamise taotlus lahendatuks.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse §-s 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär