Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Endla tn 60 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 867 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 22.10.2008 korraldus number 1734
Redaktsiooni kehtivus:22.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. oktoober 2008 nr 1734-k

 

 

Endla tn 60 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 867 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 192, § 221 lg 5 ja lg 6, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. veebruari 1995 otsus nr 5044, millega on Tallinnas Endla tn 60, endisel kinnistul nr 867 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 1538,1 m2, suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX 1/8 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/8 mõttelises osas ja XXXXXXXX 1/4 mõttelises osas; Tallinna notari Alar Schultsi 13. veebruaril 2001 tõendatud pärimistunnistus notariaalregistri nr 796/2001, mille alusel XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 867 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse 1/4 mõttelises osas omandas XXXXXXXX; Tallinna notari Mare Aarsalu 28. märtsil 2001 tõendatud seadusjärgne pärimisõiguse tunnistus notariaalregistri nr 3378, mille alusel XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 867 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse 1/8 mõttelises osas omandas tema poeg XXXXXXXX; Endla tn 60 krundi plaan töö nr 723-8; maa tagastamise toimiku nr 8351 materjalid:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Endla tn 60;

1.2 pindala: 846 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 867, pindala 1538,1 m2) järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 439/2520 mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX.

3. Endla tn 60 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101017402 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikule 439/2520 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 02.09.2008.

Tagastataval maal paikneb ka õigusliku aluseta püstitatud hoone, mis ei ole ehitis Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3 mõistes.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 867 maa-ala suurusega 621,7 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isikul tasuda 78 (seitsekümmend kaheksa) krooni ja 60 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida tagastatava maa aadress. Summas sisaldub 34 (kolmkümmend neli) krooni ja 85 senti õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 43 (nelikümmend kolm) krooni ja 75 senti katastritoimiku koostamise tasu.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustumisel.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ning XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

 

linnasekretäri ülesannetes